ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5412792 นางสาวจุฑามาศ สนพะเนาว์ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
2 B5415083 นางสาวประภารัฐ ฤทธิ์รอด Automotive Engineering 1 40 1 525308 HEAT TRANSFER
3 B5510986 นายชัยชนะ เจริญวงศ์ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
4 B5523634 นายกันตภัทร อาษารินทร์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
5 B5532858 นายธรรมนูญ วัชระมโนกานต์ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
6 B5533978 นายสรรพวุธ ขันอาษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
7 B5540372 นายมูฮัมหมัดลุกมาน เจะเตะ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
8 B5616060 นางสาวสุปราณี ทองประมูล Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
9 B5617692 นางสาวเสาวลักษณ์ คำผง ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
10 B5619306 นายหิรัญธร เหิดขุนทด Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
11 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
12 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
13 B5702121 นางสาวรัตนาพร ดีแป้น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
14 B5702565 นายชนัต กุรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
15 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
16 B5707522 นางสาวศิริวิมล บุตรศรี ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
17 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
18 B5709014 นายวัฒนชัย สมัยกลาง ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
19 B5709137 นางสาวนฤมล เทอดรัตนเกียรติ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
20 B5709434 นายทรงกรต จัดนอก ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
21 B5710386 นายจิรายุ ลักษณะเลขา Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
22 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
23 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
24 B5716739 นางสาวอารีรัตน์ นุ่มรอด ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
25 B5717156 นางสาวณิชากร ดุษฎีพาณิชย์ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
26 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
27 B5718900 นายปิยวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
28 B5719037 นายธีรพงศ์ แก้วกุดเลาะ Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
29 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
30 B5760114 นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
31 B5800070 นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
32 B5800087 นายนนทวัฒน์ กรเกษม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
33 B5800094 นายณัฐพงค์ สิทธาศิริวัฒน์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
34 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
35 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
36 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
37 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
38 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
39 B5800346 นายพิทยา วงษ์ศักดา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
40 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
41 B5800575 นายมรกต เขตคาม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
42 B5800643 นายธนากรณ์ สุธรรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
43 B5800759 นางสาวสุกัญญา คงผอม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
44 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
45 B5801008 นายธนพล ชัยแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
46 B5801022 นายวัชรพล มงคลจิรวัฒน์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
47 B5801121 นางสาวภูชิสสา จันทร์สุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
48 B5801176 นายชญาน์วัต เทียบคุณ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
49 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
50 B5801299 นายมงคลชัย อบเชย ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
51 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
52 B5802692 นายธีระวัฒน์ ไชยมงค์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
53 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
54 B5802784 นายธนบดี ปานหมื่นไวย ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
55 B5802937 นางสาวฐิติดาภรณ์ นิตุธรสวัสดิ์ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
56 B5803156 นางสาวทัชวรรณ จันทรสุข ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
57 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
58 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
59 B5803668 นางสาวดาวเรือง แสงสว่าง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
60 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
61 B5804221 นายธีรเกียรติ พรมศรี ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
62 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
63 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
64 B5804559 นายกฤตกร วงศ์ศรี ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
65 B5804733 นางสาวนารีรัตน์ แฟงตะคุ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
66 B5804993 นายสิริพงศ์ สุทธวงค์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
67 B5805051 นายวัชรพล พันจะโป๊ะ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
68 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
69 B5805433 นายคมสัน ชัยประดิษฐ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
70 B5805822 นางสาวสุจิตตรา สีหา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
71 B5806317 นางสาวอุสรา แปชล ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
72 B5806324 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภาพ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
73 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
74 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
75 B5806652 นายวิริยะ จันทนา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
76 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
77 B5806805 นายศุภกิตติ์ ไตรพรม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
78 B5806867 นายจิรกิตติ์ สนั่นเอื้อ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
79 B5806911 นางสาวกัญญ์กุลณัช อุ่นแก้ว ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
80 B5806928 นางสาวจิรวรรณ จุมพลเมือง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
81 B5807086 นายเกียรติศักดิ์ รื่นกลาง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
82 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล Automotive Engineering 1 W 0 525308 HEAT TRANSFER
83 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
84 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
85 B5807666 นายไกรวิชญ์ ทองประวิทย์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
86 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
87 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
88 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
89 B5808243 นางสาวพนัชกร สุรพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
90 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
91 B5808328 นายปวรปรัชญ์ สามเมือง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
92 B5808342 นางสาวอภิญญา เชื้อทอง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
93 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
94 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
95 B5808601 นายธนบดี ลุนสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
96 B5808649 นายนฤดล พรวนกระโทก ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
97 B5808656 นายหนึ่ง โพธิ์ลาบด้วง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
98 B5808809 นายณธัชพงศ์ พิทยาภรณ์พงศา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
99 B5808847 นายกิตติโชติ ทิพยนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
100 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
101 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
102 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
103 B5809356 นายภูวกร เจริญรัตน์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
104 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
105 B5809523 นางสาวธนิษฐาน พรมหงษ์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
106 B5809660 นายธนโชติ เคลือภักดี ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
107 B5809714 นายพัชรพล บัวภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
108 B5809806 นายณัฐวุฒิ แสงสารวัด ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
109 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
110 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
111 B5810192 นายธนาธิป กิตติวราพล ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
112 B5810383 นายอภิชาติ สมปอง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
113 B5810505 นางสาวนันทิตา ติดตารัมย์ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
114 B5810635 นายชวพฤฒ ธิชากรณ์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
115 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
116 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
117 B5810758 นายเชฎฐา ลาดนอก ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
118 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
119 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
120 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
121 B5811298 นายปวริศ ขันติกรกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
122 B5811342 นายพีรยุทธ พยัคมะเริง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
123 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
124 B5811663 นางสาวปิยะณัฐกานต์ เฉียดหนองยูง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
125 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
126 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
127 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
128 B5812103 นายวุฒิชัย ตะกุดแก้ว ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
129 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
130 B5812301 นายคฑา ชินอักษร Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
131 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
132 B5812691 นายนัฐพงษ์ พันไธสงค์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
133 B5813001 นายวรายุทธ วงษ์ขันธ์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
134 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
135 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
136 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
137 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
138 B5813513 นายวทัญญู หาทวี Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
139 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
140 B5813919 นางสาวหทัยรัตน์ อ่อนประไพ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
141 B5814015 นายปฏิพล ช้างโรจน์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
142 B5814305 นางสาวอภิชญา อ่อนพุทธา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
143 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
144 B5814411 นายชัยนุวัตร วนาไส ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
145 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
146 B5814497 นายชนินทร์ กุนอก ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
147 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
148 B5814527 นายหนึ่งบุรุษ ผลจันทร์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
149 B5814671 นายจิรพงศ์ แจ่มฟ้า ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
150 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
151 B5815463 นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
152 B5815593 นายมงคล โล่ห์นารายณ์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
153 B5815630 นายณัฐพล โนตัน ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
154 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
155 B5815654 นายวรรธนันท์ กรีรัมย์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
156 B5815661 นายศุภสิทธิ์ ดงแสนสุข ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
157 B5815678 นายปฐวี พนินทร์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
158 B5815692 นายธนบดี ทองเสน ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
159 B5815708 นายนิติพล สุขแจ่ม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
160 B5815715 นายรชฏ โคตะลี ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
161 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
162 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
163 B5815753 นายราชภูมิ เติมผล ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
164 B5815760 นางสาวสุชานาถ มหาวงค์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
165 B5815777 นายศิลา เหลืองอ่อน ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
166 B5815784 นายธริษตรี โสมกุล ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
167 B5815791 นายกฤษดา วงค์ศรี ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
168 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
169 B5815838 นายภูมิภักดิ์ ทาโบราณ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
170 B5815845 นายทวีศักดิ์ คุ้มทิม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
171 B5815852 นายพีรวิชญ์ ตั้งเจริญวรคุณ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
172 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
173 B5815876 นายศิวะพร แก้วบุโฮม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
174 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
175 B5815890 นายเกริกพล พิมโคตร ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
176 B5815906 นางสาวสุวิตา ติดตารัมย์ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
177 B5815913 นายภานุวัฒน์ ปัดถานัง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
178 B5815920 นายไกรวิชญ์ ยาสมร ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
179 B5815944 นายสิทธา แขดกิ่ง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
180 B5815951 นายอานนท์ อันธิรส ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
181 B5815968 นายภาคภูมิ ศรีนอก ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
182 B5815975 นายเด่นชัย ฉลองเจริญกิจ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
183 B5815982 นายณภัทร บุญแซม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
184 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
185 B5816019 นางสาวบุญฑริกา ศิลา ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
186 B5816026 นายวุฒิไกร รัตน์วิเศษ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
187 B5816033 นายกฤษดา พวงมาลัย ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
188 B5816057 นายยุทธภูมิ อินทร์ทอง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
189 B5816071 นายพรพิพัฒน์พงศ์ ยะย่าเป้า ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
190 B5816088 นายกฤษฎา สนเท่ห์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
191 B5816101 นายนัฐกานต์ พูนวิลัย ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
192 B5816118 นายณัฐกมล สิทธิขวา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
193 B5816125 นายวชิรากรณ์ เยรัมย์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
194 B5816149 นายภาณุพงษ์ ศิลธร ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
195 B5816156 นายวิเชษฐ์ สุภาพ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
196 B5816194 นายบุญเวช วิใจยา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
197 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
198 B5816217 นายชวกร เมาลิทอง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
199 B5816224 นายธนชัย เมฆประเสริฐสุข ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
200 B5816231 นายชนะศึก คุ้มศรี ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
201 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
202 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
203 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
204 B5817931 นายวรยุทธ ภักดิ์วิไลเกียรติ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
205 B5819256 นางสาวอัจฉรา ชมภูพื้น ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
206 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
207 B5820542 นายกิตติพงศ์ ท้วมยัง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
208 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
209 B5820856 นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
210 B5820863 นายอัมรินทร์ หลงกอหราบ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
211 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
212 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
213 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
214 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
215 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
216 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
217 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
218 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
219 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
220 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
221 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
222 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
223 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
224 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
225 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
226 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
227 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
228 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
229 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
230 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
231 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
232 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
233 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
234 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
235 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
236 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
237 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
238 B5821266 นายสลักภพ ชุมปัญญา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
239 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
240 B5821297 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
241 B5821327 นางสาวธนัญญา โรจน์อัจฉริยกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
242 B5821358 นางสาวพนิดา สุกเอียด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
243 B5821365 นายวรัชญ์ พุทธเพาะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
244 B5821372 นางสาวอาภัสรา ศิริคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
245 B5821389 นายธนกร ซาซาโอคะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
246 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
247 B5821402 นายพีรพงศ์ พิศพรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
248 B5821419 นายธีรวัฒน์ สีดาชมภู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
249 B5821433 นางสาวพิมพ์นภา สร้อยอาภรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
250 B5821440 นายศรุติ ยืนยง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
251 B5821457 นางสาวณัฐริดา สละบาป AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
252 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
253 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
254 B5821488 นายอนวัช จันบัวลา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
255 B5821495 นายณรุจพงศ์ ปรินทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
256 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
257 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
258 B5821525 นายธนาธิป กัณหาไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
259 B5821532 นายสิรวิชญ์ สุขเพราะนา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
260 B5821549 นายพงษ์ศักดิ์ ภูภักดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
261 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
262 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
263 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
264 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
265 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
266 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
267 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
268 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
269 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
270 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
271 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
272 B5823147 นายอภิสิทธิ์ นันคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
273 B5823192 นายเรวัต หนังสือ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
274 B5823208 นางสาวสุจินดา พินิจชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
275 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
276 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
277 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
278 B5823536 นายธนกฤต กุลพรม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
279 B5823598 นายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
280 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
281 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
282 B5823697 นายณัฐพัชร โภคบุตร ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
283 B5823819 นายวงศธร เอื้อวิริยานุกูล ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
284 B5823871 นางสาวเบญญาภา ไตรภัททิยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
285 B5823895 นายไกรยศ วรรณา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
286 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
287 B5823949 นายศุภเมศ จ้อยสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
288 B5823956 นางสาวณัฐนิช รอดภัย ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
289 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
290 B5824175 นายสามารถ สงคราม ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
291 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
292 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
293 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
294 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
295 B5824564 นางสาวเสาวนีย์ สุระประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
296 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
297 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่ Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
298 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
299 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
300 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
301 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
302 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
303 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
304 B5825011 นายภาณุรุจ ภูรีรัชต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
305 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
306 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี Automotive Engineering 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
307 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
308 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
309 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
310 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
311 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
312 B5825776 นายกาญจนพนธ์ ปิ่นพา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
313 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
314 B5826049 นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
315 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
316 B5826308 นายวรวิทย์ ชายฮวด ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
317 B5826346 นายณัฐชาญ จันทร์แก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
318 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
319 B5827824 นางสาวชลิดดา เพียมะลัง ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
320 B5829101 นายอาดิส หะยีหะมะ ME 1 10 0 525308 HEAT TRANSFER
321 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
322 B5927555 นายจาตุรนต์ สุขสวย ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
323 B5928125 นายจตุพร สุรินทร์ ME 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
324 B5928309 นายพิริยา คู่คิด Automotive Engineering 1 10 1 525308 HEAT TRANSFER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ