ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง PE 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี GT 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 1 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย Automotive Engineering 1 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B6025229 นายอธิบดี พงศ์ชาญวิทย์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B6108373 นายนิพันธ์ นิธโยธาน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B6111953 นายวงศธร มงแก้ว Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5712748 นายชารีฟ นิแอ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5714131 นายธณเดช พรวสุเลิศโภคิน CE 2 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ Environmental Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5914074 นางสาวกัญญาภัค ไชยตัน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B6004118 นายพงชธร อุปสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์ Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์ Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ IE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B6103170 นายธีรภัทร์ กิตติจิรัฐิติกาล CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B6103194 นายณัฐกานต์ กิมรัชต์โชติ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B6103224 นายศราวุธ กุลสุทธิ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 2 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B6103750 นายภูมิรพี ข้อยุ่น CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B6104436 นางสาวอารีรัตน์ เคนชมภู CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B6105136 นายปริญญา จาดโห้ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B6105198 นายธนากร จิตตะโส CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B6105761 นายอรรถพล ชัยชนะ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B6106287 นายปฐมพร เชื่อมกระโทก CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B6106294 นายศาสตรา เชื้อหมอ CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์ Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B6107116 นายโกเมนทร์ ถิตย์รัศมี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B6107222 นายพิทักษ์ ทวยสอน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B6108366 นายธรรมนูญ นิติสาพร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B6109141 นายเดชาพล บุญเสริม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B6110123 นายจงศิริ ผลประเสริฐ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B6111519 นายวรายุทธ เพิ่มพูล CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B6111755 นายธีรภัทร์ ภักดีแก้ว CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B6111861 นางสาวธิดารัตน์ ภูธง CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B6112639 นายธีรภัทร ยันต์จอหอ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B6112899 นายธีรพัฒน์ ระย้าอินทร์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B6113377 นางสาววรนิษฐา ลิ้มฮวบ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B6114602 นายสหศวรรษ ศรีหาบุญนาค CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B6114879 นางสาวเหมือนฝัน สมนาค CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B6114930 นายอนุดิษฐ์ สมมั่น CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B6115210 นางสาวนกจุฑามาส สังข์ว่อง CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B6115494 นางสาวกัณฑิมา สินเธาว์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B6115524 นางสาวภคินี สินสวัสดิ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B6115593 นางสาวกันยารัตน์ สีโกทา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B6115951 นายภัคพล สุพล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B6116002 นายธีรนัย สุภาเรือง CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B6116217 นางสาวนาขวัญ เสนลา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B6116439 นายโยธาวัฒน์ แสนโคตร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B6116958 นายพันธการ หอมเชย CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B6117061 นายดนุสรณ์ เหมืองหม้อ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B6117450 นางสาววรรณิภา อารีย์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B6117696 นางสาวปรารถนา อุทัยเลี้ยง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B6117733 นายปานวัฒน์ อุปกา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B6117894 นายณัฐวุฒิ โอบอ้อม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B6118716 นายอภิรักษ์ สังสีทา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B6130305 นางสาวนภัสวรรณ แก้วมณี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B6130510 นายรัฐวิชญ์ ศรีคำภา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์ Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B6131302 นายศิวกร คุณประทุม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B6131760 นายจิรกิตติ์ หยังหลัง CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B6132170 นายภีมพล วงศ์ไทย CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 2 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B6132941 นายคุโณดม มูลสาร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B6133375 นายพศวัต ตุ่นแก้ว CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์ Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 C6100018 นางสาวกชพร ไตรภพกลาง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 3 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว TOOL ENGINEERING 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์ TOOL ENGINEERING 3 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา TOOL ENGINEERING 3 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 3 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร PE 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B5718986 นายธวัช สวาทดี Automotive Engineering 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 3 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ PE 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ TOOL ENGINEERING 3 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 3 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I