ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5560820 นางสาวอัญชลี เอื้อพงษ์พันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
2 B5561766 นางสาวจินตหรา สมพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
3 B5562053 นางสาวมาริษา เดิมทำรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
4 B5562060 นางสาวเปรมชนก ปริทารัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
5 B5562077 นางสาวปัทมา ประโลมรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
6 B5562343 นางสาววิภาพร เด็จใจทัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
7 B5564033 นางสาววริศรา ศรีวรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
8 B5564224 นายยุทธการ คำเเก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
9 B5564712 นางสาวสมฤดี สอนสะอาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
10 B5565467 นางสาวธรัญญา ทองคลี่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
11 B5565627 นางสาววิภารัตน์ ถนนทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
12 B5565702 นางสาวมาลัย เหมือนชอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
13 B5565948 นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
14 B5566587 นางสาวชลธิชา เรืองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
15 B5566907 นางสาววรรณภา เสาร์ศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
16 B5566990 นางสาวกิตติมาภรณ์ ธงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
17 B5567683 นางสาวภักฑิชา ปลัดคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
18 B5568048 นางสาวกนกพร ชุมภูธิมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
19 B5568116 นางสาวลัดดาวัลย์ อันทะราสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
20 B5568154 นางสาววชิราภรณ์ ตรีพิทักษ์สกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
21 B5568451 นางสาวอารีรัตน์ ตรองจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
22 B5568512 นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
23 B5568574 นางสาวนภาพร คมขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
24 B5568703 นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
25 B5569380 นายจักรกฤษณ์ คำวงศา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
26 B5569830 นางสาวต่วนรอสเมาะ นิบันดัร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
27 B5560639 นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นเกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
28 B5561179 นางสาวณัชชาพร อึ้งอารุณยะวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
29 B5561254 นางสาวสุวรรณา เศษวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
30 B5561858 นางสาวขนิษฐา กุ่มเทียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
31 B5562138 นางสาวขวัญสุดา แสนโน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
32 B5562237 นางสาววรวลัญช์ คำปันแปง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
33 B5562312 นางสาวขวัญฤดี สุตะพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
34 B5562442 นางสาววิสา กรอบพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
35 B5562565 นางสาวสิริวิภา ขันธุแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
36 B5563333 นางสาวหยกมณี คำสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
37 B5563906 นางสาวศิรินภา ศิรินอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
38 B5564194 นางสาวทัศนีย์ เจนบ้านผือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
39 B5564330 นางสาวพรรณนิภา แคนสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
40 B5564354 นายปิยะภูมิ คุณอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
41 B5564446 นางสาวยุภาวิณี ทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
42 B5564781 นายณัฐพงศ์ เครือเครา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
43 B5565535 นางสาวนุสบา โถงโฉม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
44 B5567157 นางสาวจีราวรรณ สาโท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
45 B5567386 นางสาววิรัญญา ขุมมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
46 B5568031 นางสาวปิยนุช สวดสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
47 B5568161 นางสาวชฎาภรณ์ เพ็ชรศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
48 B5568314 นางสาวณัฐธิดา สืบตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
49 B5568734 นางสาวรัชนีกร อ่อนศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
50 B5568840 นางสาวดอกเตย จันทร์เพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
51 B5569038 นางสาววริศรา เสนาะเสียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
52 B5569052 นางสาวณัฐกุล ยอดยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
53 B5569663 นางสาวศรันญา ใจงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
54 B5560615 นางสาวสุณิษา ประกอบดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
55 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
56 B5560943 นางสาววิไลวรรณ วรดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
57 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
58 B5561643 นางสาววาสนา สามารถกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
59 B5561865 นายกฤษณพงษ์ โนรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
60 B5562206 นายวรกานต์ กงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
61 B5562749 นางสาวจงรักษ์ พิมพ์ใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
62 B5562923 นางสาวณัฐชา นิตย์ผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
63 B5563340 นายพรชัย ศรเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
64 B5563517 นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
65 B5563838 นางสาวกาญจนา นาคดวงเกษมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
66 B5563883 นางสาวปาริชาต กุลสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
67 B5563890 นางสาวกิตติยา สุริยวงษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
68 B5564101 นางสาวสุพิชชา ยศพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
69 B5564880 นางสาวจริญญา อร่ามวงศ์ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
70 B5566310 นางสาวสุภาพร ยอดเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
71 B5566853 นางสาวศิริขวัญ กรอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
72 B5567669 นางสาวจุฑามาศ บุญชะโด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
73 B5568109 นางสาวเพ็ญนภา บุตะเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
74 B5568642 นางสาวนราธร คำสิงห์บับภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
75 B5568871 นางสาวจีรภา แก้วดวงตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
76 B5569045 นางสาวขนิษฐา อรุณพาส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
77 B5569410 นางสาววัชราภรณ์ ธรรมนิทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
78 B5569519 นางสาวพิมลรัตน์ คีรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
79 B5569717 นางสาวปลื้มฤทัย ฉ่ำสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES