ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5537327 นายฐาปณัฐ สอนแตง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
2 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
3 B5604494 นางสาวณัฐธิดา ปัจโต Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
4 B5610785 นายชัยยันต์ จี้แสง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
5 B5612413 นายพีรพัฒน์ ดลประสิทธิ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
6 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
7 B5618798 นายปฏิภาณ ศรีทองกูล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
8 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
9 B5701223 นายธนากร วันทะวงษ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
10 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน Geological Engineering 1 W 0 530321 SOIL MECHANICS
11 B5705160 นางสาวอุษณีย์ คชเถื่อน Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
12 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
13 B5709007 นายชุติไชย โตหนึ่ง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
14 B5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
15 B5709946 นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
16 B5710232 นางสาวอุมาภรณ์ แสงมณี Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
17 B5710676 นายรณชัย วันนา CE 1 W 0 530321 SOIL MECHANICS
18 B5710751 นายรัฐพงศ์ ดาขวา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
19 B5710904 นายสายัณห์ กันยารัตน์ CE 1 W 0 530321 SOIL MECHANICS
20 B5712625 นางสาวจุฬารัตน์ คำทา Geological Engineering 1 W 0 530321 SOIL MECHANICS
21 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
22 B5713622 นางสาวบุญฑริก บุตรทา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
23 B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
24 B5714025 นายวุฒิชัย ผุดผ่อง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
25 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
26 B5715756 นายทรงชัย มั่นเจ๊ก CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
27 B5717620 นายพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
28 B5720170 นายกันตภณ เฮงวาณิชย์ CE 1 W 0 530321 SOIL MECHANICS
29 B5721023 นายอมร แกล้วกล้า CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
30 B5722198 นายสรณ์สิริ ทิพโชติ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
31 B5724154 นางสาวธิดารัตน์ ยศเรือง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
32 B5800186 นายภูมีน คำวงศ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
33 B5800193 นายวงศ์วริศ ตันวัชรปาณี CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
34 B5800209 นางสาวกนกกร คงระกำ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
35 B5800407 นายปิยวัฒน์ อภิชัยบุคคล Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
36 B5800414 นายศุภณัฐ กองทุน Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
37 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
38 B5800803 นายจักรพันธ์ เจริญกุลวัฒนะ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
39 B5801138 นางสาวณัฐ์ฐนันท์ ฤทธาพรหม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
40 B5801275 นายปิยวัฒน์ คุ้มเขว้า CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
41 B5801794 นางสาวสวรินทร์ ชวดคำ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
42 B5801855 นายวสกร มีแสงทอง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
43 B5801893 นายอนุวัฒน์ มอญชัย CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
44 B5802340 นางสาวสิริรัตน์ เปรี่ยมพิมาย Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
45 B5802463 นายธรรมรง ตรีกูล CE 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
46 B5802685 นางสาวจุรีรัตน์ มีเจ้ย CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
47 B5802753 นายณัฐณรงค์ เฉลิมชาติ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
48 B5802869 นายธนกร บุญหล้า CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
49 B5803026 นายสุทธิพงษ์ ยิ่งนอก CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
50 B5803132 นายสหรัฐ ผิวเผื่อน Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
51 B5803187 นายอาทิตย์ ชาญป้อม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
52 B5803330 นางสาวธนัญญา สังสีแก้ว CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
53 B5803590 นายสุรพล พุดหอม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
54 B5803729 นางสาวศศิธร คงเพียรธรรม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
55 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
56 B5803866 นายพัดยศ โคตรมา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
57 B5804115 นายทนงศักดิ์ ตัวเก่ง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
58 B5804139 นายฐิติ วงศ์กุศลธรรม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
59 B5804313 นายวรวุฒิ ป้องนาลา Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
60 B5804498 นายชัยวัฒน์ สืบวัฒนศิลป์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
61 B5804788 นายนฤดล ยาวะโนภาส CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
62 B5804931 นายพรหมมินทร์ มะโนจันทร์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
63 B5805044 นายวัชรพงษ์ สมจิตร CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
64 B5805099 นางสาวปองกานต์ พฤกษวัลต์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
65 B5805334 นายชนาธิป ทัพธานี CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
66 B5805716 นายสมรักษ์ พันธุ์เอี่ยม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
67 B5805884 นางสาวนุชรี ต้นวงศ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
68 B5805983 นายรัฐกรณ์ กองกูล CE 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
69 B5806058 นายพงศ์ภูมิ สัมมัตถะ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
70 B5806300 นางสาวปียาภรณ์ เติมสิริทิพรัตน์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
71 B5806522 นายนิพิฐพนธ์ อัครวงษ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
72 B5806683 นายสุรเกียรติ์ เรืองศิริ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
73 B5807123 นางสาวจิราพร เทียนแก้ว Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
74 B5807161 นายภาณุพงศ์ มั่นคง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
75 B5807239 นายจรีเมธ ผดุงพล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
76 B5807284 นายอาดัม บูสะมัญ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
77 B5807598 นายนิธิ ชาวสมุน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
78 B5808212 นายภาสกร ทองคำ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
79 B5808267 นายธนพล แสงอนุรักษ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
80 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
81 B5808670 นางสาวภาวิณี รำมะนา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
82 B5808793 นายจักรายุทธ เทพแพง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
83 B5808861 นางสาวจีรภิญญา ศุขเจริญ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
84 B5808892 นางสาวณัฐนิช ผานาค CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
85 B5809110 นายสุเมธา ก้อนทอง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
86 B5809141 นายพงศ์พล สุขโข CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
87 B5809332 นายศรรักษ์ จึงวิเศษพงศ์ Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
88 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
89 B5809707 นายปุณยวีร์ คงปาน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
90 B5809943 นางสาววาสนา ไชยสิทธิ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
91 B5809998 นายอภินันท์ วรรณธานี CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
92 B5810048 นายไวทยา คันสร CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
93 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
94 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
95 B5810420 นายชยณัฐ ทองนพคุณ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
96 B5810468 นายศรณรงค์ เข็มทองหลาง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
97 B5810680 นายนัฐวัส เป้าพุคา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
98 B5811670 นางสาววิภาดา วินทะไชย CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
99 B5811830 นายพิพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
100 B5811847 นายศราวุธ อัปมะเทา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
101 B5812127 นายณัฐวุฒิ ธัญธนัชพรกุล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
102 B5812332 นายสิรพัชร ศรีคำบล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
103 B5812547 นายพงศ์พล แสงตา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
104 B5812660 นางสาวนุชนารถ พวงบุบผา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
105 B5812783 นายณัฐชนน พุฒขุนทด Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
106 B5812929 นายภูบดินทร์ ภูคากัน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
107 B5812981 นายนัฐวัฒน์ เสาวภา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
108 B5813049 นายกฤษณพงศ์ ไชยมงคล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
109 B5813292 นายณัฐพงศ์ เพียรงูเหลือม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
110 B5813971 นางสาววชิรญาณ์ วรรณโนมัย CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
111 B5814008 นายพีรพงษ์ สามหมอ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
112 B5814039 นายอนุรักษ์ อิงคญานุรักษ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
113 B5814367 นายนันทพงศ์ สารีโท CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
114 B5814947 นายปกรณ์ พรมลารักษ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
115 B5815197 นางสาวกัญญาภรณ์ พึ่งสุข CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
116 B5818006 นายสิทธิโรจน์ ธูปหอม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
117 B5818150 นายณภัทร ประภูมิมา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
118 B5818167 นายเกษมศักดิ์ สุทธศรี CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
119 B5818181 นางสาวสิราวรรณ มาลัยสุริยา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
120 B5818204 นางสาวชาลิสา คนชม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
121 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
122 B5818228 นายอภิวัฒน์ สอนกล้า CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
123 B5818235 นายปรีชา บุญเลิศ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
124 B5818242 นายอาชวิน รักษาวัด CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
125 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
126 B5818273 นายปฐวี ศรีจันทร์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
127 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
128 B5818303 นางสาวภัทรสุดา สีลาจันทร์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
129 B5818310 นายวชิรวิทย์ ทองหวาน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
130 B5818334 นายนวปฎล ประภัสชัย CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
131 B5818341 นางสาวณัฐนิชา กันคร้า CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
132 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
133 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม CE 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
134 B5818372 นายพรชัย จันทรบุตร CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
135 B5818402 นางสาวฐิติภา วีระนิพิฐกุล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
136 B5818419 นายเมธี สุขภูตานันท์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
137 B5818440 นางสาวสุภาภรณ์ เทสินทโชติ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
138 B5818457 นางสาวปาลินี สายโสภา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
139 B5818464 นายอนุชากร พันธ์กมลศิลป์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
140 B5818471 นายเจษฎา สุวรรณเชษฐ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
141 B5818495 นางสาวณัฐธิดา หุ้ยน้ำ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
142 B5818532 นางสาวจิราทิพย์ ภูจริต CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
143 B5818549 นายสิทธิพร เปรมโต CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
144 B5818556 นายศตาวิชญ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
145 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
146 B5818570 นายสมุนไพร ไชยเดช CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
147 B5818587 นายภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
148 B5818600 นางสาวสุดารัตน์ สายบุตร CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
149 B5818624 นายธนกฤต อุดมสุขธนกูล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
150 B5818648 นายสัพพัญญู วงค์ฝั้น CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
151 B5818655 นายศุภณัฐ คฤหาญ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
152 B5818686 นายวงศกร ปทุมรังสรรค์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
153 B5818693 นางสาวสุพรวีร์ บุรุษวยากรณ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
154 B5818709 นายอรรถชัย สายสุด CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
155 B5818723 นายณพวิทย์ ดวงไกรแฝง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
156 B5818730 นายนพคุณ ชาญประโคน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
157 B5818761 นายพิชญุตม์ มณีสุคนธ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
158 B5818785 นายธวัช ประทุมวัน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
159 B5818792 นายธนกร อาจวิชัย CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
160 B5818808 นายกรวิทย์ ตั้นปา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
161 B5818822 นางสาวนิรันตรี ทองสุข CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
162 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
163 B5820573 นายสมเกียรติ สูบกระโทก CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
164 B5821983 นายศักดิ์ชัย คามเขต CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
165 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
166 B5822423 นายวรพล จุลสม Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
167 B5822508 นายวงศกร การสมชิต Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
168 B5822522 นายจิรวัฒน์ แจ่มทุ่ง Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
169 B5822577 นางสาวยุรพิน ปิ่นทอง Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
170 B5822621 นางสาวสุวพิชญ์ ช้ำวอน Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
171 B5822669 นายสิริเดช ทันไธสง Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
172 B5822690 นายพงศ์พิสุทธิ์ พิรักษา Geological Engineering 1 10 1 530321 SOIL MECHANICS
173 B5822737 นายธีรภัทร์ ชาญตระกูล Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
174 B5822751 นางสาวกชกร ศาลาทอง Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
175 B5822935 นางสาวปฐมา ด้วงคง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
176 B5823185 นายศิริชัย ศิริเจริญศรี Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
177 B5823246 นายธนพล แซ่เล้า Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
178 B5823260 นายสาริน กนกยุราพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
179 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
180 B5823666 นายอธิรักษ์ โกจันทึก CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
181 B5823765 นายสุขสันต์ คงลา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
182 B5823802 นายทศพล จิตอำมาตย์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
183 B5823840 นายเมธัส ศักดาญาภรณ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
184 B5824007 นายนิวากร บุญเหลือง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
185 B5824120 นายเรวัติ คงชาตรี CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
186 B5824168 นายอนุสิทธิ์ โชคเจริญ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
187 B5824182 นายอนาวิล นาเอก CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
188 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
189 B5824236 นายภาณุวัฒน์ พุ่มเข็ม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
190 B5824243 นายสมรัก สุขสมนาค CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
191 B5824328 นางสาวกานต์สินี รัตนธรรมกุล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
192 B5824359 นายเมธาสิทธิ์ ทองเสริม CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
193 B5824601 นางสาวกัลยกร อ่อนคำ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
194 B5824632 นายทวีสิน สาระพล CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
195 B5824823 นายนิรวิทธ์ อ่อนเฉวียง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
196 B5824854 นายธีรภัทร เจริญพร CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
197 B5824878 นายอภิวัฒน์ สิงห์ผง CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
198 B5824953 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณทิพย์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
199 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
200 B5824977 นางสาวจิราพร เกิดศิริ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
201 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
202 B5825660 นายกิตติพศ เพชรฎา CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
203 B5826353 นางสาวน้ำทิพย์ พนมสินธุ์ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
204 B5829125 นายกูฮานาฟี ต่วนสาและ CE 1 10 0 530321 SOIL MECHANICS
205 B5854394 นายปริวัฏฏ์ จิมานัง CE 1 W 0 530321 SOIL MECHANICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ