ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
2 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
3 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
4 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
5 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
6 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
7 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
8 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
9 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
10 B5920631 นางสาวเนธิณี สงศรี Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
11 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
12 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
13 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
14 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
15 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
16 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
17 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
18 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
19 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
20 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
21 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
22 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
23 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
24 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
25 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
26 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
27 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
28 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
29 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
30 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
31 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
32 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
33 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
34 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
35 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
36 B6109677 นางสาวสุทธิกา ปรุงปลื้ม IE 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
37 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
38 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
39 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
40 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
41 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
42 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
43 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
44 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
45 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
46 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
47 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
48 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
49 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
50 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
51 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
52 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
53 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
54 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
55 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
56 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
57 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
58 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
59 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
60 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
61 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
62 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
63 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
64 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
65 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
66 B6213473 นายภัทรพล ศุกลวงศ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
67 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
68 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
69 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
70 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
71 B6213916 นายปิยะ สิงหาชัย ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
72 B6213923 นายจิรวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
73 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
74 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
75 B6214272 นายศุภณัฐ พฤกษชาติ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
76 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
77 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
78 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
79 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
80 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
81 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
82 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
83 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
84 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
85 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
86 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
87 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
88 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
89 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
90 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
91 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
92 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
93 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
94 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
95 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
96 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
97 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
98 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
99 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
100 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
101 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
102 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
103 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
104 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
105 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
106 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
107 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
108 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
109 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
110 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
111 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
112 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
113 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์ ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
114 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
115 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
116 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
117 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
118 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
119 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
120 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
121 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
122 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
123 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
124 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
125 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
126 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
127 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
128 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
129 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
130 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
131 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
132 B6224745 นายปฐวี โทศรี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
133 B6225131 นายธนากร จุลเเดง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
134 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
135 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
136 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
137 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
138 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
139 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
140 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
141 B6226855 นายเมทิศ มระตัง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
142 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
143 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
144 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
145 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
146 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ