ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 1 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
4 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
5 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
6 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
7 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
8 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
9 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
11 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
12 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
13 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
14 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
15 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
16 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
17 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
18 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
19 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
20 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
21 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
22 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
23 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
24 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
25 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
26 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
27 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
28 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
29 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
30 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข Environmental Engineering 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
31 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
32 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
33 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
34 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
35 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
36 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
37 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
38 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
39 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
40 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
41 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
42 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
43 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
44 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
45 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
46 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
47 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
48 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ CPE 1 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
49 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
50 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
51 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
52 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
53 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
54 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
55 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
56 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
57 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
58 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
59 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
60 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
61 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
62 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
63 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
64 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา PE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
65 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
66 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
67 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
68 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
69 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
70 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
71 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
72 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
73 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
74 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
75 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร Metallurgical Engineering 1 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
76 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
77 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
78 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
79 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
80 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด Transportation And Logistics Engineering 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
81 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
82 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
83 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
84 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
85 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
86 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
87 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
88 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
89 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
90 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
91 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
92 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
93 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
94 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม EE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
95 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
96 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ IE 1 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING