ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5567942 นางสาวสุณิสา กระแจะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
2 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
3 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
4 B5660339 นางสาวจิราพร ทองพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
5 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
6 B5660377 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
7 B5660407 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
8 B5660513 นางสาวปาณิสรา พูลคล้าย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
9 B5660551 นางสาวธัญญลักษณ์ หนุนเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
10 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
11 B5661015 นางสาวพรพิศ พันธะมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
12 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
13 B5661213 นายกฤษณะ โนนโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
14 B5661244 นางสาววิภาวรรณ เทศหนองขุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
15 B5661312 นางสาววลัยลักษณ์ ปัจฉิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
16 B5661336 นางสาวชนาภา จำรัสแนว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
17 B5661473 นางสาวสาวิตรี กาญจนโชติดำรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
18 B5661480 นางสาววรรณิดา สมใจหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
19 B5661503 นางสาวรุจิรา ชัยบิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
20 B5661640 นางสาวลินดา คันทา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
21 B5661701 นางสาวนิภาพร โมธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
22 B5661732 นางสาวยุพาพร ปานสีสอาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
23 B5662500 นางสาวธิดารัตน์ ทองจำรูญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
24 B5663125 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
25 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
26 B5561155 นางสาวอังคณา เบญจศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
27 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
28 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
29 B5660063 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
30 B5660353 นางสาวหัทยา พวงผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
31 B5660360 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
32 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
33 B5660476 นายปฐมยศ พงษ์ศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
34 B5660568 นางสาวจุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
35 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
36 B5660667 นางสาวมาริสา ดิษกิ่งสะแกราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
37 B5660766 นางสาวอมรรัตน์ บุตรเพ็ชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
38 B5660773 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
39 B5660803 นางสาวเนตรนภา ทองสดเจริญดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
40 B5660858 นางสาวศศิธร แก้วทา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
41 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
42 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
43 B5661190 นายณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
44 B5661367 นางสาวอนงค์นาถ โยธานันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
45 B5661466 นางสาวนลินี สงวนจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 3 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
46 B5661510 นางสาวศิริลักษณ์ แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
47 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
48 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
49 B5661725 นายธีรภาพ วิจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
50 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
51 B5663323 นางสาวภาวิณี สุวรรณนารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
52 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
53 B5663507 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเมตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
54 B5663620 นางสาวอิสราภรณ์ มิฆเนตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
55 B5660070 นางสาวพรสวรรค์ สุขประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
56 B5660087 นางสาวปวีณาภา อุ่นสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
57 B5660117 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
58 B5660193 นางสาวปัทมวรรณ พุ่มเทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
59 B5660230 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
60 B5660261 นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
61 B5660308 นางสาวพรนภา ปัญจมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
62 B5660315 นางสาวอมรรัตน์ พรมคำบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
63 B5660612 นางสาวกรณีญา หอมดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
64 B5660735 นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
65 B5660834 นางสาวอรสา สีเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
66 B5660902 นางสาวนฤมล เพ็ชรจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
67 B5661008 นางสาวอินธุอร รินลือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
68 B5661022 นางสาวจิราพร พันแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 3 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
69 B5661077 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
70 B5661091 นายวราธร วัฒนการุณวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
71 B5661626 นางสาวน้ำผึ้ง รอบรู้เจน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
72 B5661633 นางสาวพชรมน สุทนต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
73 B5661718 นางสาวเครือวรรณ คำมุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
74 B5661893 นางสาวน้ำค้าง มัทวะรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
75 B5661909 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
76 B5661923 นายศักดิ์ดา แก้วทราย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
77 B5661930 นางสาวศุภนิดา คำภูมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
78 B5661947 นางสาววนัสนันท์ ดวงพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
79 B5662487 นางสาววิชชุดา ธงกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
80 B5663057 นางสาวเกศกนก ถนอมศักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
81 B5663132 นางสาววิจิตรา นาแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
82 B5663163 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
83 B5663231 นางสาวขนิษฐา ตุ่มศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
84 B5663293 นางสาวอนัญพร สีตามา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
85 B5663354 นางสาวฐิติชญา น่านโพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
86 B5663378 นางสาววันวิสาข์ มากกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
87 B5663385 นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
88 B5663392 นางสาวชิตวรี แดงสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
89 B5663439 นางสาวอารยา เรืองสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
90 B5663453 นางสาววราภรณ์ ปันคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ