ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
2 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
3 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ Environmental Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
4 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
5 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
6 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
7 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
8 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
9 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
10 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
11 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์ Transportation Engineering And Logistics 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
12 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน IE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
13 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
14 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
15 B5915699 นางสาวณัฐกฤตา เขตจำนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
16 B5916597 นายชลิต พลดงนอก Geological Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
17 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย Environmental Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
18 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
19 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
20 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ Environmental Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
21 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
22 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
23 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
24 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
25 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
26 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
27 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
28 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
29 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
30 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
31 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
32 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
33 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
34 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
35 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
36 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
37 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
38 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
39 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
40 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
41 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
42 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
43 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
44 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
45 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
46 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
47 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
48 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
49 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
50 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
51 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
52 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
53 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
54 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
55 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
56 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
57 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
58 B6003623 นายแสน กุดสงค์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
59 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
60 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
61 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
62 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
63 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
64 B6004095 นายศรายุธ กุลราช ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
65 B6004118 นายพงชธร อุปสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
66 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
67 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
68 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
69 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
70 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
71 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
72 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
73 B6004835 นายชยุต กุลนา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
74 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
75 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
76 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
77 B6004996 นายอนุชา นครังสุ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
78 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
79 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
80 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
81 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
82 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
83 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
84 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
85 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
86 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
87 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
88 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
89 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
90 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
91 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
92 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
93 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
94 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
95 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
96 B6006457 นายศุภกร มีอยู่ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
97 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
98 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
99 B6006617 นายธนากร บัวหอม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
100 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
101 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
102 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
103 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
104 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
105 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
106 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
107 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
108 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
109 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
110 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
111 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
112 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
113 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
114 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
115 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
116 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
117 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
118 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
119 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
120 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
121 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
122 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
123 B6008697 นายกฤษดา พลศรี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
124 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
125 B6008833 นายมนัส วงษา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
126 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
127 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
128 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
129 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
130 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
131 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ TCE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
132 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
133 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
134 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
135 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
136 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
137 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
138 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
139 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
140 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
141 B6010270 นายภัคพล หินจำปา Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
142 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
143 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
144 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
145 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
146 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
147 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
148 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
149 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
150 B6011062 นายปภพ จินวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
151 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
152 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
153 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
154 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
155 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
156 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
157 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
158 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
159 B6011857 นายธาดา คำภักดี Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
160 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
161 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
162 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
163 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
164 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
165 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
166 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
167 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
168 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
169 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
170 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์ Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
171 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
172 B6013998 นายวศิน อินทำนุ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
173 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
174 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
175 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
176 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
177 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
178 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
179 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
180 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
181 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
182 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
183 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
184 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
185 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
186 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
187 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
188 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
189 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
190 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
191 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
192 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
193 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
194 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
195 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
196 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
197 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
198 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
199 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
200 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
201 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
202 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
203 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
204 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
205 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
206 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
207 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
208 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
209 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
210 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
211 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ Agricultural and Food Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
212 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
213 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ CE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
214 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
215 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
216 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
217 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
218 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
219 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
220 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
221 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
222 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
223 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา ME 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
224 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
225 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
226 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
227 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
228 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
229 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
230 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
231 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
232 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
233 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
234 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
235 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
236 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
237 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
238 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
239 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
240 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
241 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
242 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
243 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
244 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง Automotive Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
245 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
246 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
247 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
248 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
249 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
250 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
251 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
252 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
253 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
254 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
255 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
256 B6022266 นายคงเดช คำนึก ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
257 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
258 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
259 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
260 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
261 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
262 B6024284 นายปรีชา มายวัน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
263 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
264 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
265 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
266 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
267 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
268 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
269 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
270 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์ ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
271 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
272 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
273 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
274 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
275 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
276 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
277 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
278 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
279 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
280 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
281 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
282 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
283 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
284 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
285 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
286 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
287 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
288 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
289 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
290 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
291 B6026561 นายธนภัทร คัทวี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
292 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
293 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
294 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
295 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร Automotive Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
296 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
297 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
298 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
299 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
300 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
301 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ EE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
302 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ CME 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
303 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
304 B5613700 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร CME 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
305 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา PE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
306 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ Agricultural and Food Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
307 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
308 B5715374 นางสาวกัลยกร มากทอง IE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
309 B5803682 นายสุขมนตรี กรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
310 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
311 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
312 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
313 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
314 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง IE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
315 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
316 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง Environmental Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
317 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
318 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
319 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
320 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
321 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
322 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
323 B5911714 นายพชร บัวคล้าย Geological Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
324 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
325 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
326 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
327 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
328 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
329 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
330 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
331 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
332 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
333 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ CE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
334 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
335 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
336 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
337 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
338 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
339 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา Environmental Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
340 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
341 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
342 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
343 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
344 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
345 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
346 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
347 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
348 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
349 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
350 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
351 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
352 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
353 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
354 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
355 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
356 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
357 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
358 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
359 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
360 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
361 B6003517 นายวรากร ยาแปง TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
362 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
363 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
364 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
365 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร Automotive Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
366 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
367 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
368 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
369 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
370 B6004651 นางสาวชนาพร ภูกองไชย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
371 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง Automotive Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
372 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
373 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
374 B6004910 นายไชยา นิราช AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
375 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
376 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
377 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
378 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
379 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
380 B6005726 นายธนพล แก้วมูล TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
381 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
382 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
383 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ TCE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
384 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง Automotive Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
385 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
386 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
387 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
388 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
389 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
390 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
391 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
392 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
393 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
394 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
395 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
396 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
397 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
398 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
399 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
400 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
401 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
402 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
403 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
404 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
405 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
406 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
407 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
408 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร Geological Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
409 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
410 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
411 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง TCE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
412 B6008895 นายพีรวัชร มินตา Automotive Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
413 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์ Automotive Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
414 B6009038 นายภานุวัฒน์ ภูมิกำเนิด Automotive Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS