ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103071 นางสาวอนุธิดา กาลจักร IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
2 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
3 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
4 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
5 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 1 1 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
26 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
27 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 1 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 2 3 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 2 3 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 2 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
68 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
69 B5820504 นางสาววราภรณ์ รัตนะวัน IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 3 0 533263 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY