ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
2 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
3 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
4 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
5 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
6 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
7 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
8 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
9 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
10 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
11 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
13 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
14 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ