ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
2 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
3 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
4 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
5 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
6 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
7 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
8 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
9 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
10 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
11 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
12 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
13 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
14 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
15 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
16 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
17 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
18 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
19 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
20 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
21 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
22 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
23 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
24 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
25 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
26 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
27 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
28 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
29 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
30 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
31 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
32 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
33 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
34 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
35 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
36 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
37 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
38 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
39 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
40 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
41 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
42 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
43 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
44 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
45 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
46 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
47 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
48 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
49 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
50 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
51 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
52 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
53 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
54 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
55 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
56 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
57 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
58 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
59 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
60 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
61 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
62 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
63 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
64 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
65 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
66 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
67 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
68 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
69 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
70 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
71 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
72 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 3 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
73 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
74 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
75 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
76 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
77 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
78 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
79 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
80 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
81 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
82 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
83 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
84 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
85 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
86 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
87 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
88 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
89 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
90 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
91 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
92 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 617340 AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ