ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5430864 นางสาวนภาพร ประดิษฐ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5445189 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5524266 นางสาววรัญญา เพชรเครือ Metallurgical Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5537747 นายภัทรพล ดอนศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5542086 นายศิววิชญ์ พงษ์ชะเกาะ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5601189 นางสาวนันทนา โล่ห์ทอง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5607730 นางสาวชนิดา จินดาศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5608140 นางสาวอัญมณี ทองผ่อง IE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5608409 นางสาววราภรณ์ ต่ายเมือง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5610051 นางสาวดุจฤดี สมปัญญา Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5610778 นายชัชวาลย์ กล้าประจันทร์ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5611652 นางสาวจุฑามาศ ศูนย์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ PE 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5616879 นายวัชรพล พลภักดี Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5617241 นายฐิติวัฒน์ ทิพย์ชาติ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5618507 นางสาวปัทมพร ทองสว่าง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5619566 นางสาวภัสราภรณ์ กระจ่างโพธิ์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5620517 นางสาวฐิตินันท์ คำภีระ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5621392 นายวุฒิวัฒน์ ชาวโคราช Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5700769 นายสุรศักดิ์ เมฆศิริวิไล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5705863 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรกายสิทธิ์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5706440 นางสาวนาทฤทัย ทองใบ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5709410 นางสาวกันยรา ตราภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา CE 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5710508 นางสาวฝนทิพย์ คำมี ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5710621 นายผดุงเกียรติ จาดใจดี Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5712502 นางสาวโสมภา อิ่มสำอางค์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5712571 นางสาวศิริวรรณ บุญชุ่ม Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5713929 นายเกียรติคุณ พลแสน IE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5714650 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนคำแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5714940 นางสาวอัญธิกา นามวิจิตร Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5718818 นายนวรักษ์ เรือนใหม่ GT 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5718986 นายธวัช สวาทดี Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5719471 นางสาวบุณฑริกา สุพรหม Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5720408 นางสาวศิริรัตน์ รวมคำภา GT 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5722563 นายวรวุฒิ ปลาสร้อย Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5723379 นางสาวฉัตรฑริตา ไตรภูมิ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5800872 นายกฤตนันท์ อันชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์ Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5801770 นางสาวกิตติมา ทานนท์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5802234 นางสาววารุณี เลิศลำหวาน Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5802418 นางสาวจัตตุมาศ ผลสนอง TOOL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5803927 นางสาววิมล หงษ์บุญมี MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5804528 นายชวลิต พงษ์สง่างาน Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5805648 นางสาวปริยาพร สีขุมเหล็ก Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5806706 นางสาวจตุพร พรพิพัฒน์ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5807437 นางสาวสกาวเดือน กลิ้งทะเล Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5807727 นางสาวศจี ศุภศาสตร์วงศ์ Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5809561 นายพิชรส ดรโคตรจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5810888 นางสาวกมลชนก เทียนสีม่วง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปลั่งกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ TOOL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5812448 นางสาวอรอนงค์ เปรี่ยมกระโทก Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5813384 นางสาวสุภารัตน์ เสนากลาง Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5813414 นางสาวอินทร์ฑิรา เสี่ยงบุญ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5813506 นายภูวิสิทธิ์ ทีโคกกรวด Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5813537 นางสาวพรวลัย เนินพลอย Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5815623 นางสาวรพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน ME 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5818617 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5818877 นางสาวนันทนา เพ็ชร์วิสัย Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5818976 นายจิรานุวัฒน์ โพธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5820696 นายรัฐพล สืบสิงห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5821181 นายณัฐพล เทพสุริยานนท์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5821235 นายโกสิต ปานสี Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5821617 นายอิทธิวัฒน์ สิงห์คง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5822447 นายธรรมทัช ฉลาดกลาง Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5822782 นายสัจจพร เข็มทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์ Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5823864 นายวัชรินทร์ เพิ่มผล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5824533 นางสาวนพวรรณ คัชปะนะ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5824540 นายราชศักดิ์ สุดสอาด ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5900473 นางสาวปรียานุช สุดใจ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B5902224 นายศุภวัฒน์ สาคูณ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B5902552 นางสาวกัญญาณัฐ เฟื่องฟู Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B5902569 นายธนบัตร อรุณโน CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B5903078 นายธีระธาดา พวงจำปา Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B5904136 นางสาวนภัสกร แก้วเมืองมา CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B5904365 นายอนันดา ปามึก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B5904495 นายปรัชญา กาวิชัยเป็ง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B5904860 นายศานติพงษ์ ศรีสุภา CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B5905171 นายรัตตกร พรจำศิลป์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B5905393 นางสาวชนิตรา พรมลี Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B5905898 นายมงคล ดอกชะเอม Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B5906772 นางสาววรรณชนก จันทร์โต AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B5907342 นางสาวเนตรนภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B5907878 นายภุมรินทร์ กนกหงค์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B5908400 นางสาวนวกาญจน์ แสนมาโนช Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B5909087 นางสาวณัฐธิยา สิงหาปัด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B5909124 นายณัฐพล ศรีทิพย์อาสน์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B5909308 นายปริญญ์ แสนปัญญา Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B5909469 นายณัฐศักดิ์ สินธุบัว ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B5909551 นายจอมพล บุตรดา CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B5910199 นายธนากรณ์ หลาบเย็น Metallurgical Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B5910373 นายจักรรินทร์ คำตื้อ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B5911226 นายณัฐพล สืบเพ็ง Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B5911318 นายธนิตย์ บรรเทากุล Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B5911479 นางสาวญาณิศา เจตวงษ์ Geological Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B5911592 นางสาวบุรินทร์ ทองเกลี้ยง Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B5911875 นางสาวกุลภัสสรณ์ แก้วประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B5911936 นายวิชญ์พล อินเลี้ยง Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B5912315 นายณัฐดนัย ขามรัตน์ ME 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B5912575 นายทินภัทร เสาวะระ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B5912698 นายภาคภูมิ เอมสมบูรณ์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B5912735 นางสาวธนาวดี คงคาน้อย Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B5912780 นายปริญญา มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B5913275 นายอดิศร ศรีจันทร์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B5914050 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล TCE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B5914111 นายกานต์วีร์ ไตรยงค์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B5914340 นางสาวจิรภิญญา จิตตินัน Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B5914869 นายพงษ์ศกร ศรีสุข Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B5915002 นายปิยวัฒน์ อุดอุ่น CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B5915132 นางสาวจรรยา จุฬา Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B5915484 นางสาวสุพัตรา คงเจริญ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B5915491 นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B5915866 นายวราเทพ วิภาเจริญวงศ์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B5915903 นางสาวชุติมา อุดพ้วย Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B5915965 นางสาวปริยาภัทร กะกุคำ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B5916955 นายศุภฤกษ์ รัตนพรมงคล CE 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย ME 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์ ME 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์ ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B5918898 นางสาวพิมพ์นารา สมบัติสิทธิบุรี CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B5919017 นายณัฐพงศ์ พรรณขาม CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B5919079 นางสาววรารัตน์ วรรณศรี CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B5919086 นางสาวนุชิตา แสนลือชา CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B5919109 นายปิยะเชษฐ์ กล่อมขุนทด CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B5919215 นางสาวปรียา นครแก้ว Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B5920273 นายชัยฤทธิ์ ปั่นเที่ยง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B5920716 นางสาววารีรัตน์ ทัศนิยม Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B5920761 นางสาวสุพัตรา คำนนท์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B5920983 นายจักรพงศ์ ป๊กคำ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B5921485 นายวันเฉลิม กันตะภาค CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B5921799 นางสาวประภาวดี งาคม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B5922017 นางสาวพัชรี ไวยุวัฒน์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B5922161 นายไตรเทพ ศรีใหม่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B5923311 นางสาวนัฐมนต์ หม่วยนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B5923380 นายปรุฬห์ วงค์อนุ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B5924080 นายธนวิทย์ พิมพรภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B5924561 นางสาวศิริขวัญ มานะดี CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B5926299 นายธรรมนูญ ละครราช Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์ CE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B5426393 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B5428649 นายทรงเกียรติ โภคาพานิชย์ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B5500321 นางสาวช่อทิพย์ ฝอยทอง Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B5506026 นายสุธิชัย หึกขุนทด Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B5539710 นายณัฐพงศ์ อุดม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B5600526 นางสาวปิยะภรณ์ สงสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B5601738 นายธนพงษ์ ธีระพงค์ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B5602209 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุนทร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B5602971 นางสาวปฐมรัตน์ โถทอง Agricultural and Food Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B5603732 นางสาวอารยา คำขำ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ Agricultural and Food Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B5605835 นางสาวณัฐญา แก้วดวงดี Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B5606153 นายพงศธร เสือบัว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B5614806 นายศุภณัฐ พรมอ่อน CE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B5616503 นางสาวสิริรักษ์ ด้วงพรหม Agricultural and Food Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์ PE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B5705085 นายกีรติ ทาซาว TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B5706181 นางสาวศุภมาส ลิ้มนุสนธิ์ TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง Agricultural and Food Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B5710768 นายปรมัตถ์ ดาวเรือง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B5711239 นางสาวศุลีพร บุรีแสง TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B5712021 นายสุทธิมนต์ เดชโคบุตร TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ Geological Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B5712687 นางสาวหัทยา แก่นสงสัย TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B5713066 นายธีรพล สวัสดิ์ผล Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B5713141 นางสาวชลธิชา พูนศรี Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์ PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B5715749 นายรัตนศักดิ์ สุขอิ่ม TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B5715909 นางสาวอินทุอร ศรีสะอาด MAE 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B5716616 นายจักริน ชูทรัพย์ ME 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์ PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B5718054 นางสาวธิดาพร ต้มใจอด Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B5720934 นางสาวศิริพร ใจเปรียว TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B5722365 นางสาวจารุภรณ์ ไชยรบ GT 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B5722792 นายกิตติพงษ์ บุตรเนียร TOOL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B5723270 นางสาวชมนัส จันทรศุภวงศ์ Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B5800834 นางสาวมินตรา มันทะ Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B5801008 นายธนพล ชัยแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B5801237 นายกิตติพงษ์ ลักขษร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B5801343 นายอุดมชัย ทรัพย์มาก ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B5802128 นางสาวรศปภา พงศ์ธนากุล Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม PE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
410 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
411 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
412 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร PE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
413 B5803392 นางสาวพิมพ์พิมล มามีบ