ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5409112 นายภาณุพงศ์ สุพรรณบัฏ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
2 B5445745 นายชาคริส สาโดด MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
3 B5501014 นายอิทธิพล รัตนแมด MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
4 B5509522 นางสาวพิมพ์ผกา ดวงผัด MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
5 B5509966 นางสาวรจรินทร พิงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 525204 FLUID MECHANICS I
6 B5518111 นายณรงค์ศักดิ์ มั่นศรี Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
7 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
8 B5537204 นางสาวอัญชนา สงใย MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
9 B5537662 นางสาวสุประวีณ์ จีนยี่ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
10 B5539918 นายศตวรรษ พงศะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
11 B5540433 นายศิรชัช วศินชัชวาล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
12 B5540549 นายขจรเกียรติ จัดวัฒนกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 525204 FLUID MECHANICS I
13 B5543083 นายอัครพนธ์ วงศ์จิรานุวัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
14 B5600014 นายสมพล พรมสำลี ChemE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
15 B5600663 นางสาวธนิสร รอดสันเทียะ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
16 B5601325 นางสาวกรวรรณ นิกพิมพ์ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
17 B5601691 นายไชยวัฒน์ เรืองจิตต์ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
18 B5601936 นายธชาพงศ์ ศิลธรรม MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
19 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
20 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
21 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
22 B5603831 นายเปี่ยมยศ บุญทอง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
23 B5604142 นางสาวทัศนีย์ กันกะเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
24 B5604401 นางสาวจงรัก มัธนัง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
25 B5605545 นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
26 B5605798 นางสาวศรัญญา สกุลนาค MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
27 B5606221 นายราชันย์ ทองหาร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
28 B5606269 นางสาวมินตรา กิ่งสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
29 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
30 B5607839 นายเฉลิมชัย ศรนิล MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
31 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
32 B5608256 นางสาวรัชนี โพธิราช MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
33 B5608508 นายวัชรพล พลศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
34 B5609093 นางสาวนฤนาถ ปาปะเก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
35 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
36 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
37 B5609659 นางสาวพิจิตรา พรมมาบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
38 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
39 B5610075 นายพงศธร ถวิลการ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
40 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
41 B5610273 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
42 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
43 B5611409 นางสาววิปัสสนา พุ้มกาหลง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
44 B5611652 นางสาวจุฑามาศ ศูนย์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
45 B5612697 นางสาวน้ำทิพย์ ปานสูงเนิน MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
46 B5612734 นางสาวรุ่งระวี ดวงสิมมา MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
47 B5614288 นางสาวประวีณา บุญปาล PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
48 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
49 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
50 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
51 B5617586 นางสาวเพชรรัตน์ พรมเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
52 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
53 B5618385 นางสาวพรพิมล มหาคุณโชติ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
54 B5618545 นางสาวสุภาพร งามธุระ PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
55 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
56 B5619573 นายไกรสร กัญญารัตน์ ChemE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
57 B5619597 นางสาวจันทกานต์ พลอยกระโทก MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
58 B5620333 นายแสนพล อินทมล MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
59 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
60 B5621187 นายนราธร สีดาคำ PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
61 B5621378 นายสุเมธ พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
62 B5623044 นายจิรภัทร หนอนไม้ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
63 B5623082 นายพชร แซ่ด่าน MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
64 B5623105 นางสาวอลิสา จากสถาน MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
65 B5624225 นายทัตสุระ เห็นแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
66 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
67 B5663019 นายนราธิป วงค์คำ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
68 B5680542 นายสหรัฐ แสงไชย MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
69 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
70 B5700059 นายจาตุรงค์ พลพวก MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
71 B5700394 นายภานรินทร์ เเสงไชยราช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
72 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
73 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
74 B5700882 นายสุพัฒน์ วิถีไพร MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
75 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
76 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
77 B5701117 นางสาวพิชญานันท์ จันทรคาต PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
78 B5702190 นายกิตินัย โคตรสพล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
79 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
80 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
81 B5703364 นางสาววรวรรณ จันทะวงษ์ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
82 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
83 B5705658 นางสาวรัญญา เกตุงาม MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
84 B5706006 นางสาวช่อทิพย์ สระอุทัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
85 B5706044 นางสาวกมลวรรณ แก้วกล้า MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
86 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
87 B5706280 นายวชิรวิทย์ นิลสกุล ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
88 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
89 B5706747 นายเสกสรร สอดส่อง MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
90 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
91 B5707560 นางสาวสุเปรมชนัน เปรมกลาง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
92 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
93 B5708192 นายภานุวัฒน์ บุญจุล MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
94 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
95 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
96 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
97 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
98 B5709359 นางสาวนุศราภรณ์ ทองศรีสุข MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
99 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
100 B5709687 นายวิวัฒน์ เทียกสีบุญ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
101 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
102 B5710171 นายวัชรวิทย์ เรืองทอง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
103 B5712380 นางสาวสุวิษา รอดวินิจ Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
104 B5712526 นางสาวปารวัณ คำโคตรสูนย์ ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
105 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
106 B5713028 นางสาวโยทะกา ตองติดรัมย์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
107 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
108 B5713639 นางสาวจินตนา แย้มศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
109 B5713974 นายสหชาติ จันทะสอน ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
110 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
111 B5714506 นายทิตย์ติศักดิ์ สุมณฑา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
112 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
113 B5715121 นายประวิทย์ พิเศษชีพ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
114 B5715398 นายธีรวัฒน์ นาหมัน MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
115 B5715831 นายเกียรติศักดิ์ ถาดไธสง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
116 B5715886 นางสาวลลิตา วรรณทวี MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
117 B5715992 นางสาวนิโลบล ยอดแสง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
118 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 1 W 0 525204 FLUID MECHANICS I
119 B5717156 นางสาวณิชากร ดุษฎีพาณิชย์ ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
120 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
121 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
122 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
123 B5719655 นายวศิน พรหมณี Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
124 B5719983 นางสาวรักษ์สุดา จันทะรัง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
125 B5720569 นายทอมสันต์ ภาระไพร Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
126 B5720583 นายศิริอานนท์ ปรึกกระโทก Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
127 B5720590 นายจารุกิตติ์ แดงน้อย Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
128 B5720996 นายวิทวัส สรสิทธิ์ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
129 B5722075 นายต่อเกียรติ ทานประสิทธิ์ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
130 B5723157 นายหาญณรงค์ ห้าวหาญ ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
131 B5723218 นายธนเดช ขณะรัตน์ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
132 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
133 B5724161 นางสาวสุรางคนา การวิชัย MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
134 B5724703 นายพิทักษ์ เผนโคกสูง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
135 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
136 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
137 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
138 B5801091 นางสาวนุชนา พิชิตกิจ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
139 B5801596 นายณัฐพล เย็นอก MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
140 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
141 B5801732 นายกิตตินนท์ สัมพันธวงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
142 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
143 B5801909 นางสาวอรอินทุ์ พนมศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
144 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
145 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
146 B5802234 นางสาววารุณี เลิศลำหวาน Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
147 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
148 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
149 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
150 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
151 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
152 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
153 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
154 B5803132 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
155 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
156 B5803408 นางสาวนฤมล เป้าวะด่าน MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
157 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
158 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
159 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
160 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
161 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
162 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
163 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
164 B5804207 นายชวนินทร์ กลิ่นคูณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
165 B5804269 นายมีชัย เตโช Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
166 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
167 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
168 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
169 B5804795 นางสาวจิราภา บัตรรัมย์ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
170 B5804856 นางสาวกมลวรรณ กิ่งปรุ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
171 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
172 B5805013 นายธนัท ศรีคำภา Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
173 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
174 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
175 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
176 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
177 B5805655 นายโชตินันท์ ขอพึ่ง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
178 B5805990 นางสาวพิชญาภา สอนเสนา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
179 B5806751 นางสาวสุจิวรรณ ทุมพัง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
180 B5806881 นายสมประสงค์ สอนเผือก Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
181 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
182 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
183 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
184 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
185 B5807154 นางสาวกุลสตรี สนนอก MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
186 B5807178 นางสาวพิยดา รักเสมอวงค์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
187 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
188 B5807437 นางสาวสกาวเดือน กลิ้งทะเล Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
189 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
190 B5807703 นายสุริยา เพ็ญสุริยะ Automotive Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
191 B5807840 นายกิตติศักดิ์ สุขอินทร์ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
192 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
193 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
194 B5808205 นางสาวสุภัสสร ศรีโสภา MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
195 B5808311 นายปรัชญา โสภา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
196 B5808359 นายสุรนาท หงษา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
197 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
198 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
199 B5809059 นายกิตติธัช บุษรา MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
200 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
201 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
202 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
203 B5809394 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
204 B5809479 นายณภัทร เจริญสุข Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
205 B5810697 นางสาวพรทิพย์ สุดทองหลาง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
206 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
207 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
208 B5810932 นายจีรศักดิ์ วาปีกัง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
209 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
210 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
211 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
212 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
213 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
214 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
215 B5811472 นางสาวนฤมล วงศ์ษร MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
216 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
217 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
218 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ME 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
219 B5812394 นายชัชวาล อั้งยุทธ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
220 B5812400 นางสาวปณิดา แย้มสะอาด Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
221 B5812417 นางสาวฐิติกานต์ สุดตลอด Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
222 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
223 B5812578 นางสาวสุกัญญา มณฑา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
224 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
225 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
226 B5813056 นายสิทธิโชค ทินาเทศ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
227 B5813162 นายทรงยศ พรหมภักดิ์ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
228 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
229 B5813414 นางสาวอินทร์ฑิรา เสี่ยงบุญ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
230 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
231 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
232 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
233 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
234 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
235 B5814077 นายกริชชานนท์ ตั้งมั่นสกุล Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
236 B5814435 นางสาวสุดารัตน์ ด้วงรักษา MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
237 B5815241 นางสาวกันตยา คงหมื่นรักษ์ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
238 B5815623 นางสาวรพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์ ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
239 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
240 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
241 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
242 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต PE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
243 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
244 B5818198 นางสาวทักษอร หนูจันทึก Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
245 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
246 B5819249 นายดิศพันธ์ ชื่นปรีชา Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
247 B5819287 นางสาวณัฐธิตา ก่ำดำ Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
248 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
249 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
250 B5819447 นางสาวดวงกมล กฤษณา Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
251 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
252 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
253 B5821310 นายณัฐวัตร เล็กสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
254 B5821426 นางสาวกฤตยา ศรีตะปัญญะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
255 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
256 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
257 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
258 B5822003 นายจตุรงค์ วงค์ก้อม MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
259 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
260 B5822461 นางสาวกิติภรณ์ ตาคำ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
261 B5822478 นางสาวกาญจนา สุคม Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
262 B5822485 นายสิทธา ปัจโต Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
263 B5822508 นายวงศกร การสมชิต Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
264 B5822560 นางสาวสิรภัค พรกนกวรกมล Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
265 B5822591 นายจตุรงค์ สร้างนอก Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
266 B5822607 นางสาวธนัญญา ชัชวาลวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
267 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
268 B5822706 นายนวฤทธิ์ ทองจำรูญ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
269 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
270 B5822812 นายอัฑฒกฤษฎิ์ ทองขวัญ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
271 B5822980 นางสาวกรรณิกา เป้าชุมแสง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
272 B5823109 นางสาวมัลลิยา วรรณา Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
273 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
274 B5823352 นายอธินากร จินาพร MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
275 B5823390 นางสาวณัฐมล ขอกลาง MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
276 B5824151 นางสาวขวัญฤดี ภูทะวัง Geological Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
277 B5824533 นางสาวนพวรรณ คัชปะนะ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
278 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
279 B5824816 นายภูมิภาค ธรรมวัตร ME 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
280 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
281 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
282 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
283 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
284 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
285 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ MAE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
286 B5827350 นางสาววาสนา ชาติบัวใหญ่ MAE 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
287 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์ PE 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
288 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
289 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
290 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
291 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
292 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
293 B5851973 นางสาวศิรินภา สอนถม Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
294 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
295 B5900404 นายพชร สนิทผล Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
296 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
297 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
298 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
299 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
300 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
301 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
302 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
303 B5904051 นายธนารัฐ ปานพรหม Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
304 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
305 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
306 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
307 B5905102 นางสาวสุทัตตา โพธิ์เงิน Environmental Engineering 1 60 1 525204 FLUID MECHANICS I
308 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
309 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
310 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
311 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
312 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
313 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
314 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
315 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
316 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
317 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
318 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
319 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
320 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
321 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
322 B5911127 นายพงศกร สร้อยทอง Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
323 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
324 B5911707 นายอภิสิทธิ์ ประวันเตา Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
325 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
326 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
327 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
328 B5914593 นายกฤตมุข ฉวีวรรณ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
329 B5914647 นางสาววิสสุตา ขุนเทพ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
330 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
331 B5914821 นายคมศิลป์ สมีงาม Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
332 B5915378 นางสาวอัจฉริยา บุญประเสริฐ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
333 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
334 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
335 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
336 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
337 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
338 B5921652 นางสาวบาจรีย์ โตทรงศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
339 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
340 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
341 B5922864 นางสาวหิรัญญา ลิ่มเครือ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
342 B5922871 นางสาวมนัญญา พะไลไผ่ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
343 B5922888 นางสาวชัญญานุช รุ่งชัยวัฒนกุล Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
344 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
345 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
346 B5924646 นายวิษณุ อุตมางคบวร Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
347 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
348 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
349 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 1 10 0 525204 FLUID MECHANICS I
350 B6029586 นางสาวปิยะนุช อุตตรา Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
351 B6029593 นางสาวศิริลักษณ์ คุณพงษ์ Environmental Engineering 1 10 1 525204 FLUID MECHANICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ