ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5426522 นายรัตนัย พานชวบุษป์ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
2 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
3 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
4 B5530236 นายพิจิตร สุขเจริญ ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
5 B5600069 นายกิตติพงษ์ สิงห์สง่า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
6 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
7 B5603350 นางสาวอภฤดี เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
8 B5605576 นางสาวโชติกา พันธ์จำนงค์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
9 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
10 B5606542 นางสาวศศิธร สมคะเน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
11 B5606931 นายจิรายุทธ จอกทอง MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
12 B5606986 นายศุภชัย จิรัมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
13 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
14 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง IE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
15 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
16 B5610013 นายกฤษฎางค์ กั้นรั้วกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
17 B5610228 นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
18 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
19 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
20 B5614028 นางสาวดวงกมล รักมะณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
21 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
22 B5616466 นางสาวหทัยรัตน์ ฤทธิรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
23 B5616497 นางสาวชนาภัทร อบมาลี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
24 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
25 B5617357 นายณัฐพงศ์ สมจิตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
26 B5617562 นายพิรุณรัช จินดาพันธ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
27 B5618606 นายพงศธร โพธิ์ทิพย์ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
28 B5620333 นายแสนพล อินทมล MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
29 B5624485 นางสาววราพร ชุมพลไกรษร MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
30 B5652280 นางสาวสุณิสา ลอยทะเล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
31 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
32 B5701384 นายสัมพันธ์ ประสงค์เงิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
33 B5702374 นายณัฐศักดิ์ แก้วเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
34 B5702442 นางสาวณัฐพร กันทยศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
35 B5702466 นายอภิสิทธิ์ การวิลัย MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
36 B5703142 นางสาวหยาดพิรุณ ศรีถาวร ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
37 B5704385 นางสาวจีระนันท์ ภูผาจง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
38 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
39 B5705016 นางสาววัชรมน ชัยชนะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
40 B5705030 นางสาวอนงค์นาถ หลอดคำ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
41 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
42 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
43 B5705849 นางสาวกาญจนา เกตุปั้น IE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
44 B5706150 นายจิรายุ กวางเเก้ว MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
45 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
46 B5706709 นายนันทศักดิ์ เพ็ชรแจ้ง MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
47 B5707911 นางสาวศศิธร อิงสันเทียะ ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
48 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
49 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
50 B5708970 นางสาวสุชาดา อินสุข PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
51 B5709205 นางสาวกัญญาวีร์ เพ็ญสุข MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
52 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
53 B5713578 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญพรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
54 B5713783 นายชนะชน ชมชัยรัตน์ MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
55 B5714261 นางสาวพัชมล กลิ่นเล็ก IE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
56 B5714780 นางสาวภัทรภร รัตนกุดั่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
57 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
58 B5715305 นายพีรพล เหมือนเตย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
59 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
60 B5718306 นายธาดาพงศ์ หลังสันเทียะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
61 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
62 B5718986 นายธวัช สวาทดี Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
63 B5720842 นายกฤษดา หวานดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
64 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
65 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
66 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
67 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
68 B5801237 นายกิตติพงษ์ ลักขษร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
69 B5802036 นายภัทรภณ สมันรัมย์ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
70 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
71 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
72 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์ Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
73 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 W 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
74 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
75 B5803545 นายณัฐพล ศิวินา MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
76 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร Automotive Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
77 B5804450 นายภูวดล ฝาชัยภูมิ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
78 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
79 B5804726 นางสาวเพ็ญพิมล คงคา MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
80 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
81 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
82 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
83 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
84 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
85 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา MAE 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
86 B5806607 นางสาวกัญจนา จุ่นน้อย MAE 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
87 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
88 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
89 B5807611 นางสาวภาวิกา แก้วกสิกรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
90 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
91 B5808359 นายสุรนาท หงษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
92 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
93 B5809028 นางสาวศุภลัคน์ ฉายแสง MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
94 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
95 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
96 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
97 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
98 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
99 B5811410 นายเมธา วงชารี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
100 B5811700 นายณัฐดนัย สารเสา MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
101 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
102 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
103 B5812288 นายคุณานันต์ เจะแอ ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
104 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
105 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
106 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
107 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
108 B5813759 นางสาวกุสุมา ภิรมย์สุข MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
109 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
110 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
111 B5814404 นายพิชญา อุปมา MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
112 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
113 B5815647 นายศุภกร รอบพรมราช ME 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
114 B5815715 นายรชฏ โคตะลี ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
115 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
116 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
117 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
118 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
119 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
120 B5821440 นายศรุติ ยืนยง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
121 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
122 B5821594 นายยศวัฒน์ สิงหเดชาสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
123 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
124 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
125 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
126 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
127 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
128 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
129 B5822768 นางสาวสุภัสชา บัวชุม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
130 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
131 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
132 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
133 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
134 B5822966 นางสาวทิพย์พมาศ วรรณพงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
135 B5823321 นายฉัตรณรงค์ แก้วพลงาม ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
136 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
137 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
138 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
139 B5825196 นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
140 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
141 B5825981 นางสาวเพชรรัตน์ แสงเงิน MAE 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
142 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์ ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
143 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
144 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา ME 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
145 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
146 B5828456 นางสาวตรีทิพยนิภา สุภรัตน์ธนกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
147 B5927340 นายธนาธิป แสงศรี Automotive Engineering 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
148 B5927999 นางสาวอาริษา วรรณดี MAE 1 10 1 525203 ENGINEERING DYNAMICS
149 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 525203 ENGINEERING DYNAMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ