ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
2 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
3 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
4 B6201340 นายยศกร สืบญาติ EE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
5 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
6 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
7 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
8 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
9 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
11 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
12 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
13 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
14 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
15 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
16 B6202675 นายณัชพล กาบทุม IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
17 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
18 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
19 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
20 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
21 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
22 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
23 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี Metallurgical Engineering 1 10 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
24 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
25 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
26 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
27 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
28 B6213244 นายอัครพล ทองคำ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
29 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
30 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
31 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
32 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
33 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
34 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
35 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
36 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
37 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
38 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
39 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
40 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง IE 1 10 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
41 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
42 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
43 B6216887 นายดนุชา แกมคำ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
44 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
45 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
46 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
47 B6217365 นายบริพัตร เงินดี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
48 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
49 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
50 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
51 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
52 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
53 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
54 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
55 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
56 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
57 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
58 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
59 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
60 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
61 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
62 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
63 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
64 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
65 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
66 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
67 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
68 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
69 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
70 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
71 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
72 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
73 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
74 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
75 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
76 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
77 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
78 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
79 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
80 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
81 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
82 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
83 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
84 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
85 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
86 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
87 B6226503 นายธนกร แสงระวี IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
88 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
89 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
90 B6227029 นายณรงเดช คำมูล IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
91 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
92 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ IE 1 10 0 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
93 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน IE 1 10 1 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ