ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5542666 นายเสฎฐวุฒิ สาหร่ายเงิน TCE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
2 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
3 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี CME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
4 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
5 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
6 B5619436 นายชยากร หิรัญเกื้อ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
7 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
8 B5702220 นายวงศ์วิวัฒน์ กรินสูงเนิน PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
9 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
10 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
11 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล Environmental Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
12 B5709090 นางสาวภัทรวิจิตรา เล่าเรียน TOOL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
13 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
14 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
15 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
16 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา GT 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
17 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ Environmental Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
18 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
19 B5800766 นางสาวทอฝัน กาญจนจิตติ Environmental Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
20 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ชี้ทางดี PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
21 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
22 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
23 B5802852 นายสุวิจักขณ์ หาญพยัคฆ์ IE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
24 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
25 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
26 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
27 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
28 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น ChemE 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
29 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
30 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย TOOL ENGINEERING 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
31 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
32 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
33 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
34 B5810598 นายกิตติฐัช ธนชาติ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
35 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
36 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
37 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
38 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
39 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์ PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
40 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์ Environmental Engineering 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
41 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด MAE 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
42 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์ TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
43 B5816774 นายวิศรัฐ สุรินทร์คำ TCE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
44 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
45 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
46 B5817238 นางสาวสมฤดี สายสุด Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
47 B5817528 นายศุภกิจ เรือนตั๋น EE 1 40 0 530201 ENGINEERING STATICS
48 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
49 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง Environmental Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
50 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
51 B5821945 นางสาวศุทธนุช ตองติดรัมย์ PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
52 B5822713 นางสาวนิฤมล ฐีติปริวัติ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
53 B5822904 นายกวินท์ เอียตระกูลไพบูลย์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
54 B5824847 นายฟัยรูซ หมัดอะหลี TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
55 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
56 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
57 B5900121 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์ ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
58 B5900527 นางสาวปานดวงใจ จารึกกลาง Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
59 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
60 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
61 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
62 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
63 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
64 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
65 B5902781 นางสาวอังคนา ก้อนเพชร Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
66 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
67 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
68 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
69 B5905478 นายธนาณัติ พานิช Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
70 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
71 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
72 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
73 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
74 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
75 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล Agricultural and Food Engineering 1 60 0 530201 ENGINEERING STATICS
76 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
77 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
78 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
79 B5913664 นายธนพล คำไสย EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
80 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
81 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
82 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง TCE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
83 B5915057 นายหิรัญ ศรีวะรมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
84 B5916160 นายอินอาม อิทธิสมัย Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
85 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
86 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล IE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
87 B5916979 นายนิติพันธ์ ขีดสำโรง EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
88 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
89 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
90 B5921034 นางสาวจินต์สินี เกิดลาภ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
91 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
92 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
93 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
94 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
95 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี ChemE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
96 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
97 B5927968 นางสาวสุนิตรา หัสเดชะ Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
98 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
99 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
100 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
101 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
102 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
103 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
104 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
105 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
106 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
107 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
108 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร Geological Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
109 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
110 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
111 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
112 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
113 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
114 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
115 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
116 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
117 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์ CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
118 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
119 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
120 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
121 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
122 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
123 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
124 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
125 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
126 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
127 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
128 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
129 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
130 B6003388 นางสาวธนพร วัฒน์ชัยพนา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
131 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
132 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
133 B6003531 นางสาวปติณญา โมสันเทียะ Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
134 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
135 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
136 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
137 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
138 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
139 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
140 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
141 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
142 B6004729 นางสาวสุชาณรี เอนกพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
143 B6004750 นายเกศ อยู่มา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
144 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
145 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
146 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
147 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
148 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
149 B6005825 นางสาวธนัญญา ทิพย์เนตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
150 B6005849 นางสาวสินาพร มั่งสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
151 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
152 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
153 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
154 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
155 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
156 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
157 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
158 B6006402 นายชุมพล บำรุงสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
159 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
160 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
161 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
162 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
163 B6006709 นายจักรวุธ มาซา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
164 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
165 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
166 B6006761 นายธวัชชัย กองษร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
167 B6006884 นายสุภัค ทิพย์อุทัย Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
168 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
169 B6007126 นายยศนนท์ กัลยาสนธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
170 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
171 B6007201 นางสาวสโรชา จบสัญจร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
172 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
173 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
174 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
175 B6007591 นางสาวรวิสรา เจียมมะเริง Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
176 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
177 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
178 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
179 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
180 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
181 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
182 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
183 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
184 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
185 B6008406 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง Geological Engineering 1 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
186 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
187 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
188 B6008505 นางสาวพรรณภา จะรอบรัมย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
189 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
190 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
191 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
192 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
193 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
194 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
195 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
196 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
197 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
198 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
199 B6009830 นางสาวอทิตติยา ทองสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
200 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
201 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
202 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
203 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
204 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
205 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
206 B6010485 นางสาวสวยใจ กล้าเมืองกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
207 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
208 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
209 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
210 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
211 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
212 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
213 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
214 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
215 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
216 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
217 B6011512 นางสาวพรนภา นิมิตรทรัพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
218 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
219 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
220 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
221 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
222 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
223 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
224 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
225 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์ Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
226 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
227 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
228 B6012632 นางสาวชลลดา คงทิพย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
229 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
230 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
231 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
232 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
233 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
234 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
235 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
236 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
237 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
238 B6014407 นางสาวศศิวิมล แสวงมี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
239 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
240 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
241 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
242 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
243 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
244 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
245 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
246 B6015541 นายปฐมพงษ์ ประสิทธิ์พันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
247 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
248 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
249 B6015985 นายเอนก อินปากดี Transportation And Logistics Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
250 B6016043 นางสาวธนภัทร เชื้อเย็น Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
251 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
252 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
253 B6016272 นางสาวชนัญชิดา พร้อมเพรียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
254 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
255 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
256 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
257 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
258 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน Environmental Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
259 B6017231 นางสาวจิดาภา กิจทวี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
260 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
261 B6017934 นางสาวนนทพร เพชรสันทัด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
262 B6017958 นายภูมิพัชร์ เนตรเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
263 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
264 B6017996 นายวชิระ มะโนเครื่อง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
265 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
266 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
267 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
268 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
269 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
270 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
271 B6018870 นางสาวกชอร สำเภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
272 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
273 B6018955 นางสาวศุภนิดา นันทะวงศ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
274 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
275 B6019112 นางสาวปพิชญา ขุนเมือง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
276 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง Environmental Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
277 B6019563 นายจุลศักดิ์ รักสกุลพิวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
278 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
279 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
280 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
281 B6020057 นายทวิช จงพินิจ Transportation And Logistics Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
282 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
283 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
284 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์ EE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
285 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
286 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง Transportation And Logistics Engineering 1 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
287 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
288 B6020866 นางสาวพรรณธิภา สีมะณีรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
289 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา CE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
290 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
291 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
292 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
293 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
294 B6021863 นางสาวกนกอร ศรีสาคร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
295 B6022112 นายชยุตม์ สุกใส Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
296 B6022129 นางสาวพัชราภา วิจิตขจี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
297 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
298 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
299 B6024468 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
300 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา Geological Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
301 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น IE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
302 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
303 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
304 B6025786 นางสาวเยาวพรรณ นามบุญลือ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
305 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร Environmental Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
306 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
307 B6026431 นายชนินทร์ อักษร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
308 B6026462 นายณัชพล พรหมณี CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
309 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
310 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
311 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน CE 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
312 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
313 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
314 B6027629 นายกวียุทธ หนูเสน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
315 B6028985 นายกันตภณ ช่างยันต์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
316 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
317 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
318 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก PE 1 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
319 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช CME 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
320 B5606788 นายณัฐชพลธ์ สร้อยทอง CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
321 B5619290 นางสาวสุวินันท์ เรืองเวหา Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
322 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
323 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
324 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก Environmental Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
325 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
326 B5703289 นายพิทยุตม์ ฤาวงศ์ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
327 B5706273 นางสาวอลิษา ยินดีนุช CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
328 B5707201 นางสาวสุภาวรรณ สุขภักดี CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
329 B5709397 นายนราวิทย์ ทองกำเนิด CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
330 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
331 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
332 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
333 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
334 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
335 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
336 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
337 B5801190 นางสาวจาริวรรณ คำกิ่ง CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
338 B5801336 นายจักรพงษ์ พรานระวัง CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
339 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
340 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
341 B5804160 นายณัฐพล พันสนิท PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
342 B5804634 นางสาวจุฑามาศ จันทะพันธ์ CME 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
343 B5805518 นายศุภณัฐ โพธิ์แก้ว MAE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
344 B5805778 นายจักรพงษ์ อันพิมพ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
345 B5806348 นางสาววารุณี ประดิษฐศรี CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
346 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์ MAE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
347 B5806973 นายเอกวิทย์ อักษรก้านตง PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
348 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
349 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
350 B5808946 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษวิสัย CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
351 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
352 B5809592 นางสาวขนิษฐา งามลาภ CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
353 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
354 B5811939 นางสาวมุจรินทร์ กรรณิกา CME 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
355 B5811977 นางสาวนุชรินทร์ สายยนต์ Metallurgical Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
356 B5813667 นายวชรพงศ์ ชนเวียน Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
357 B5815302 นายณัฐวัชร จูประเสริฐ CME 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
358 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง EE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
359 B5817641 นายศตนันท์ ทองอารยกุล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
360 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
361 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร Transportation Engineering And Logistics 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
362 B5826575 นางสาวพัชราภรณ์ ทิพย์ประเสริฐ TCE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
363 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ChemE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
364 B5827992 นางสาวแพรพลอย บัวเทศ CME 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
365 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
366 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
367 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
368 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
369 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
370 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า CE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
371 B5902538 นายวัชรพล ลิมป์ธรรมเลิศ Environmental Engineering 2 W 0 530201 ENGINEERING STATICS
372 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา Geological Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
373 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
374 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
375 B5904686 นางสาวญาสุมินล์ เกตสมจิต Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
376 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
377 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
378 B5906536 นายรักเกียรติ สังข์ทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
379 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม Environmental Engineering 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
380 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
381 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
382 B5908288 นายวราวิชช์ โลทัง Environmental Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
383 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้ PE 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
384 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
385 B5909421 นายฉัตรชัย แสวงสุข Agricultural and Food Engineering 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
386 B5910526 นายธนดล ไทธานี PE 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
387 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
388 B5911752 นายวิสิษฐ์พล แสงฉาย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
389 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 2 W 3 530201 ENGINEERING STATICS
390 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
391 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์ PE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
392 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
393 B5915507 นายณรัท ปักษา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
394 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
395 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์ Agricultural and Food Engineering 2 W 1 530201 ENGINEERING STATICS
396 B5916016 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา ChemE 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
397 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
398 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
399 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
400 B5919895 นางสาวอรพรรณ กิตติจิรัฐิติกาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 3 530201 ENGINEERING STATICS
401 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา Automotive Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
402 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
403 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน Environmental Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
404 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา Environmental Engineering 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
405 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 530201 ENGINEERING STATICS
406 B5925520 นายวีรยุทธ สวัสดี Metallurgical Engineering 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
407 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์ PE 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS
408 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา CME 2 10 1 530201 ENGINEERING STATICS