ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
2 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
3 B5529629 นายกนกพล เกษมราช CE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
4 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
5 B5600731 นางสาวปรีดารัตน์ ติ๊บโครต CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
6 B5604425 นางสาวกิตติมา บ่อสารคาม CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
7 B5605903 นายณัฐพล ตาลเลี้ยง Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
8 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
9 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
10 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย CME 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
11 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
12 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
13 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
14 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
15 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
16 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
17 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
18 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน Geological Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
19 B5702756 นายปวิตร ตั้งศิริเสถียร TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
20 B5703555 นางสาวภัทรียา สีหามาตย์ CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
21 B5703685 นายวิทยา บุญชม CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
22 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
23 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว TOOL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
24 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช CME 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
25 B5706891 นางสาวพรรณวดี ทองเขียว CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
26 B5707157 นายปริญญา พันสอน CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
27 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
28 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
29 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
30 B5709519 นางสาวสโรชา ด้วงขำ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
31 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
32 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
33 B5711307 นางสาวชลธิชา ทองสม CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
34 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล TOOL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
35 B5711796 นายกฤษดา อินทร์ตา Automotive Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
36 B5712052 นายนนทพัทธ์ ทวีลาภ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
37 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
38 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
39 B5713646 นางสาวสุลักษณี ทรัพย์มาก CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
40 B5714766 นางสาวพิชญาภัค พันธุ CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
41 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
42 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
43 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
44 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
45 B5717040 นายนิพิท วิทยเดช TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
46 B5717088 นายเศรษฐพงศ์ เข็มทอง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
47 B5717149 นางสาวปาณณัชชา มหิวรรณ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
48 B5718122 นายกรมธรรม์ บรรทัดเที่ยง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
49 B5722211 นายศิริชัย บุญเกื้อ CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
50 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์ IE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
51 B5724789 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
52 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
53 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
54 B5800896 นายภาณุพงศ์ ฉิมญานุวัฒน์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
55 B5801619 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ IE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
56 B5802142 นายสุพัฒนา กลั่งกลาง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
57 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี Environmental Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
58 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
59 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
60 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
61 B5805587 นางสาวปภัสรา ทุยยะค่าย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
62 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
63 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
64 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
65 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
66 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
67 B5807253 นางสาวจุฑาทิพ คุปต์ชนนท์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
68 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
69 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
70 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
71 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
72 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
73 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
74 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
75 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
76 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
77 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
78 B5810956 นางสาววรรณรดา ธนูสา Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
79 B5811182 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
80 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
81 B5812455 นางสาวธนัชชา ตาสี Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
82 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
83 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
84 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
85 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
86 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
87 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
88 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
89 B5817245 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
90 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
91 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
92 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
93 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
94 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
95 B5821747 นางสาวธัญญารัตน์ ชะบังรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
96 B5822553 นางสาวณัฐฐาพร ขอพลกลาง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
97 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
98 B5824434 นางสาวอัมรินทร์ แย้มโกสุม Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
99 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
100 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
101 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
102 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
103 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
104 B5828197 นายภาณุพงศ์ สุขเหลือ PE 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
105 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง ME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
106 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
107 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
108 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
109 B5900572 นางสาวเสาวภา ภูมี PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
110 B5900756 นางสาวธิมาพร เพ็งพูน PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
111 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
112 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
113 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
114 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
115 B5901456 นางสาววีรยา พานิช Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
116 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
117 B5901562 นายสหพนธ์ พิลาราช Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
118 B5901630 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ PE 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
119 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
120 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
121 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
122 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
123 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
124 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
125 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
126 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
127 B5902682 นางสาวพิจิตตรี ภูชื่นแสง PE 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
128 B5902699 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
129 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
130 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
131 B5902804 นายภัคนันท์ เวียงเงิน CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
132 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน Geological Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
133 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
134 B5902927 นางสาวปนัณฐา อ่อนสุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
135 B5903016 นายณรงค์ศักดิ์ สารจันทร์ PE 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
136 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
137 B5903382 นางสาวสุควีนนรา จงปัตนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
138 B5903511 นางสาวสุภัสสร เจนจบ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
139 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
140 B5904068 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
141 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
142 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
143 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
144 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
145 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
146 B5904488 นายพรเทพ ด้วงมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
147 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
148 B5904631 นางสาวชวนันต์ พรมดี PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
149 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
150 B5904907 นางสาวกุลธิดา วระกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
151 B5904976 นางสาวเกศริน พลอยไธสง PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
152 B5905003 นายพศวัต ทับเปีย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
153 B5905034 นางสาวอารีย์ยา โคตมูล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
154 B5905157 นางสาวปวีณา ศิลาปา Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
155 B5905195 นายไกรศร บุญครอง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
156 B5905454 นางสาวสุกัญญา เจริญศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
157 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
158 B5905577 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
159 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
160 B5905935 นางสาวธนิษฐา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
161 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
162 B5906314 นายชัดพล สายจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
163 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
164 B5906543 นายปรัชญา โมกไธสง PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
165 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
166 B5906796 นางสาวทัศนีย์ สิทธิธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
167 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
168 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
169 B5907250 นางสาวมาริสา สายเทพ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
170 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
171 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
172 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
173 B5907861 นายสมรัก ฉลองภูมิ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
174 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
175 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
176 B5908264 นางสาวธนนันท์ มงคลชาติ EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
177 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
178 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
179 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
180 B5909070 นายมานพ ตันสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
181 B5909292 นายจักรกฤษ คำดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
182 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
183 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
184 B5909858 นางสาวอาทิตยา ฉลาดแย้ม PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
185 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
186 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
187 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
188 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
189 B5910298 นางสาวประภัสสร ปี่แก้ว PE 1 60 1 530201 ENGINEERING STATICS
190 B5910403 นายปริญญา สำอางเนตร Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
191 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
192 B5910489 นายเดชา สิงห์ดำ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
193 B5910526 นายธนดล ไทธานี PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
194 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
195 B5910823 นางสาวจุฑารัตน์ ทองแจ่ม PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
196 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
197 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
198 B5911561 นายนัครา คชสีห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
199 B5911868 นายพงศธร เอกวุธ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
200 B5912001 นางสาวสุภัคกัญญา สาริพันธ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
201 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
202 B5912438 นางสาวกนกพร อุปจบกุล PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
203 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
204 B5912636 นายศุภกิตติ์ จันทร์สมุทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
205 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง PE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
206 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
207 B5912865 นางสาวลักษณ์สกุล โตสนั่น Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
208 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
209 B5912995 นายพงศธร บุตรหลำ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
210 B5913008 นายกฤษฎา รัตนวิสัย ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
211 B5913091 นางสาวจิรภรณ์ ดวงตา Metallurgical Engineering 1 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
212 B5913183 นายพัสกร วงศ์สมศักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
213 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
214 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
215 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
216 B5913510 นายลิขิต ตาปนานนท์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
217 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
218 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
219 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
220 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
221 B5913763 นางสาวนุชรัตน์ เย็นไธสง ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
222 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
223 B5913893 นายธนวัต บุญทูล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
224 B5913954 นางสาวพิชชาอร แสงศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
225 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
226 B5914241 นางสาวอรยา สีหงอก PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
227 B5914524 นางสาวศิยามล ชมด่าน Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
228 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
229 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์ CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
230 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล ChemE 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
231 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
232 B5914845 นายอรรณพ นาชิด Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
233 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
234 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
235 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
236 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
237 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
238 B5916245 นายพีรพัฒน์ อุ่นนันกาศ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
239 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ PE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
240 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
241 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
242 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
243 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
244 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
245 B5917204 นายอนุกูล พลศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
246 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
247 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
248 B5917952 นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์ ME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
249 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
250 B5918232 นางสาวอรยา วงษ์ศรีเมือง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
251 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
252 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
253 B5918393 นางสาวแพรพลอย วงค์สุข PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
254 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
255 B5918546 นายทรงสิทธิ์ ธรรมนาม PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
256 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
257 B5918669 นางสาวสุภาวดี มะรังศรี ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
258 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
259 B5919277 นายชัยมงคล โนนกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
260 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
261 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
262 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
263 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
264 B5920945 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
265 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
266 B5921379 นางสาวนิรัชฌา คำสียา Electronic Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
267 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
268 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
269 B5921973 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
270 B5922024 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
271 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
272 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
273 B5922369 นายวิศรุต ชาลี PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
274 B5922475 นายวิศวชาติ ศรีศักดิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
275 B5922567 นายเจริญ จันทร์อุปถัมภ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
276 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
277 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
278 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
279 B5924653 นายณฐศร ทรัพย์ประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
280 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
281 B5925247 นายวิชญ์ภาส โสรินทร์ CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
282 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
283 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
284 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
285 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
286 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
287 B5927395 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
288 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
289 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
290 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
291 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์ Environmental Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
292 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
293 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
294 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
295 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
296 B6029395 นายธีรภัทร เปรียงกระโทก N/A 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
297 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
298 B5405398 นายตันติกร กรมวังก้อน Geological Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
299 B5415212 นายธวัชชัย นันทา Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
300 B5513208 นางสาวกรรณิการ์ อ้วนสูง CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
301 B5536801 นายสุทธิฌา แก้วสีดา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
302 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
303 B5559053 นางสาวจุฑามาศ พรมศรี CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
304 B5610440 นายฤทธิพร นาโนนกอก Transportation Engineering And Logistics 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
305 B5611829 นายทนุชัย ซิ้มเจริญ IE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
306 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
307 B5616503 นางสาวสิริรักษ์ ด้วงพรหม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
308 B5616749 นางสาวสุรีพร สอนคำหาร Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
309 B5624669 นางสาวนิตยา นาพยับ TCE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
310 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น Environmental Engineering 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
311 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์ Environmental Engineering 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
312 B5700721 นายจุฑาวัฒน์ สมาคม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
313 B5700905 นายศรัญยุทธ สอนโส Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
314 B5702459 นายอัษฎาวุธ ท่าพลทอง Automotive Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
315 B5702824 นางสาวปิยะนาถ ทับทิมหิน CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
316 B5703814 นายเตชสิทธิ์ สังขไพฑูรย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
317 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
318 B5707331 นางสาวศิริรัตน์ เจริญรัมย์ Transportation Engineering And Logistics 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
319 B5707768 นายปฏิวัติ ศรีสุธรรม TCE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
320 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
321 B5708260 นายณรงค์ จันครา CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
322 B5708321 นางสาวกานดา มานุจำ CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
323 B5708826 นางสาวเบญจวรรณ จิรัมย์ CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
324 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
325 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา TOOL ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
326 B5712748 นายชารีฟ นิแอ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
327 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
328 B5712915 นายสุขวิช ซุยลา CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
329 B5713219 นางสาวอนุสรา ขุนศรี Transportation Engineering And Logistics 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
330 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
331 B5713936 นางสาวกมลวรรณ แทนสอ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
332 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย CME 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
333 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
334 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์ TOOL ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
335 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
336 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
337 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
338 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
339 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย Environmental Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
340 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
341 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น ChemE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
342 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
343 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว MAE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
344 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
345 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
346 B5812233 นายณรงค์ฤทธิ์ สมแวง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
347 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
348 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
349 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
350 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
351 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์ MAE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
352 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
353 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
354 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
355 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
356 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
357 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
358 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
359 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
360 B5827312 นายชวพล สืบชมภู MAE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
361 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
362 B5900053 นางสาวกาญจนา สำราญใจ CE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
363 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
364 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
365 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
366 B5900503 นางสาวพัชรี อินคง Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
367 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
368 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
369 B5900978 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
370 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม Geological Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
371 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง Automotive Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
372 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
373 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ PE 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
374 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
375 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
376 B5902187 นายอิสระ ออมกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
377 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
378 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
379 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
380 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด Automotive Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
381 B5903504 นางสาวสุภาวดี ทันแจ้ง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
382 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
383 B5903573 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี Agricultural and Food Engineering 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
384 B5903597 นางสาวมาลินี นามวงศรี Geological Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
385 B5903610 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์ PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
386 B5903627 นายนราธิป ใจมั่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
387 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
388 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
389 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
390 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
391 B5904365 นายอนันดา ปามึก AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
392 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
393 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด Geological Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
394 B5904518 นายธนากร ศาลางาม Environmental Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
395 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์ Geological Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
396 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
397 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
398 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช Geological Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
399 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
400 B5905553 นางสาวชฎาพร สิงห์น้อย CE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
401 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
402 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล Environmental Engineering 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
403 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
404 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
405 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
406 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
407 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
408 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
409 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS