ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800360 นายวงศกร สุขแสง Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
2 B5800377 นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
3 B5800674 นางสาวแสงระวี ต้นงาม Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
4 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
5 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์ Transportation Engineering And Logistics 1 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
6 B5801787 นายอนุวัฒน์ พุ่มรุ่งเรือง Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
7 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
8 B5803125 นายจักรกฤษณ์ พรมศักดิ์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
9 B5803651 นางสาวจตุรพร เชืองเต็ม Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
10 B5803828 นายยศสรัล อยู่คะเชนทร์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
11 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
12 B5804085 นางสาวรสกร ไชยสอาด Transportation Engineering And Logistics 1 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
13 B5804382 นายเกรียงไกร โพธิจักร์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
14 B5804443 นางสาวจิรัชญา เฮงมีชัย Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
15 B5805556 นางสาวยุวเรศ ชมพิกุล Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
16 B5805617 นายเชาว์วัฒน์ โกสีนาม Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
17 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
18 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
19 B5808250 นายวริศ เดชมี Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
20 B5809134 นางสาวภาณุมาศ สุขวงษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
21 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
22 B5810178 นางสาวเมษา ประจิมทิพย์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
23 B5810321 นายโสภณ ชัยเลิศ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
24 B5810482 นางสาวชุติมน หวังกกกลาง Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
25 B5811045 นายณัฐวุฒิ มอญกอดแก้ว Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
26 B5811137 นางสาวณัฐณิชา อินทราเวช Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
27 B5813155 นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
28 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
29 B5814299 นายเดโชชัย ฉ่ำสันเทียะ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
30 B5816828 นายสันติ เพียงตา Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
31 B5822164 นางสาวพลอยสิชา เพ็ชรดีหิรัณกูล Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
32 B5822218 นายพชร พลสาย Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
33 B5822225 นางสาววริษฐา ทิพย์วัลย์ Transportation Engineering And Logistics 1 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
34 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
35 B5822287 นางสาวปฐมพร ธรรมนิตย์กิจ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
36 B5822379 นายธนกฤต จี้ส้ม Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
37 B5822386 นายณัฏฐชัย ทดชุมเธียรวิทย์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
38 B5822430 นายธณัฐชัย สีสำโรง Transportation Engineering And Logistics 1 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
39 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
40 B5825295 นายเขษมศักดิ์ ชัยอิทธิพรวงศ์ Transportation Engineering And Logistics 1 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
41 B5719488 นายศุภวิชญ์ ถอยกระโทก Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
42 B5800384 นางสาววิศวินท์ จรเอ้กา Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
43 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
44 B5801930 นางสาวไอลดา ชื่นมะเริง Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
45 B5802173 นางสาวณัฐกานต์ ไขโพธิ์ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
46 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
47 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
48 B5805181 นางสาวนริศรา วิเศษทอง Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
49 B5806720 นางสาวธิดารัตน์ สิงหันต์ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
50 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
51 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
52 B5807482 นางสาวเมธาวี ชาวข้าว Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
53 B5807536 นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
54 B5808526 นางสาวณัฐกานต์ ภัยปัญญา Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
55 B5809301 นางสาวกาญจนา จารุฑีฆัมพร Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
56 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
57 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
58 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
59 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
60 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
61 B5812738 นางสาวสุขสันต์ เพ็ญพิมพ์ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
62 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
63 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
64 B5822096 นายศุภนันท์ นวลฉวีวรรณ Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
65 B5822119 นายปิยณัฐ อัตรัง Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
66 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
67 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
68 B5822157 นายสรธร ศุภภิญโญพงศ์ Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
69 B5822171 นายศักดิกานต์ พิมพิมูล Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
70 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
71 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
72 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
73 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
74 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์ Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
75 B5822393 นางสาวกมลชนก พรหมศิริ Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
76 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
77 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์ Transportation Engineering And Logistics 2 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
78 B5825783 นางสาวกุลนันท์ เสมอศรี Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
79 B5826094 นางสาวศรัณญา มะคงสุข Transportation Engineering And Logistics 2 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
80 B5826582 นายนพดล ศรีมุข Transportation Engineering And Logistics 2 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
81 B5800650 นางสาวแพรวดารา เทียมเกาะ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
82 B5800667 นางสาวกุลจิรา จิณะกับ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
83 B5802319 นางสาวน้ำฝน วรรณพฤกษ์ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
84 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
85 B5802920 นางสาวสกุณา แก้วมณี Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
86 B5803774 นางสาวคัมภิรดา เทพพิทักษ์ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
87 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
88 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา Transportation Engineering And Logistics 3 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
89 B5805549 นายสหรัฐ เลาะเซ็น Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
90 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
91 B5806621 นางสาวณัฐวดี อุตส่าห์ดี Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
92 B5808489 นางสาวปณิตตา ชัยยา Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
93 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
94 B5808779 นางสาวศุภลักษณ์ วาหมงคล Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
95 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
96 B5810185 นางสาวศุภาวรรณ อิ่มจิต Transportation Engineering And Logistics 3 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
97 B5810642 นางสาวฐิติภา ขุมทอง Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
98 B5811038 นางสาวสกุลรัตน์ คำวันสา Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
99 B5811328 นางสาวอรยา ชูรัตน์ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
100 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์ Transportation Engineering And Logistics 3 3 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
101 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด Transportation Engineering And Logistics 3 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
102 B5814572 นางสาวเปี่ยมพร งามขำ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
103 B5815289 นางสาวปิยวรรณ พลเสนา Transportation Engineering And Logistics 3 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
104 B5819218 นางสาวศิริญากรณ์ เปล่งทรัพย์ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
105 B5822102 นายชนาธิป ชัยชโลธร Transportation Engineering And Logistics 3 1 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
106 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
107 B5822348 นายจามีกร โคตะ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
108 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
109 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
110 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์ Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
111 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION
112 B5826285 นางสาวอารยา จันทะสาร Transportation Engineering And Logistics 3 0 522312 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION