ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6132620 นางสาวชุติมา จิตรเอื้อตระกูล IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 1 10 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 1 10 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
4 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
5 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
6 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
7 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
8 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
9 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
11 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
12 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
13 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
14 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
15 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
16 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน Geological Engineering 1 10 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
17 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ