ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
2 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
3 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
4 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
5 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 1 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
6 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
7 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
8 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
9 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
10 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
11 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
12 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
13 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
14 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
15 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
16 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
17 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
18 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
19 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
20 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
21 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
22 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
23 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
24 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
25 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
26 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
27 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
28 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 1 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
29 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
30 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
31 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
32 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
33 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
34 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
35 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
36 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
37 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
38 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
39 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
40 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
41 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
42 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
43 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
44 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 2 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
45 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
46 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 2 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
47 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
48 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
49 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
50 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
51 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
52 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
53 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
54 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
55 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
56 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
57 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
58 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
59 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
60 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
61 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
62 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
63 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
64 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
65 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
66 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
67 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 3 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
68 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
69 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
70 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
71 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
72 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
73 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
74 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
75 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
76 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 3 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
77 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
78 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
79 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
80 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
81 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
82 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
83 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
84 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
85 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
86 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
87 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
88 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
89 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
90 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
91 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
92 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
93 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
94 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
95 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
96 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
97 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 4 3 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
98 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 4 1 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
99 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
100 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
101 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
102 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
103 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
104 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
105 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
106 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 4 0 533361 INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION