ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ IE 1 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
2 B5819973 นางสาวอัญมณี แสนลา IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
3 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
4 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์ IE 1 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
5 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์ IE 1 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
6 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
7 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
8 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 1 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
9 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
10 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
11 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
12 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
13 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม IE 1 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
14 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
15 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
16 B6017217 นางสาวกิตติยา ทองประเสริฐ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
17 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย IE 1 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
18 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
19 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
20 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
21 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
22 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก IE 1 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
23 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
24 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
25 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
26 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
27 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
28 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
29 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
30 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู IE 2 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
31 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
32 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
33 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
34 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
35 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
36 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
37 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
38 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์ IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
39 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
40 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 2 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
41 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
42 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
43 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
44 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
45 B6015589 นายวรวิช ทองมูล IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
46 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
47 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
48 B6018627 นางสาวกวินนา ศรีรับขวา IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
49 B6019334 นายปพน สุดใจ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
50 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
51 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
52 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
53 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
54 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
55 B6024963 นางสาวเปรมมิกา ขันทอง IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
56 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
57 B5812899 นายอิศเรส ประดับเพชร IE 3 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
58 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
59 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
60 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
61 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
62 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม IE 3 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
63 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
64 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
65 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
66 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
67 B6006235 นางสาวปวีณา อิ่มอ่อน IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
68 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด IE 3 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
69 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ IE 3 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
70 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
71 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
72 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
73 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
74 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
75 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
76 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
77 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
78 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
79 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ IE 3 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
80 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
81 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
82 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
83 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
84 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
85 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
86 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
87 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
88 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
89 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
90 B5911097 นายณัฐพล ศิริเทพ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
91 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
92 B5920372 นางสาวอลิสา ดลพัฒนชัย IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
93 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
94 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
95 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
96 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
97 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
98 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
99 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
100 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
101 B6005412 นายปุริม พลมณี IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
102 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
103 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
104 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
105 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
106 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
107 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
108 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
109 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง IE 4 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
110 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
111 B6019181 นางสาวปวรนันท์ ศศิธัญญ์ธร IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
112 B6020088 นางสาวสุดารัตน์ เกตุกระสัง IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
113 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
114 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
115 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION