ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5533893 นายอรรจน์กริช นิธิศพลคำมาก Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
2 B5704996 นางสาวพรพิมล ตาแก้ว Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
3 B5706860 นางสาวอัจจิมา นาควิลัย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
4 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
5 B5715527 นางสาวสุทธิดา กุมสินพันธ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
6 B5719488 นายศุภวิชญ์ ถอยกระโทก Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
7 B5719518 นางสาวกรกนก สะตะ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
8 B5800360 นายวงศกร สุขแสง Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
9 B5800377 นางสาวกนกวรรณ ขานรินทร์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
10 B5800384 นางสาววิศวินท์ จรเอ้กา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
11 B5800650 นางสาวแพรวดารา เทียมเกาะ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
12 B5800667 นางสาวกุลจิรา จิณะกับ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
13 B5800674 นางสาวแสงระวี ต้นงาม Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
14 B5800681 นางสาวศศิธร ปักษา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
15 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
16 B5801039 นายศิริคุปย์ เนื่องวรรณะ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
17 B5801787 นายอนุวัฒน์ พุ่มรุ่งเรือง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
18 B5801930 นางสาวไอลดา ชื่นมะเริง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
19 B5802173 นางสาวณัฐกานต์ ไขโพธิ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
20 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
21 B5802319 นางสาวน้ำฝน วรรณพฤกษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
22 B5802715 นางสาวกฤษณา ตัดสมัย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
23 B5802920 นางสาวสกุณา แก้วมณี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
24 B5803125 นายจักรกฤษณ์ พรมศักดิ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
25 B5803651 นางสาวจตุรพร เชืองเต็ม Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
26 B5803774 นางสาวคัมภิรดา เทพพิทักษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
27 B5803828 นายยศสรัล อยู่คะเชนทร์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
28 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
29 B5804085 นางสาวรสกร ไชยสอาด Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
30 B5804184 นายรัชชานนท์ ชาตานันท์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
31 B5804382 นายเกรียงไกร โพธิจักร์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
32 B5804443 นางสาวจิรัชญา เฮงมีชัย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
33 B5804986 นางสาวศวรรยา รักทรง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
34 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
35 B5805181 นางสาวนริศรา วิเศษทอง Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
36 B5805549 นายสหรัฐ เลาะเซ็น Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
37 B5805556 นางสาวยุวเรศ ชมพิกุล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
38 B5805617 นายเชาว์วัฒน์ โกสีนาม Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
39 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
40 B5806621 นางสาวณัฐวดี อุตส่าห์ดี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
41 B5806720 นางสาวธิดารัตน์ สิงหันต์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
42 B5807093 นายรชต ค่ายสงคราม Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
43 B5807246 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
44 B5807482 นางสาวเมธาวี ชาวข้าว Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
45 B5807536 นางสาวธิติสุดา โฮมกระโทก Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
46 B5807673 นางสาวขนิษฐา เสนาราช Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
47 B5807710 นายพนิต น้อยสมบัติ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
48 B5808021 นายพชร ชีวินโรจนวิทย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
49 B5808250 นายวริศ เดชมี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
50 B5808489 นางสาวปณิตตา ชัยยา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
51 B5808526 นางสาวณัฐกานต์ ภัยปัญญา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
52 B5808663 นางสาวนันธิกา เรือนไทย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
53 B5808779 นางสาวศุภลักษณ์ วาหมงคล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
54 B5809134 นางสาวภาณุมาศ สุขวงษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
55 B5809301 นางสาวกาญจนา จารุฑีฆัมพร Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
56 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
57 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
58 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
59 B5809738 นายณัฐพงษ์ สังข์คีรี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
60 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
61 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
62 B5810178 นางสาวเมษา ประจิมทิพย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
63 B5810185 นางสาวศุภาวรรณ อิ่มจิต Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
64 B5810307 นางสาวสิริกร ทูลนอก Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
65 B5810321 นายโสภณ ชัยเลิศ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
66 B5810482 นางสาวชุติมน หวังกกกลาง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
67 B5810642 นางสาวฐิติภา ขุมทอง Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
68 B5811038 นางสาวสกุลรัตน์ คำวันสา Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
69 B5811045 นายณัฐวุฒิ มอญกอดแก้ว Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
70 B5811137 นางสาวณัฐณิชา อินทราเวช Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
71 B5811328 นางสาวอรยา ชูรัตน์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
72 B5811380 นางสาวจินดารัตน์ เลิศศรีสุขสันต์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
73 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
74 B5812738 นางสาวสุขสันต์ เพ็ญพิมพ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
75 B5813155 นางสาวอุลัยรัตน์ โมฬา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
76 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
77 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
78 B5814299 นายเดโชชัย ฉ่ำสันเทียะ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
79 B5814572 นางสาวเปี่ยมพร งามขำ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
80 B5815289 นางสาวปิยวรรณ พลเสนา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
81 B5816330 นางสาวศุภลักษณ์ บุญผุด Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
82 B5816828 นายสันติ เพียงตา Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
83 B5819218 นางสาวศิริญากรณ์ เปล่งทรัพย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
84 B5822096 นายศุภนันท์ นวลฉวีวรรณ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
85 B5822102 นายชนาธิป ชัยชโลธร Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
86 B5822119 นายปิยณัฐ อัตรัง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
87 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
88 B5822140 นางสาวนลินมาศ รุ่งภาษา Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
89 B5822157 นายสรธร ศุภภิญโญพงศ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
90 B5822164 นางสาวพลอยสิชา เพ็ชรดีหิรัณกูล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
91 B5822171 นายศักดิกานต์ พิมพิมูล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
92 B5822188 นางสาวศศิพร พีระพัฒนพงษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
93 B5822195 นายอนิวรรตน์ งามหอม Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
94 B5822218 นายพชร พลสาย Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
95 B5822225 นางสาววริษฐา ทิพย์วัลย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
96 B5822249 นางสาวรัตติยา กิจประเสริฐ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
97 B5822263 นางสาววัชชิราภรณ์ วงศ์หมั่น Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
98 B5822287 นางสาวปฐมพร ธรรมนิตย์กิจ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
99 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
100 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
101 B5822348 นายจามีกร โคตะ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
102 B5822355 นายชัยพิพัทธ์ อุณวงค์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
103 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์ Transportation Engineering And Logistics 1 W 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
104 B5822379 นายธนกฤต จี้ส้ม Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
105 B5822386 นายณัฏฐชัย ทดชุมเธียรวิทย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
106 B5822393 นางสาวกมลชนก พรหมศิริ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
107 B5822430 นายธณัฐชัย สีสำโรง Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
108 B5824069 นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
109 B5824076 นางสาวจุฑารัตน์ นิยันตัง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
110 B5824229 นางสาวธัญพิชชา อารีเอื้อ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
111 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
112 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
113 B5824915 นางสาวอัญทิชา อินทิม Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
114 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
115 B5825295 นายเขษมศักดิ์ ชัยอิทธิพรวงศ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
116 B5825783 นางสาวกุลนันท์ เสมอศรี Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
117 B5826094 นางสาวศรัณญา มะคงสุข Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
118 B5826285 นางสาวอารยา จันทะสาร Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
119 B5826582 นายนพดล ศรีมุข Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ