ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล Environmental Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
2 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
3 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
4 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
5 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
6 B5610532 นางสาวจุฑารัตน์ มั่นคง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
7 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
8 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
9 B5615247 นายปุญญพัฒน์ ยอดยิ่งยง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
10 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี GT 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
11 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน Environmental Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
12 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
13 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
14 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
15 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
16 B5705009 นางสาวธีรภัทร์ นพสูรย์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
17 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
18 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
19 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
20 B5709663 นางสาวอรพรรณ รานอก TOOL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
21 B5709878 นายคณิสร พุทธา Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
22 B5710102 นางสาวสกุลรัตน์ จันสอน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
23 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
24 B5711727 นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
25 B5712748 นายชารีฟ นิแอ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
26 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
27 B5714940 นางสาวอัญธิกา นามวิจิตร Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
28 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
29 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
30 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
31 B5718986 นายธวัช สวาทดี Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
32 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
33 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
34 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
35 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
36 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
37 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
38 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
39 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
40 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
41 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
42 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
43 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
44 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
45 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์ IE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
46 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
47 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
48 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
49 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
50 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
51 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
52 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
53 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
54 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
55 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
56 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
57 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
58 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
59 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
60 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
61 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
62 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
63 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
64 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์ MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
65 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
66 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
67 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
68 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
69 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
70 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
71 B5811021 นายวรรณกร ประเสริฐสวัสดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
72 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
73 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
74 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
75 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
76 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
77 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
78 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
79 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
80 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
81 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
82 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
83 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
84 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
85 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
86 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
87 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
88 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
89 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
90 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
91 B5819232 นางสาวธัญญามาศ เกี้ยมแสนเมือง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
92 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช Environmental Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
93 B5819423 นางสาวสุมารี สุบรรนารถ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
94 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
95 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
96 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
97 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
98 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
99 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
100 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
101 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
102 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
103 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
104 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
105 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
106 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
107 B5902583 นางสาวณัฐณิชา กลสัน PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
108 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
109 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
110 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
111 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
112 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
113 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
114 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
115 B5905133 นายตะวัน พิศเพ็ง PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
116 B5905218 นางสาวภัทรนรินทร์ หิรัญคงประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
117 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
118 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
119 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
120 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
121 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
122 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
123 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
124 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
125 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
126 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
127 B5909391 นางสาวอลิษา อินตาหามแห PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
128 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
129 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
130 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
131 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
132 B5911721 นายชยางกูร นันตา Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
133 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
134 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
135 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
136 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
137 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
138 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
139 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
140 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
141 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
142 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
143 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
144 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
145 B5919994 นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
146 B5920013 นายปรานต์ สุขชัยสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
147 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
148 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
149 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
150 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
151 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
152 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
153 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
154 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
155 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
156 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
157 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
158 B5925551 นายเอกวิทย์ มุ่งงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
159 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
160 B5926558 นายกัญจน์ ฐิติจำเริญพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
161 B5927449 นางสาวมณีรัตน์ พนมเริงศักดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
162 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
163 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์ CE 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
164 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
165 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
166 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
167 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
168 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
169 B6000974 นายวสันต์ วันยศ Environmental Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
170 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
171 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
172 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
173 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
174 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
175 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
176 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
177 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
178 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
179 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
180 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
181 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
182 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
183 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
184 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
185 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
186 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
187 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
188 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
189 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
190 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
191 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
192 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
193 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
194 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
195 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
196 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
197 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
198 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
199 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
200 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
201 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
202 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
203 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
204 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
205 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
206 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
207 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
208 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
209 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
210 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
211 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
212 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
213 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
214 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
215 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
216 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
217 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
218 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
219 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
220 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
221 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
222 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
223 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
224 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
225 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
226 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
227 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
228 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
229 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
230 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
231 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
232 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
233 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
234 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
235 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
236 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
237 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
238 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
239 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
240 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
241 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
242 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
243 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
244 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์ Geological Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
245 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
246 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
247 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
248 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
249 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
250 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
251 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
252 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
253 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
254 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์ Geological Engineering 1 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
255 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
256 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
257 B6016432 นางสาวพนารักษ์ สังขะรมย์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
258 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
259 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
260 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
261 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
262 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
263 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
264 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
265 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
266 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
267 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
268 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
269 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
270 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
271 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
272 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
273 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
274 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
275 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
276 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
277 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
278 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
279 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
280 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
281 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน Agricultural and Food Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
282 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
283 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
284 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
285 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
286 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
287 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
288 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
289 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
290 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย Geological Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
291 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
292 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
293 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
294 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์ CE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
295 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
296 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
297 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
298 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 1 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
299 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
300 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
301 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์ PE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
302 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ MAE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
303 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
304 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
305 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
306 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
307 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์ Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
308 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว TOOL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
309 B5706839 นายยสินทร พงษ์ธนู TOOL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
310 B5707713 นางสาวฉัตรฑริดา บุญรมย์ TOOL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
311 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
312 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
313 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
314 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
315 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ME 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
316 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
317 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ทั้งนภากุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
318 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
319 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
320 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา MAE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
321 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
322 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
323 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ TOOL ENGINEERING 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
324 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
325 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
326 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
327 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
328 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
329 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
330 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
331 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
332 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
333 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
334 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
335 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
336 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
337 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
338 B5904365 นายอนันดา ปามึก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
339 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
340 B5904518 นายธนากร ศาลางาม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
341 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
342 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
343 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
344 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
345 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
346 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
347 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
348 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
349 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
350 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
351 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
352 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
353 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
354 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
355 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
356 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
357 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
358 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
359 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี Geological Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
360 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
361 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
362 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
363 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
364 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
365 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
366 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
367 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
368 B5919314 นางสาวสิริพร งามศิริ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
369 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
370 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
371 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท Automotive Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
372 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
373 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
374 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
375 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
376 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
377 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
378 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
379 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
380 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
381 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
382 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
383 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
384 B6001919 นายวีระ บัวชุม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
385 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
386 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
387 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
388 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
389 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
390 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
391 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
392 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
393 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
394 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล Environmental Engineering 2 3 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
395 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
396 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์ Environmental Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
397 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
398 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
399 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
400 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
401 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 2 1 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
402 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
403 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
404 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
405 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
406 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา CE 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
407 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
408 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
409 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
410 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
411 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ Environmental Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
412 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง Agricultural and Food Engineering 2 0 530211 MECHANICS OF MATERIALS I