ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
2 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
3 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
4 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
5 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
6 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
7 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
8 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
9 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
10 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
11 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
12 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
13 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
14 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
15 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
16 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
17 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
18 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
19 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
20 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
21 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
22 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
23 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
24 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
25 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
26 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
27 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
28 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
29 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
30 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
31 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
32 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
33 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
34 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
35 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
36 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
37 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
38 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
39 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
40 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
41 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
42 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
43 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
44 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
45 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
46 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
47 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
48 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
49 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
50 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
51 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
52 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
53 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
54 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
55 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
56 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
57 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
58 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
59 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
60 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
61 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
62 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
63 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
64 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
65 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
66 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
67 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
68 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
69 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
70 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
71 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
72 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
73 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
74 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
75 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
76 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
77 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
78 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
79 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
80 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
81 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
82 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
83 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
84 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
85 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
86 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 1 618414 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SUTDY PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ