ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
2 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
3 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
4 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์ Geological Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
5 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 1 10 0 530251 SURVEYING
6 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
7 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
8 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
9 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
10 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
11 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
12 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
13 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
14 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
15 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
16 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
17 B6300470 นายเพชร ภาคะ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
18 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว CE 1 10 0 530251 SURVEYING
19 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช CE 1 10 0 530251 SURVEYING
20 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
21 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี CE 1 10 1 530251 SURVEYING
22 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
23 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
24 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
25 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล CE 1 10 1 530251 SURVEYING
26 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต CE 1 10 0 530251 SURVEYING
27 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
28 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
29 B6304201 นายเจษฎา คำลอย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
30 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
31 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
32 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
33 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด CE 1 10 0 530251 SURVEYING
34 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล CE 1 10 0 530251 SURVEYING
35 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
36 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
37 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
38 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
39 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า CE 1 10 0 530251 SURVEYING
40 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
41 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
42 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
43 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
44 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
45 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
46 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
47 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
48 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
49 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม CE 1 10 1 530251 SURVEYING
50 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
51 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
52 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
53 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
54 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี CE 1 10 1 530251 SURVEYING
55 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
56 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์ CE 1 10 1 530251 SURVEYING
57 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
58 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
59 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
60 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
61 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
62 B6317843 นางสาวธัญจิรา ฉายสุริยา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
63 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
64 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
65 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก CE 1 10 0 530251 SURVEYING
66 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
67 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
68 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
69 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
70 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
71 B6321093 นางสาวณัฐชยา ไวยลาภ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
72 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
73 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
74 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว CE 1 10 0 530251 SURVEYING
75 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
76 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล CE 1 10 0 530251 SURVEYING
77 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
78 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช CE 1 10 0 530251 SURVEYING
79 B6322328 นายคม โซ่เงิน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
80 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก CE 1 10 0 530251 SURVEYING
81 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์ Automotive Engineering 1 10 1 530251 SURVEYING
82 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง CE 1 10 0 530251 SURVEYING
83 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
84 B6325794 นางสาวณัฐกฤตา คำชาลี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
85 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร ME 1 10 1 530251 SURVEYING
86 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
87 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
88 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
89 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน CE 1 10 1 530251 SURVEYING
90 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก CE 1 10 0 530251 SURVEYING
91 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน CE 1 10 0 530251 SURVEYING
92 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม CE 1 10 0 530251 SURVEYING
93 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี TCE 1 10 1 530251 SURVEYING
94 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
95 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก CE 1 10 1 530251 SURVEYING
96 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
97 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
98 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย CE 1 10 0 530251 SURVEYING
99 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา CE 1 10 0 530251 SURVEYING
100 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี CE 1 10 0 530251 SURVEYING
101 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว CE 1 10 0 530251 SURVEYING
102 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
103 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์ CE 1 10 0 530251 SURVEYING
104 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร CE 1 10 0 530251 SURVEYING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ