ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
2 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
3 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร IE 1 40 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
4 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
5 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
6 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
7 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
8 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
9 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
10 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
11 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
12 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
13 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
14 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
15 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
16 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
17 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
18 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
19 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
20 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
21 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
22 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
23 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
24 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
25 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
26 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
27 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
28 B6015589 นายวรวิช ทองมูล IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
29 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
30 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
31 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
32 B6019334 นายปพน สุดใจ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
33 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
34 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
35 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
36 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
37 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
38 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
39 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
40 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
41 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
42 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
43 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
44 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร IE 1 10 0 533302 OPERATIONS RESEARCH II
45 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
46 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
47 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
48 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์ IE 1 10 1 533302 OPERATIONS RESEARCH II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ