ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5612543 นายเมธา เปรมวิชัย PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5703944 นางสาวณัฐชา รุ่งรังษี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5706570 นางสาวณิชาภัทร พงษ์ใหม่ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์ TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5707973 นายพงศ์เทพ บูรณชัยสิทธิ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ Automotive Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5718986 นายธวัช สวาทดี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5803644 นางสาวจุฑามาศ ศรีพุทธา TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์ TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี MAE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ TOOL ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก MAE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5810109 นายทนงศักดิ์ วงศ์บุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช TOOL ENGINEERING 1 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง MAE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5818945 นางสาวปิยะธิดา แก้วยงกฏ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5822676 นายธนานนท์ จ่าทอง Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5829118 นายอาลีฟ แวยูโซะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5906680 นายศวิกร ผ่องสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5917921 นายธเนศ สายยศ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี Automotive Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5927470 นายธิตินันท์ เสรีผล Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B6002756 นายธนา หันตะ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน ME 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ ME 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง ME 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ ME 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา ME 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B6008833 นายมนัส วงษา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์ Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B6013547 นายพงศธร ทองงาม ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B6016067 นายอุทัย บุตรอำคา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง ME 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย ME 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน ME 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B6021450 นางสาวมัชมาพร ปัดโต Geological Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์ CE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B6024284 นายปรีชา มายวัน ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์ ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร PE 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B6136383 นายปัญญา นาเวียง N/A 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์ CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย TOOL ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู TOOL ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์ Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง PE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์ Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B5712687 นางสาวหัทยา แก่นสงสัย TOOL ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ PE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B5714940 นางสาวอัญธิกา นามวิจิตร Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B5801343 นายอุดมชัย ทรัพย์มาก ME 2 60 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร PE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B5804146 นายฉัตริน ถนัดกิจ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก MAE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน MAE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B5819232 นางสาวธัญญามาศ เกี้ยมแสนเมือง Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ Environmental Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร Environmental Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์ CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B5908554 นางสาวพรนัชชา ไกรสุทธา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง PE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B5913695 นายณัฐโชติ สมเนตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B5913718 นายปิยะ สมดัง CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B5913794 นางสาวอัญชนา บุญสาลี Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B5916085 นายณัฐเกียรติ เสมาทอง Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B5916597 นายชลิต พลดงนอก Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า CE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ CE 2 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์ Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม MAE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย Geological Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B6001315 นางสาวปิยะวดี ศรีกระจิบ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย PE 2 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B6003623 นายแสน กุดสงค์ ME 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B6003753 นายวรากร ชำนาญเนาว์ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 2 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B6004095 นายศรายุธ กุลราช ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B6004835 นายชยุต กุลนา ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B6004910 นายไชยา นิราช AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ Geological Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B6005610 นางสาวอทิตติยา พรมพ่วง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก Geological Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B6006457 นายศุภกร มีอยู่ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B6006617 นายธนากร บัวหอม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B6006945 นางสาวณัฐพร จันทนุช CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B6007195 นายกฤษ ฤทธิ์มนตรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย PE 2 W 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B6007843 นายภาณุวัฒน์ โพทะเล CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B6008680 นายสุรเดช ดาวเศรษฐ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร Geological Engineering 2 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา Geological Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B6009816 นางสาวเกศินี พงษ์พัฒน์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด ME 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค Geological Engineering 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I