ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์ IE 1 10 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
2 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ IE 1 10 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
3 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 1 10 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
4 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
5 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์ IE 1 10 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
6 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
7 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
8 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
9 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
10 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย IE 1 40 1 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
11 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
12 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
13 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด IE 1 10 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
14 B5912834 นางสาวอริสรา อินตา IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
15 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
16 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
17 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
18 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
19 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
20 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์ IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
21 B5924608 นายราชัน โพนาม IE 1 40 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
22 B5925018 นางสาวภัทราภรณ์ สอนซุน IE 1 10 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
23 B5927623 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์ IE 1 10 0 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ