ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
2 B5661329 นายพิชิต พลเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
3 B5661381 นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
4 B5661435 นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
5 B5661688 นางสาวอุ่นมณี ศรีพันลม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
6 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
7 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
8 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
9 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
10 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
11 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
12 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
13 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
14 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
15 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
16 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
17 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
18 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
19 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
20 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
21 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
22 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
23 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
24 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
25 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
26 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
27 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
28 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
29 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
30 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
31 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
32 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
33 B5762675 นางสาวสมัชญา นวลยง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
34 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
35 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
36 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
37 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
38 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
39 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
40 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
41 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
42 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
43 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
44 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
45 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
46 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
47 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
48 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
49 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
50 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
51 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
52 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
53 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
54 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
55 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
56 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
57 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
58 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
59 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
60 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
61 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
62 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
63 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
64 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
65 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
66 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
67 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
68 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
69 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
70 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
71 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
72 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
73 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
74 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
75 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
76 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
77 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
78 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
79 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
80 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
81 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
82 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
83 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
84 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
85 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
86 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
87 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
88 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
89 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ