ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5611201 นายนัฐพล คำนวล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
2 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
3 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
4 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด CME 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
5 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
6 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
7 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
8 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล Metallurgical Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
9 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
10 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
11 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ TCE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
12 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
13 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
14 B5901326 นางสาวกนกวรรณ สีทาสังข์ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
15 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
16 B5905829 นางสาวศวิตา ศรีนวล Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
17 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
18 B5906116 นางสาวพิมพ์ชนก อุดมวัฒน์ธีรกุล Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
19 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
20 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
21 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ CME 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
22 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
23 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
24 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
25 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
26 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
27 B5912971 นายธัชพงศ์ กลีบมาลัย TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
28 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
29 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
30 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
31 B5914562 นายทัศนเทพ จะโรรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
32 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
33 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
34 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
35 B5917044 นางสาวศิริญญา นาคลา CME 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
36 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
37 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
38 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
39 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
40 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
41 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
42 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
43 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
44 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
45 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
46 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี Geological Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
47 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
48 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
49 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
50 B6102616 นายธนานันท์ มหัจฉริยะธีระ CE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
51 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
52 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
53 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
54 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
55 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
56 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
57 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
58 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
59 B6103163 นางสาวสุชญา กิจรุ่งพิพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
60 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
61 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
62 B6103392 นางสาวสุดที่รัก แก่นจันทึก Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
63 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
64 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
65 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
66 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
67 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
68 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
69 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
70 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
71 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
72 B6103958 นายพันกร คงคูณ Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
73 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
74 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
75 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
76 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
77 B6104474 นายปรินทร โคตรโยธี EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
78 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
79 B6104498 นางสาวนริศรา โคตร์สินธ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
80 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
81 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
82 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
83 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
84 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
85 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
86 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
87 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
88 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
89 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
90 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
91 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
92 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
93 B6105679 นางสาวรุจิรา ชนะจน EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
94 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
95 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
96 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
97 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
98 B6106041 นายวุฒิกร ชีวศิริรัตน์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
99 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
100 B6106102 นางสาวภัทรสุชา ชุมสาย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
101 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
102 B6106232 นางสาวอุมาพร เชียรทัยสง Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
103 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
104 B6106348 นางสาวธัญทิพย์ ไชยขันธุ์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
105 B6106461 นายทิวากร ซาเสน EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
106 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
107 B6106522 นายดนุสรณ์ แซ่เล้า EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
108 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี PE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
109 B6106584 นายธนพล ดงทอง ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
110 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
111 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
112 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
113 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
114 B6106881 นายธนศิษฏ์ ต้านกลางดอน Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
115 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
116 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
117 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
118 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
119 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
120 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
121 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
122 B6107468 นายนะโม ทันหาบุรุษ CE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
123 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
124 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
125 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
126 B6107543 นายธีรดนย์ ทำสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
127 B6107697 นายชนภัทร ทุมพงษ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
128 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
129 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
130 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
131 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
132 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
133 B6107970 นางสาวพรนภัส นครรัมย์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
134 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์ Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
135 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
136 B6108465 นายมนตรี นิลทับ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
137 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
138 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
139 B6108618 นางสาวกวิสรา โนนดอน Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
140 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
141 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
142 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
143 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
144 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร Automotive Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
145 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
146 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
147 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์ ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
148 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
149 B6108953 นายวีระศักดิ์ บุญถูก EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
150 B6108984 นายจิรายุทธ บุญทุม Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
151 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
152 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
153 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
154 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
155 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา Automotive Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
156 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
157 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
158 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
159 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
160 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
161 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง Automotive Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
162 B6109684 นายกันต์ธร ปล้องยาง Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
163 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
164 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
165 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
166 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
167 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
168 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
169 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
170 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
171 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
172 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
173 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
174 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
175 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
176 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
177 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
178 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
179 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
180 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
181 B6111342 นายพิริยะ พูลผล EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
182 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
183 B6111564 นายธนกรณ์ เพียรธัญญกรณ์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
184 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
185 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
186 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
187 B6111793 นายกิตติกร ภาพยนต์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
188 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
189 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
190 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
191 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
192 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
193 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
194 B6112028 นายอดิเทพ มลิพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
195 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
196 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
197 B6112127 นางสาวพิไลพร มะนาวหวาน CE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
198 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
199 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
200 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
201 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
202 B6112615 นางสาวพรสุดา ยะมะหาร Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
203 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
204 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
205 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
206 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
207 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
208 B6113001 นายเกรียงศักดิ์ รัฐภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
209 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
210 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
211 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
212 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี Automotive Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
213 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
214 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
215 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
216 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
217 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
218 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
219 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
220 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
221 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
222 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ CPE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
223 B6113964 นางสาวพลอยประภา วันศิริกิจ CERAMIC ENGINEERING 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
224 B6114053 นางสาวจิราพร วิบูลย์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
225 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
226 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
227 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
228 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
229 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
230 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์ IE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
231 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
232 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
233 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
234 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
235 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
236 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
237 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
238 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
239 B6115807 นายภูมิ สุขเสริม CE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
240 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
241 B6115951 นายภัคพล สุพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
242 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
243 B6116057 นางสาวสุมิตรา สุวรรณโคตร EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
244 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
245 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
246 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
247 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
248 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
249 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
250 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
251 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
252 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
253 B6116729 นางสาวจิราภรณ์ หนองนา EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
254 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
255 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า Transportation And Logistics Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
256 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
257 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง IE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
258 B6117306 นางสาวฑิฆัมพร อ้มเถื่อน TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
259 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
260 B6117498 นางสาวณัฐวดี อินตุ้ย TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
261 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
262 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
263 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
264 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
265 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
266 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร TCE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
267 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
268 B6117832 นายภูมินทร์ เอี่ยมคำ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
269 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
270 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
271 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
272 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
273 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
274 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
275 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
276 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
277 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
278 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
279 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
280 B6118440 นายฉัตรชัย แก้ววัง Agricultural and Food Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
281 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
282 B6119249 นางสาวอรอนงค์ เรืองพริ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
283 B6130213 นายภาณุพงศ์ เอกากาย EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
284 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
285 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
286 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
287 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
288 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
289 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
290 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
291 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
292 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
293 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
294 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง CERAMIC ENGINEERING 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
295 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์ TCE 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
296 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
297 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
298 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
299 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
300 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์ Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
301 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
302 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
303 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
304 B6132804 นายอภิสิทธิ์ สุโพธิ์ Environmental Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
305 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
306 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
307 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
308 B6136079 นายวงศกร โชติดี Agricultural and Food Engineering 1 0 530201 ENGINEERING STATICS
309 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
310 B6136352 นางสาวทัชชญา น่วมสิริ Geological Engineering 1 3 530201 ENGINEERING STATICS
311 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 1 530201 ENGINEERING STATICS
312 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
313 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
314 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
315 B5806355 นางสาวจุฑาธิป กิณรีย์ CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
316 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
317 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์ CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
318 B5813995 นางสาวปัฐมาภรณ์ แก้วพิสิษฐ์กุล Transportation Engineering And Logistics 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
319 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส IE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
320 B5822218 นายพชร พลสาย Transportation Engineering And Logistics 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
321 B5822331 นายไกรวิชญ์ เทพเรียน Transportation Engineering And Logistics 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
322 B5822409 นายราชัน กระพันธ์เขียว Transportation Engineering And Logistics 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
323 B5903139 นายอดิศร แดงบุตร Transportation Engineering And Logistics 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
324 B5903443 นายศุภโชค อรรถพันธุ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
325 B5905591 นางสาวญาณิศา ปาละกูล Transportation Engineering And Logistics 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
326 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก IE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
327 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ IE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
328 B5908905 นางสาวอารีรัตน์ ช่อผกา CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
329 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
330 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
331 B5909827 นางสาวฐิติมา ศิลปี Transportation Engineering And Logistics 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
332 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์ CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
333 B5913312 นางสาวอัจฉรา สมใจหวัง Transportation Engineering And Logistics 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
334 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
335 B5915170 นายอรรถกร ปุญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
336 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
337 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
338 B5921560 นางสาวสุนิสา สุระสาย CME 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
339 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
340 B5926459 นางสาวสุจิรา รอดคง Transportation Engineering And Logistics 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
341 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
342 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
343 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
344 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
345 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
346 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
347 B6004118 นายพงชธร อุปสาร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
348 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
349 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
350 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
351 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
352 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
353 B6009045 นายณัชพล ปากน้ำเขียว Agricultural and Food Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
354 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
355 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
356 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
357 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
358 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
359 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
360 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
361 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
362 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
363 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
364 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
365 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
366 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
367 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
368 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด EE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
369 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
370 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
371 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
372 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
373 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
374 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
375 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
376 B6100186 นางสาวรุ่งทิพย์ ชาลีหอม EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
377 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
378 B6100209 นายณัฐภูมิ รอดสูงเนิน EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
379 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
380 B6102654 นางสาวมณินทร สิริวัฒนากุล IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
381 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
382 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
383 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
384 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
385 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
386 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
387 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
388 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
389 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
390 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
391 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
392 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
393 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
394 B6103927 นางสาวสัณห์ฤทัย แข็งขัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
395 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
396 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
397 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
398 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
399 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
400 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
401 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 2 3 530201 ENGINEERING STATICS
402 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์ IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
403 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว TCE 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
404 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
405 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
406 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
407 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 2 1 530201 ENGINEERING STATICS
408 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
409 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
410 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด IE 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
411 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
412 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
413 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0 530201 ENGINEERING STATICS
414 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 0