ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5804054 นายสุรเชษฐ์ โลจันติ๊ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
2 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
3 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
4 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา ChemE 1 40 0 525202 THERMODYNAMICS I
5 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
6 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
7 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
8 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
9 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
10 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง ChemE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
11 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
12 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
13 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
14 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
15 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
16 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
17 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
18 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
19 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
20 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
21 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
22 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
23 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
24 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
25 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
26 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
27 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
28 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
29 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
30 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
31 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
32 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
33 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
34 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
35 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
36 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
37 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
38 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
39 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
40 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
41 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
42 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
43 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
44 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
45 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
46 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
47 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
48 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
49 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
50 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
51 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
52 B6104832 นางสาววรันธร จันตา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
53 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
54 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
55 B6106836 นางสาวกุลสตรี ต่อสุวรรณ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
56 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
57 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
58 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
59 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
60 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
61 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
62 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
63 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
64 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
65 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
66 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
67 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
68 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ Geological Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
69 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
70 B6131708 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
71 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
72 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
73 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
74 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
75 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
76 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
77 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
78 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
79 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
80 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
81 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
82 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
83 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
84 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
85 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
86 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
87 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
88 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
89 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
90 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
91 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 525202 THERMODYNAMICS I
92 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
93 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
94 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี Automotive Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
95 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
96 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
97 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
98 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
99 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
100 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
101 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
102 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
103 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
104 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
105 B6202675 นายณัชพล กาบทุม IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
106 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
107 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
108 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
109 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
110 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
111 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
112 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
113 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
114 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
115 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
116 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
117 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
118 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
119 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
120 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
121 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
122 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
123 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
124 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
125 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
126 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
127 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
128 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
129 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
130 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
131 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
132 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
133 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
134 B6210663 นายมังกร ส่งเสริม Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
135 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
136 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
137 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
138 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
139 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
140 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
141 B6210830 นางสาวฉศิรธา ฉอสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
142 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
143 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
144 B6213244 นายอัครพล ทองคำ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
145 B6213336 นางสาวพิชญานิน ปิตาระเต Automotive Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
146 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
147 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
148 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
149 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
150 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
151 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
152 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
153 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
154 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
155 B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
156 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
157 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
158 B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
159 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
160 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
161 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
162 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
163 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
164 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
165 B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
166 B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
167 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
168 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
169 B6214692 นายณัฐวุฒิ เข็มจีน Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
170 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
171 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
172 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ IE 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
173 B6214807 นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
174 B6214821 นางสาวนีนรนันท์ พันวิลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
175 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
176 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 W 1 525202 THERMODYNAMICS I
177 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา Agricultural and Food Engineering 1 W 1 525202 THERMODYNAMICS I
178 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา IE 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
179 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
180 B6215125 นายธนวัฒน์ ซาเสน Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
181 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
182 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
183 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
184 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
185 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
186 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
187 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
188 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
189 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
190 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
191 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
192 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
193 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
194 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
195 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
196 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
197 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
198 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
199 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
200 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
201 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
202 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
203 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
204 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
205 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
206 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
207 B6216887 นายดนุชา แกมคำ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
208 B6216955 นายวาทกร โสขุมา Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
209 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
210 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
211 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
212 B6217006 นายชนดล แปยอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
213 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ IE 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
214 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
215 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
216 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
217 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
218 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
219 B6217365 นายบริพัตร เงินดี IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
220 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
221 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
222 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
223 B6217532 นายเมธัส เท้าไม้สน PRECISION ENGINEERING 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
224 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
225 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
226 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
227 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
228 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์ CE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
229 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
230 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
231 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
232 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
233 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
234 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
235 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
236 B6218485 นายไม้ ธนรุจี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
237 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
238 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
239 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
240 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
241 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
242 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
243 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
244 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
245 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
246 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
247 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
248 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
249 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
250 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
251 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
252 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
253 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
254 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว ChemE 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
255 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
256 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
257 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
258 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
259 B6219567 นายภณ บุญทน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
260 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
261 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
262 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 525202 THERMODYNAMICS I
263 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
264 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
265 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
266 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
267 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
268 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
269 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
270 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
271 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
272 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
273 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
274 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
275 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
276 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
277 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
278 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
279 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
280 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
281 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
282 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
283 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
284 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
285 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
286 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
287 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
288 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
289 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
290 B6220693 นายศตพล นาซา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
291 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
292 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
293 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
294 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
295 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
296 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
297 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
298 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
299 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
300 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
301 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
302 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
303 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
304 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
305 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
306 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
307 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
308 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
309 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
310 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
311 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
312 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
313 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
314 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
315 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
316 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
317 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
318 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
319 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
320 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
321 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
322 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
323 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
324 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
325 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
326 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
327 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
328 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
329 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
330 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
331 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
332 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
333 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
334 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
335 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
336 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
337 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
338 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
339 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
340 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
341 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
342 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ Automotive Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
343 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
344 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
345 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
346 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
347 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
348 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
349 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
350 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
351 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
352 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
353 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
354 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
355 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
356 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
357 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
358 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
359 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
360 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
361 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
362 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
363 B6225087 นายจิรพัทธ์ พิมพ์สวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 525202 THERMODYNAMICS I
364 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
365 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
366 B6225148 นางสาวลักขณา พันตัน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
367 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
368 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
369 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
370 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
371 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์ Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
372 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
373 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
374 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
375 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
376 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
377 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
378 B6226183 นายธนดล จำเริญดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
379 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
380 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
381 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
382 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
383 B6226503 นายธนกร แสงระวี IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
384 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
385 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
386 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
387 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
388 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
389 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
390 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
391 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
392 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี Geological Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
393 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
394 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
395 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
396 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
397 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
398 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 525202 THERMODYNAMICS I
399 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
400 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
401 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
402 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
403 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
404 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
405 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
406 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน Automotive Engineering 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
407 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน IE 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
408 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I
409 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 525202 THERMODYNAMICS I