ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
2 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
3 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
4 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
5 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
6 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
7 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
8 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
9 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 W 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
10 B5980758 นางสาวศุภนิดา วรแก่นทราย BIOLOGY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
11 B5980772 นายวรภัทร ขันโคกกรวด BIOLOGY (Honors Program) 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ