ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
2 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
3 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
4 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
5 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
6 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
7 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
8 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
9 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
10 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
11 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
12 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
13 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
14 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
15 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
16 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
17 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
18 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
19 B6104016 นายพินิติ คงศิลา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
20 B6104832 นางสาววรันธร จันตา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
21 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
22 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
23 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
24 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
25 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
26 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
27 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
28 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
29 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
30 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
31 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
32 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
33 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
34 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
35 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
36 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
37 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน Geological Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
38 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
39 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
40 B6221102 นายฐปนรัช ผิวเดช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
41 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
42 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
43 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
44 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
45 B6224073 นางสาวสิริยากร ซาตัน Geological Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
46 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
47 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
48 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
49 B6227029 นายณรงเดช คำมูล IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
50 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
51 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
52 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
53 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
54 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
55 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
56 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
57 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
58 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
59 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
60 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
61 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
62 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
63 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
64 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
65 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
66 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
67 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
68 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
69 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
70 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
71 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
72 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
73 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
74 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
75 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
76 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
77 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
78 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
79 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
80 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
81 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
82 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
83 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
84 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
85 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
86 B6305772 นายจตุพล มะสุใส ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
87 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
88 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
89 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
90 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
91 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
92 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
93 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
94 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
95 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
96 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
97 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา Environmental Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
98 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
99 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
100 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
101 B6306991 นายธีรพล หวังดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
102 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
103 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
104 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
105 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
106 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
107 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
108 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
109 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
110 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
111 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
112 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
113 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
114 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
115 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
116 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
117 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
118 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
119 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
120 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
121 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
122 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
123 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
124 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
125 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
126 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
127 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
128 B6309763 นางสาวบุษยมาศ ใจบาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
129 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
130 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
131 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
132 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
133 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
134 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
135 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
136 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
137 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
138 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
139 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
140 B6310998 นางสาวกัญญพัชร ตาใจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
141 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส Geological Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
142 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
143 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
144 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน Geological Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
145 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
146 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
147 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
148 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
149 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
150 B6318871 นายอำพล พละจู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
151 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
152 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
153 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
154 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
155 B6321413 นายธนพล ทองเพชร ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
156 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
157 B6321710 นายชรินธร นาคเสน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
158 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
159 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
160 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
161 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
162 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
163 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
164 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
165 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
166 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
167 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
168 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
169 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
170 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
171 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
172 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
173 B6326227 นายไชยพศ สีนุด ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
174 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
175 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
176 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
177 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ Geological Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
178 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
179 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
180 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
181 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 1 525202 THERMODYNAMICS I
182 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
183 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
184 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
185 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
186 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
187 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
188 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
189 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
190 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
191 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
192 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
193 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ Environmental Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
194 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
195 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
196 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
197 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
198 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
199 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
200 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
201 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
202 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
203 B6336233 นางสาวชลิดา เทศสมบูรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 70 0 525202 THERMODYNAMICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ