ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5506040 นางสาวศิรินทิพย์ สายใยทอง Electronic Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
2 B5536801 นายสุทธิฌา แก้วสีดา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
3 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
4 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
5 B5601875 นายรเดช ภัทรประเสริฐ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
6 B5602421 นางสาววรลักษณ์ บุญจำพลาย CME 1 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
7 B5602827 นางสาวสวลี ไชยะพรมมา CME 1 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
8 B5603411 นายอภิชิต แก้วตา IE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
9 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
10 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
11 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
12 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
13 B5610440 นายฤทธิพร นาโนนกอก Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
14 B5611201 นายนัฐพล คำนวล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
15 B5612017 นางสาวศุภิสรา ภักดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
16 B5612178 นางสาววรรณิตา เอกวิชญพงศ์ CME 1 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
17 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
18 B5616749 นางสาวสุรีพร สอนคำหาร Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
19 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
20 B5622269 นายพงศธร แสนศรี ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
21 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
22 B5700035 นายวุฒิชัย อำพันธ์ MAE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
23 B5700721 นายจุฑาวัฒน์ สมาคม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
24 B5700851 นายชานนท์ การเร็ว MAE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
25 B5702251 นายชิตพล ป้องปาน Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
26 B5702510 นายอัษฎาวุธ ธรรมเดชากุล GT 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
27 B5703555 นางสาวภัทรียา สีหามาตย์ CME 1 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
28 B5703814 นายเตชสิทธิ์ สังขไพฑูรย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
29 B5704095 นางสาวชโลธร แก้วไพฑูรย์ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
30 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
31 B5704507 นายอภิสิทธิ์ ม่วงมะเริง Transportation Engineering And Logistics 1 40 1 530201 ENGINEERING STATICS
32 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
33 B5705269 นายธีรกานต์ พวกเมืองพล Automotive Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
34 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว TOOL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
35 B5706976 นางสาวธนาภรณ์ ทิพยเนตร PE 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
36 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
37 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
38 B5708963 นายดิศรณ์ แก้วทองคำ Electronic Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
39 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน TOOL ENGINEERING 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
40 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
41 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
42 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล TOOL ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
43 B5712052 นายนนทพัทธ์ ทวีลาภ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
44 B5712748 นายชารีฟ นิแอ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
45 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ TOOL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
46 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
47 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
48 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร Electronic Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
49 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
50 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
51 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
52 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
53 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
54 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
55 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์ TOOL ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
56 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
57 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
58 B5724789 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ChemE 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
59 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
60 B5802142 นายสุพัฒนา กลั่งกลาง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
61 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล Environmental Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
62 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
63 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
64 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
65 B5804146 นายฉัตริน ถนัดกิจ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
66 B5804474 นายภานุภัทร สิทธิวงศ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
67 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
68 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
69 B5804740 นายพิทักษ์ โพธิ์น้อย PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
70 B5804863 นายภาณุวัฒน์ สกุลสามารถ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
71 B5805587 นางสาวปภัสรา ทุยยะค่าย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
72 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
73 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
74 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
75 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
76 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
77 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
78 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
79 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
80 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
81 B5807956 นายวัชรพงศ์ ครุฑสิงห์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
82 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
83 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
84 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
85 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
86 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
87 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
88 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
89 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
90 B5810567 นายวีรภัทร ทวีศักดิ์ CPE 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
91 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ Environmental Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
92 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
93 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
94 B5812752 นายสุรเชษฐ์ กางรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
95 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
96 B5812974 นางสาวณัฐกานต์ แก่นจันทร์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
97 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
98 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
99 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
100 B5816385 นางสาวรพีพรรณ สิงขรณ์ TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
101 B5816767 นางสาวรังสิชล กิจพรั่งพร้อม TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
102 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
103 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
104 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง Environmental Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
105 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
106 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
107 B5819300 นางสาวพัดชา ทองโพธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
108 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
109 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
110 B5821747 นางสาวธัญญารัตน์ ชะบังรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
111 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
112 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
113 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
114 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
115 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
116 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
117 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
118 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
119 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
120 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
121 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์ MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
122 B5827466 นายประณต โสขุมา CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
123 B5827695 นายศิวบุตร สาระคำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
124 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
125 B5828258 นางสาวนงลักษณ์ โภคะ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
126 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
127 B5900466 นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
128 B5900602 นางสาวสุภาภรณ์ พรมนอก PE 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
129 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
130 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
131 B5900886 นายกิตติ การรัมย์ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
132 B5900978 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
133 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
134 B5901166 นางสาวพัชราภา แสงแย้ม Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
135 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
136 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
137 B5901784 นายพชร เฉลิมเล่า CPE 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
138 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
139 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
140 B5902026 นางสาวณัชชา แสนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
141 B5902132 นายนรภัทร ถาจอหอ EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
142 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
143 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
144 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
145 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
146 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
147 B5902811 นางสาวศรินยา ระแวงสูงเนิน Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
148 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
149 B5903504 นางสาวสุภาวดี ทันแจ้ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
150 B5903573 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี Agricultural and Food Engineering 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
151 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
152 B5903894 นายติณณ์ เงาดี Automotive Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
153 B5904440 นางสาวอทิตยา บุญชิด Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
154 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
155 B5904600 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต ChemE 1 60 3 530201 ENGINEERING STATICS
156 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
157 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
158 B5905126 นางสาวสุณิสา ทนดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
159 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
160 B5905478 นายธนาณัติ พานิช Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
161 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญรำ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
162 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
163 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
164 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
165 B5905959 นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
166 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
167 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
168 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
169 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
170 B5906123 นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
171 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
172 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
173 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
174 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
175 B5906987 นายชาญณรงค์ มนต์มีศีล CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
176 B5907038 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
177 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
178 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
179 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
180 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
181 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
182 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
183 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
184 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
185 B5908219 นางสาวชฎาธาร ทองคำ EE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
186 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
187 B5908325 นายรวิชญ์ พรมน้อย EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
188 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
189 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
190 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
191 B5908769 นายกิระตา ปะกิลาภัง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
192 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
193 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
194 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
195 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
196 B5909599 นายทศพร ภูชมศรี Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
197 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
198 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
199 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
200 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
201 B5910069 นายนราธิป ทองหล่อ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
202 B5910403 นายปริญญา สำอางเนตร Geological Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
203 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
204 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
205 B5910755 นายกล้า ลุ่มปะถา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
206 B5910854 นางสาวอารีรัตน์ รัตนมูล Agricultural and Food Engineering 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
207 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
208 B5911721 นายชยางกูร นันตา Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
209 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
210 B5912391 นายธีรศักดิ์ สมปาง EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
211 B5912469 นายปรัชญ์ อยู่สุข PE 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
212 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
213 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
214 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
215 B5913329 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
216 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
217 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
218 B5913701 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ CME 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
219 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี Metallurgical Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
220 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
221 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
222 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
223 B5913992 นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคูณ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
224 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
225 B5914555 นางสาวสาวิตรี บ่อไทย Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
226 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
227 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร Environmental Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
228 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
229 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
230 B5915033 นายอรรถพล จันบัวลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
231 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
232 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
233 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
234 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี CE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
235 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์ Automotive Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
236 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
237 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
238 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
239 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
240 B5916245 นายพีรพัฒน์ อุ่นนันกาศ ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
241 B5916474 นางสาวปัทมา พึ่มกุล Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
242 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
243 B5916597 นายชลิต พลดงนอก Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
244 B5917075 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
245 B5917228 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
246 B5918409 นางสาวอารีญา ชำนาญ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
247 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
248 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
249 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
250 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
251 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
252 B5920556 นายนที ฉิมโห้ ME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
253 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
254 B5920792 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
255 B5920877 นางสาวจิราพร เหลื่อมนอก Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
256 B5920891 นางสาวลักษณารีย์ จำปาแดง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
257 B5920907 นายเจษฎากร ศรีปิยะพันธุ์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
258 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
259 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
260 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
261 B5921072 นางสาวเกตุวดี แต้มกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
262 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
263 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
264 B5921591 นายวิวัฒน์ พยุงสิน CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
265 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
266 B5922024 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
267 B5922147 นางสาวนันทิชา บริสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
268 B5922178 นายคมกริช เห็มสมัคร Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
269 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
270 B5922567 นายเจริญ จันทร์อุปถัมภ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
271 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
272 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
273 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
274 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
275 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
276 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
277 B5926312 นายชัยวัฒน์ รักษ์กระโทก Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
278 B5927395 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
279 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
280 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
281 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
282 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
283 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย MAE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
284 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
285 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
286 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์ CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
287 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
288 B6028855 นายตรีเทพ หุตะเศรณี N/A 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
289 B6028862 นางสาวณัฐพร มาลัยทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
290 B6029395 นายธีรภัทร เปรียงกระโทก N/A 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
291 B6029616 นายกิตติพงษ์ อักษร Automotive Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
292 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์ TCE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
293 B5520534 นางสาวทิตยาภรณ์ ดับโศรก CME 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
294 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน TCE 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
295 B5544011 นายกวินทร์ โกมลไสย Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
296 B5559053 นางสาวจุฑามาศ พรมศรี CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
297 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
298 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
299 B5602452 นางสาวศุภจารี ศรารัชต์ CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
300 B5604425 นางสาวกิตติมา บ่อสารคาม CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
301 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
302 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
303 B5607136 นายฐิตินันท์ ศรีอนุตร CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
304 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
305 B5608522 นางสาวแพรวนภา ชาปัด CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
306 B5611829 นายทนุชัย ซิ้มเจริญ IE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
307 B5613700 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
308 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
309 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
310 B5702381 นายกิตติศักดิ์ เกตุเทียน TCE 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
311 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์ CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
312 B5702824 นางสาวปิยะนาถ ทับทิมหิน CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
313 B5703135 นางสาวกันติชา สุขช่วย CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
314 B5703685 นายวิทยา บุญชม CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
315 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
316 B5705627 นางสาวสุภาดา ไววิทย์ CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
317 B5705870 นางสาวญาณิศา ทองบุญเล็ก CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
318 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
319 B5706891 นางสาวพรรณวดี ทองเขียว CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
320 B5707157 นายปริญญา พันสอน CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
321 B5707287 นางสาวชนิภรณ์ แก้วมณี CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
322 B5707980 นางสาวนัจนันท์ จรรยา CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
323 B5708321 นางสาวกานดา มานุจำ CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
324 B5708758 นางสาวอัญชริกา อรรคโยธิน CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
325 B5708826 นางสาวเบญจวรรณ จิรัมย์ CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
326 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
327 B5709748 นายวรพงศ์ มาลัยทิพย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
328 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์ CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
329 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
330 B5711413 นางสาวณัชฬาภรณ์ ใจแก้ว CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
331 B5712168 นางสาวสุจิตรา เงินลาด CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
332 B5713585 นางสาวสุพินยา สุรสอน CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
333 B5713660 นางสาวพันธ์ทิพา ทองชุมแสง CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
334 B5713776 นางสาวอรอนงค์ ร่องวารี CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
335 B5714414 นางสาวศรัณย์พร พิพิธ CME 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
336 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
337 B5715732 นางสาวนภาวรรณ พงษ์เผ่า CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
338 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
339 B5716784 นางสาวธนัญญา แสนวงษ์ CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
340 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ TCE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
341 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
342 B5719259 นายเอกสิทธิ์ พัชรมณีปกรณ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
343 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
344 B5722211 นายศิริชัย บุญเกื้อ CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
345 B5723058 นายธรรมนิศร์ กีรติมาศ Transportation Engineering And Logistics 2 40 1 530201 ENGINEERING STATICS
346 B5723225 นางสาวอารียา ด้วยงา ChemE 2 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
347 B5724222 นางสาวลดาวัลล์ ทำดี CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
348 B5724925 นายนุจมี สะมะแอ CE 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
349 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
350 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
351 B5802548 นายไวทยา ขัติวงค์ MAE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
352 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
353 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
354 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
355 B5803644 นางสาวจุฑามาศ ศรีพุทธา TOOL ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
356 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
357 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
358 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม TCE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
359 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
360 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย TOOL ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
361 B5806942 นายนันทวัฒน์ ปรากฏหาญ TCE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
362 B5807062 นายวิทยา ก่อมขุนทด MAE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
363 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
364 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
365 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
366 B5809684 นางสาววีรวรรณ ทองศรี TCE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
367 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
368 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
369 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
370 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง IE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
371 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
372 B5812233 นายณรงค์ฤทธิ์ สมแวง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
373 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
374 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
375 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์ ChemE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
376 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส MAE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
377 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
378 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล IE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
379 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน TCE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
380 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์ TCE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
381 B5816521 นางสาวปาริชาติ วงษ์อุปปา TCE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
382 B5816910 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณวัฒนากุล TCE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
383 B5816927 นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์คำ TCE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
384 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
385 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
386 B5818426 นางสาวสิริพร สิงห์เพียง CE 2 60 3 530201 ENGINEERING STATICS
387 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
388 B5819119 นายพัทรพงศ์ อินทโชติ Metallurgical Engineering 2 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
389 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
390 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย IE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
391 B5820122 นายกวี ดำเนตร IE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
392 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง IE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
393 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์ Automotive Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
394 B5821044 นายธณพงศ เดชาเลิศ Automotive Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
395 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
396 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
397 B5826124 นางสาววรรษชล เชื้อจันทึก TCE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
398 B5827312 นายชวพล สืบชมภู MAE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
399 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
400 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์ Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
401 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
402 B5900282 นางสาวศิรินภา บัวโค้ง Automotive Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
403 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
404 B5900541 นางสาวยุพาวดี ผันสูงเนิน Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
405 B5900800 นางสาวเจนจริยา บุญยงค์ EE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
406 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
407 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
408 B5901739 นายชูศักดิ์ ขอชมกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
409 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS