ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
2 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
3 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
4 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
5 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
6 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
7 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
8 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
9 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
10 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
11 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
13 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
14 B5880027 นางสาวสิริวลี สิริวิบูลย์ Chemistry (Honors Program) 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
15 B5880225 นายนันทวัฒน์ แคะกระโทก Chemistry (Honors Program) 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
16 B5880294 นางสาววิราพร สงปะคำ Chemistry (Honors Program) 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ