ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
2 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
3 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์ CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
4 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
5 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
6 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
7 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
8 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
9 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
10 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
11 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์ CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
12 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
13 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
14 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
15 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
16 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
17 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
18 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
19 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
20 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
21 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
22 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
23 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
24 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์ CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
25 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
26 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
27 B6219413 นายดำรง ปัสเสน CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
28 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
29 B6221171 นายพลพล เนตรพล CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
30 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
31 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
32 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
33 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
34 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
35 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
36 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
37 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
38 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
39 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์ CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
40 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
41 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
42 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
43 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง CE 1 10 0 530231 HYDRAULICS
44 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์ CE 1 10 3 530231 HYDRAULICS
45 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
46 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
47 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 1 10 1 530231 HYDRAULICS
48 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
49 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
50 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
51 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
52 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
53 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี CE 2 10 3 530231 HYDRAULICS
54 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
55 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
56 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
57 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
58 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
59 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
60 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
61 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
62 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
63 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
64 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
65 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 2 10 3 530231 HYDRAULICS
66 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
67 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
68 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
69 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
70 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
71 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว CE 2 10 3 530231 HYDRAULICS
72 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
73 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์ CE 2 10 1 530231 HYDRAULICS
74 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
75 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
76 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
77 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
78 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี CE 2 10 3 530231 HYDRAULICS
79 B6222277 นายภคิน ไหมทิม CE 2 10 1 530231 HYDRAULICS
80 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
81 B6230272 นายรัชกร มายูร CE 2 10 3 530231 HYDRAULICS
82 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา CE 2 10 1 530231 HYDRAULICS
83 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
84 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
85 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ CE 2 10 0 530231 HYDRAULICS
86 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร CE 2 10 3 530231 HYDRAULICS
87 B6203184 นายกฤตพร คมขำ CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
88 B6203245 นายวิชัย เสนเดช CE 3 10 1 530231 HYDRAULICS
89 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
90 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
91 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
92 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล CE 3 10 1 530231 HYDRAULICS
93 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
94 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์ CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
95 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
96 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์ CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
97 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น CE 3 10 1 530231 HYDRAULICS
98 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
99 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์ CE 3 10 0 530231 HYDRAULICS
100 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CPE 3 10 1 530231 HYDRAULICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ