ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5502899 นายธนชล สุพลจิตต์ CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
2 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช CME 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
3 B5523535 นางสาวสุพัตรา แก้วดก EE 1 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
4 B5601158 นายอดิรุจ บุญไทย CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
5 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
6 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
7 B5703685 นายวิทยา บุญชม CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
8 B5705061 นายชัยฤทธิ์ โกศล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
9 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
10 B5719518 นางสาวกรกนก สะตะ Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
11 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
12 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
13 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
14 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่ CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
15 B5802166 นางสาวจุฑามาศ กระจ่างโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
16 B5802173 นางสาวณัฐกานต์ ไขโพธิ์ Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
17 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
18 B5803606 นายธวัชชัย อิสสระ CME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
19 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
20 B5806119 นางสาวนงณภัส แตรเงิน PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
21 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
22 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
23 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
24 B5808687 นายนพรัตน์ ชาญนอก CME 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
25 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
26 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
27 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
28 B5816460 นายสันติภาพ เภสัชชะ TCE 1 40 1 530201 ENGINEERING STATICS
29 B5816910 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณวัฒนากุล TCE 1 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
30 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
31 B5818112 นายอนิวรรต เผ่าภูไทย EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
32 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
33 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ PE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
34 B5823031 นายเสฎฐวุฒิ ยอดมณี TCE 1 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
35 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
36 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
37 B5901142 นางสาวณัฐวรรณ คำด้วง TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
38 B5901173 นายเฉลิมชัย อุทัยสา TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
39 B5901715 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์เกษม ME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
40 B5903924 นางสาววณัฐติยา คุณะจันทร์ TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
41 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
42 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
43 B5904945 นางสาวธารีรัตน์ ปั่นสันเทียะ TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
44 B5905287 นายชาญวิทย์ ภูมิโคกรักษ์ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
45 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
46 B5905881 นางสาวฐิติกานต์ พาวุธ TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
47 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
48 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
49 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
50 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
51 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก PE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
52 B5909100 นางสาวสิริกร แส่สำโรง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
53 B5911998 นางสาวกนกพร เสนปอพาน TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
54 B5912780 นายปริญญา มิ่งขวัญ Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
55 B5912841 นางสาวณัฐธิดา อาจสอน TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
56 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
57 B5913459 นางสาวจิราพรรณ คะเชนรัมย์ TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
58 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
59 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
60 B5914654 นายกิตติศักดิ์ ป้องกัน TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
61 B5915224 นายพีระวัฒน์ การเร็ว TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
62 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน TCE 1 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
63 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
64 B5916757 นายวรภพ น้อยศรี TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
65 B5916948 นางสาวอัญนิตา เจิมชัยภูมิ TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
66 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
67 B5918171 นางสาวชลธิชา ตรีไพบูลย์ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
68 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
69 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
70 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
71 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
72 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
73 B5924158 นางสาววาสิตา เพชรเลื่อน TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
74 B5925179 นางสาววิภาวี คล้ายทอง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
75 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
76 B5928170 นายปัญชลิต ท้องฟ้า CME 1 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
77 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
78 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
79 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
80 B6001230 นางสาวดาวน้ำฝน สาจันอัด Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
81 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
82 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
83 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
84 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
85 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ Geological Engineering 1 60 3 530201 ENGINEERING STATICS
86 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
87 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
88 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
89 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
90 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
91 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
92 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
93 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
94 B6003654 นายกฤษณรัตน์ โกศัลวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
95 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
96 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ Transportation And Logistics Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
97 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
98 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
99 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
100 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
101 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
102 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
103 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
104 B6005412 นายปุริม พลมณี IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
105 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
106 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
107 B6005740 นางสาวจรัสแสง หาญเวช Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
108 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
109 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
110 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
111 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
112 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
113 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
114 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
115 B6006396 นางสาวประดับดาว ด้วงโท IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
116 B6006709 นายจักรวุธ มาซา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
117 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
118 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
119 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
120 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
121 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
122 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
123 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
124 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
125 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
126 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
127 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
128 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
129 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
130 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
131 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
132 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
133 B6010270 นายภัคพล หินจำปา Automotive Engineering 1 60 1 530201 ENGINEERING STATICS
134 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
135 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
136 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
137 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
138 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
139 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
140 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
141 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
142 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
143 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
144 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
145 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
146 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
147 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
148 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
149 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
150 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
151 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
152 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
153 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
154 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
155 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
156 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
157 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
158 B6014414 นายจรูญ ขัตโล Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
159 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
160 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
161 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
162 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
163 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
164 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
165 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
166 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
167 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
168 B6015916 นายณัฐวัตร แพงดี Environmental Engineering 1 60 3 530201 ENGINEERING STATICS
169 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
170 B6016401 นายศุภกร ใจกล้า TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
171 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
172 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว IE 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
173 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
174 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
175 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
176 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
177 B6017521 นางสาววิลาวัลย์ สันหนองเมือง Automotive Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
178 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์ Automotive Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
179 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
180 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
181 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
182 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
183 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา Transportation And Logistics Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
184 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
185 B6018887 นายกิตติศักดิ์ คำเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
186 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
187 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
188 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก Automotive Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
189 B6019358 นายวชิรพงศ์ เอื้อสินธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
190 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
191 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
192 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
193 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
194 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
195 B6023799 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี ME 1 60 1 530201 ENGINEERING STATICS
196 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
197 B6024468 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Metallurgical Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
198 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
199 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
200 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
201 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
202 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
203 B6026103 นายสรวิศ คงศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
204 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
205 B6026431 นายชนินทร์ อักษร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
206 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
207 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
208 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน CE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
209 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
210 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
211 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
212 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
213 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
214 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
215 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
216 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
217 B6136444 นายวรากร บุญเลิศ Geological Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
218 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล CE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
219 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
220 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
221 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
222 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
223 B5611201 นายนัฐพล คำนวล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
224 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
225 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
226 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
227 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
228 B5706211 นางสาวเกศวดี ศิริเกตุ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
229 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช CME 2 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
230 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
231 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
232 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
233 B5708260 นายณรงค์ จันครา CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
234 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน TOOL ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
235 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
236 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล TOOL ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
237 B5709663 นางสาวอรพรรณ รานอก TOOL ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
238 B5709878 นายคณิสร พุทธา Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
239 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
240 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
241 B5711956 นายปริญญา ศรีโพธิ์ TOOL ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
242 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
243 B5713073 นางสาวนลินรัตน์ วีร์ศิริ TOOL ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
244 B5713493 นายสัตยา ประคนธรรม CME 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
245 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
246 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
247 B5715176 นายคุณากร เทพนิมิตร Electronic Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
248 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
249 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
250 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์ IE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
251 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
252 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
253 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
254 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
255 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
256 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
257 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
258 B5803569 นายทวี ฐินใหม่ CPE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
259 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
260 B5804252 นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
261 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
262 B5804771 นางสาวปรานี นิธิกุล CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
263 B5806164 นางสาวสุพัตรา ฉิมมาลี CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
264 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
265 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
266 B5806546 นางสาวรัติกรณ์ ธนบดีกุลพิศาล Transportation Engineering And Logistics 2 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
267 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
268 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
269 B5807376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดาวไธสง CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
270 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
271 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ IE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
272 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์ Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
273 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
274 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข Transportation Engineering And Logistics 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
275 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์ Transportation Engineering And Logistics 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
276 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
277 B5810055 นายยศธนา บรรลือทรัพย์ Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
278 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล Environmental Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
279 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
280 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
281 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
282 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
283 B5812820 นางสาวศิรินันท์ จันทร์เกษม CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
284 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
285 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
286 B5816262 นายนพดล บุญเผื่อน CME 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
287 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์ TCE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
288 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
289 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง EE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
290 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
291 B5817771 นางสาวลลิตภัทร คำเอี่ยม EE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
292 B5818266 นายฐานทัพ เทียนทอง CE 2 40 3 530201 ENGINEERING STATICS
293 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
294 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
295 B5819942 นางสาวเกวลิน ทองแดง IE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
296 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส IE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
297 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ IE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
298 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล IE 2 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
299 B5820153 นางสาวเกษมณี สายวันทอง IE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
300 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
301 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร Transportation Engineering And Logistics 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
302 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
303 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์ Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
304 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย EE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
305 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
306 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
307 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
308 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
309 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
310 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช TCE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
311 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
312 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
313 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
314 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
315 B5904563 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ ChemE 2 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
316 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
317 B5905652 นายวิชญ์ภูมิ โรจนเกษตรชัย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
318 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
319 B5906055 นายภานุพันธ์ มาเร็ว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
320 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
321 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
322 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
323 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
324 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
325 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
326 B5908936 นางสาวอภิญญา ภักดีสอน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
327 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
328 B5909070 นายมานพ ตันสกุล Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
329 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
330 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
331 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
332 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
333 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
334 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
335 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
336 B5910717 นายธันวา อบอุ่น PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
337 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
338 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
339 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
340 B5911721 นายชยางกูร นันตา Geological Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
341 B5911882 นายสุทัศน์ ตันเล CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
342 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
343 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ CME 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
344 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
345 B5912629 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
346 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร Automotive Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
347 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
348 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
349 B5913374 นายสังวาร พิลาวัลย์ TCE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
350 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
351 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
352 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์ Geological Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
353 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
354 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
355 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
356 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
357 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
358 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
359 B5916016 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
360 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
361 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
362 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
363 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์ ME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
364 B5918492 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
365 B5918560 นางสาวสุธาสินี พลปัถพี PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
366 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
367 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
368 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
369 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
370 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง Geological Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
371 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
372 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
373 B5924288 นางสาวรัชณีกร แสงสารวัตร Geological Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
374 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
375 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี Metallurgical Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
376 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ ME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
377 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
378 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
379 B5927760 นายเกริกเกียรติ โพธิ์สำราญ PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
380 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
381 B5928392 นางสาวณัฐพร คำแอ่ง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
382 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
383 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
384 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
385 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
386 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
387 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์ Geological Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
388 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
389 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
390 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
391 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
392 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
393 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
394 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง Automotive Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
395 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
396 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
397 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
398 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
399 B6004774 นายทศพล บวดขุนทด Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
400 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา Automotive Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
401 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
402 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร Agricultural and Food Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
403 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
404 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
405 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
406 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย Automotive Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
407 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม Transportation And Logistics Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
408 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
409 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS