ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ IE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช TOOL ENGINEERING 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ TOOL ENGINEERING 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
6 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
7 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
8 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 1 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
9 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง IE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
11 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์ IE 1 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
12 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
13 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
14 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
15 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
16 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
17 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
18 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
19 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
20 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
21 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
22 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
23 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
24 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
25 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล IE 2 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ ChemE 2 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
28 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
29 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
30 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
31 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
32 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 2 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
33 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 2 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
34 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
35 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 2 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
36 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
37 B6108656 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ IE 2 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
38 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
39 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
40 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
41 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
42 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
43 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
44 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
45 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
46 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า IE 2 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
47 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
48 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
49 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 2 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
50 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
51 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
52 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
53 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 2 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
54 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
55 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
56 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
57 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
58 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
59 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
60 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
61 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
62 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
63 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
64 B6110994 นายธนพล พันลำ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
65 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
66 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
67 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
68 B6112189 นายปฏิภาณ มาตย์นอก IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
69 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
70 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
71 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
72 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
73 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
74 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
75 B6116125 นางสาวนิศรา สุวรรณสิงห์ IE 3 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
76 B6116316 นางสาววรางคณา แสงตะวัน IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
77 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
78 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
79 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
80 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
81 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
82 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
83 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 3 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
84 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
85 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี IE 4 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
86 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
87 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
88 B6105648 นางสาวแก้วกานดา ชฎาทอง IE 4 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
89 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
90 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
91 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
92 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 4 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
93 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
94 B6108892 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง ChemE 4 60 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
95 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
96 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 4 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
97 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
98 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
99 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 4 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
100 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 4 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
101 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร IE 4 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
102 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์ IE 4 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
103 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก IE 4 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
104 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
105 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า IE 4 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
106 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
107 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 4 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
108 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม IE 4 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
109 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 5 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
110 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์ ChemE 5 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
111 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
112 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
113 B6105624 นางสาวธันยากร เฉลียวไว IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
114 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
115 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
116 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
117 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
118 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
119 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
120 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
121 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
122 B6109851 นางสาวบุญยรัตน์ ปั่นเนตร IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
123 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
124 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
125 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
126 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์ IE 5 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
127 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
128 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
129 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
130 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
131 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
132 B6115630 นางสาวรัตนาภรณ์ สีนาง IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
133 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
134 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 5 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
135 B6117436 นายจิรายุ อายุวัฒน์ IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
136 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง IE 5 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
137 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์ IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
138 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์ IE 5 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
139 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
140 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
141 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
142 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์ IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
143 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
144 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
145 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
146 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์ IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
147 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
148 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
149 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
150 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
151 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
152 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
153 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
154 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
155 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์ IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
156 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
157 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย IE 6 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
158 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
159 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
160 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
161 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์ IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
162 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
163 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
164 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร IE 6 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
165 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น IE 6 10 1 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
166 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม IE 6 10 3 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
167 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
168 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง IE 6 10 0 529291 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ