ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
2 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
3 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ Environmental Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
4 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
5 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 W 1 530251 SURVEYING
6 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 1 10 1 530251 SURVEYING
7 B5919024 นายณัฐฐชัย อัครธนากาญจน์ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
8 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CIVIL ENGINEERING 1 10 1 530251 SURVEYING
9 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา CE 1 10 1 530251 SURVEYING
10 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
11 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
12 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
13 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
14 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 1 530251 SURVEYING
15 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
16 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
17 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
18 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
19 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
20 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 1 W 1 530251 SURVEYING
21 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 W 1 530251 SURVEYING
22 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
23 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 1 W 1 530251 SURVEYING
24 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
25 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
26 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 1 10 1 530251 SURVEYING
27 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
28 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 W 1 530251 SURVEYING
29 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
30 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
31 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
32 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
33 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
34 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
35 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
36 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
37 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
38 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 1 W 1 530251 SURVEYING
39 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 10 1 530251 SURVEYING
40 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
41 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
42 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
43 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
44 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
45 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
46 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 1 10 1 530251 SURVEYING
47 B6026103 นายสรวิศ คงศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
48 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
49 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
50 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล CE 1 10 1 530251 SURVEYING
51 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 W 1 530251 SURVEYING
52 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
53 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
54 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
55 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 1 10 0 530251 SURVEYING
56 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
57 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
58 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
59 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 1 10 0 530251 SURVEYING
60 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 1 10 0 530251 SURVEYING
61 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
62 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
63 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
64 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
65 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
66 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
67 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 530251 SURVEYING
68 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
69 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 1 10 0 530251 SURVEYING
70 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
71 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 1 10 0 530251 SURVEYING
72 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
73 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
74 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 1 10 1 530251 SURVEYING
75 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
76 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
77 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
78 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
79 B6105136 นายปริญญา จาดโห้ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
80 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 1 10 0 530251 SURVEYING
81 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
82 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
83 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
84 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
85 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
86 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
87 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
88 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
89 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
90 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 1 10 0 530251 SURVEYING
91 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
92 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 1 10 0 530251 SURVEYING
93 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
94 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
95 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
96 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
97 B6107147 นางสาวสุกัญญา ถึงนอก Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
98 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
99 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
100 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
101 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
102 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
103 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
104 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
105 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 1 10 1 530251 SURVEYING
106 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
107 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
108 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
109 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
110 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
111 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
112 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์ Geological Engineering 1 60 0 530251 SURVEYING
113 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
114 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
115 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
116 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
117 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
118 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
119 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
120 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
121 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
122 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 1 10 1 530251 SURVEYING
123 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
124 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
125 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
126 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
127 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
128 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
129 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
130 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
131 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 1 10 0 530251 SURVEYING
132 B6111588 นางสาวอารดิน แพงวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
133 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
134 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 1 10 1 530251 SURVEYING
135 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
136 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
137 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
138 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
139 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
140 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
141 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
142 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
143 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
144 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
145 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
146 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
147 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
148 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
149 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
150 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
151 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 1 10 0 530251 SURVEYING
152 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค CE 1 10 0 530251 SURVEYING
153 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 1 10 0 530251 SURVEYING
154 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
155 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
156 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
157 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
158 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
159 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
160 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 1 10 1 530251 SURVEYING
161 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
162 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
163 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
164 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
165 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
166 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
167 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
168 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
169 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
170 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
171 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
172 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
173 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
174 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
175 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
176 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
177 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 1 10 1 530251 SURVEYING
178 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
179 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
180 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
181 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
182 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
183 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
184 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
185 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
186 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
187 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
188 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
189 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
190 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
191 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
192 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
193 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
194 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
195 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
196 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
197 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
198 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 1 10 0 530251 SURVEYING
199 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
200 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
201 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
202 B6136765 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์ Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
203 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ