ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5718450 นางสาววนิดา ศิริอำนาจ IE 1 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
2 B5808403 นางสาวกิ่งกาญจน์ หวังดี IE 1 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
3 B5809486 นางสาวอริสรา เจริญรักไทย IE 1 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
4 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน IE 1 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
5 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส IE 1 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION