ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
4 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 1 10 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
5 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
6 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์ PE 1 W 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
7 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
8 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
9 B6227029 นายณรงเดช คำมูล IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ