ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร Environmental Engineering 1 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5712687 นางสาวหัทยา แก่นสงสัย TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ Automotive Engineering 1 60 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5718986 นายธวัช สวาทดี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์ TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5803644 นางสาวจุฑามาศ ศรีพุทธา TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์ TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5805587 นางสาวปภัสรา ทุยยะค่าย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย TOOL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 1 W 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์ PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม PE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5817207 นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5819447 นางสาวดวงกมล กฤษณา Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5824533 นางสาวนพวรรณ คัชปะนะ Environmental Engineering 1 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B5916597 นายชลิต พลดงนอก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B5916863 นางสาวสุกัญญา เทพรักษา Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง Environmental Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CIVIL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท Environmental Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B5920037 นายวศิน เจียศิริสกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์ Environmental Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B6001711 นายธนกร บุราณสาร Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B6008055 นายอนุชา พันรักษา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์ CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง CE 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว Geological Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช Metallurgical Engineering 1 W 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 1 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์ Geological Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์ Automotive Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์ Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว TOOL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว TOOL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B5706440 นางสาวนาทฤทัย ทองใบ Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง PE 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา TOOL ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง PE 2 10 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B5714650 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนคำแก้ว Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B5718054 นางสาวธิดาพร ต้มใจอด Environmental Engineering 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B5720408 นางสาวศิริรัตน์ รวมคำภา GT 2 40 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 2 10 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ME 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์ CE 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I