ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5568277 นางสาวปรมี ท่าตะเคียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
2 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
3 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
4 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
5 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
6 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
7 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
8 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
9 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
10 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
11 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
12 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
13 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
14 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
15 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
16 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
17 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
18 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
19 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
20 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
21 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
22 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
23 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
24 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
25 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
26 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
27 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
28 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
29 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
30 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
31 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
32 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
33 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
34 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
35 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
36 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
37 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
38 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
39 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
40 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
41 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
42 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
43 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
44 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
45 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
46 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
47 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
48 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
49 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
50 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
51 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
52 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ