ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์ Automotive Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
2 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
3 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน Automotive Engineering 1 40 1 525202 THERMODYNAMICS I
4 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
5 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม ChemE 1 40 1 525202 THERMODYNAMICS I
6 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
7 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
8 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์ MAE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
9 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
10 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
11 B5822218 นายพชร พลสาย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
12 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล MAE 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
13 B5903122 นางสาววรรณภา เรียงไข IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
14 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
15 B5904891 นายทรงวุฒิ เขื่อนคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
16 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
17 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
18 B5905911 นายภูวิชดล อ้วนแก้ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
19 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
20 B5906178 นายเกรียงไกร ดวงงา Geological Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
21 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร Geological Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
22 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
23 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
24 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย Geological Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
25 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
26 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
27 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
28 B5911646 นางสาวสวรรยา มุทนาเวช Geological Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
29 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
30 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
31 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
32 B5920396 นางสาวปภาวรินทร์ ชนะชัย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
33 B5920716 นางสาววารีรัตน์ ทัศนิยม Geological Engineering 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
34 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ ChemE 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
35 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
36 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
37 B5924981 นายชานนท์ ขจรล่า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
38 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
39 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
40 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
41 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
42 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
43 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
44 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
45 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
46 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
47 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
48 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
49 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
50 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
51 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
52 B6011949 นายนันทวัฒน์ โกษาจันทร์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
53 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
54 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
55 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
56 B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
57 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
58 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
59 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
60 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
61 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
62 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
63 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
64 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
65 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
66 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
67 B6020453 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
68 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
69 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
70 B6029647 นายอนุกูล โค้วพงษ์พันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
71 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
72 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
73 B6103156 นายศิวกร กิจจานุกิจวัฒนา Automotive Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
74 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
75 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
76 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
77 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
78 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
79 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
80 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
81 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
82 B6107352 นางสาวจารุวรรณ ทองมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
83 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
84 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
85 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
86 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
87 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
88 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
89 B6114831 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
90 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
91 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
92 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
93 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
94 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
95 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
96 B6118457 นายณัฐวุฒิ ขุมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
97 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก ChemE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
98 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
99 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
100 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
101 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
102 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
103 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
104 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
105 B6136871 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
106 B6237134 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
107 B6239428 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ