ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
2 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
3 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
4 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
5 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
6 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
7 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
8 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
9 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
10 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
11 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
12 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
13 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
14 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
16 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
17 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
18 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
19 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
20 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
21 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
22 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
23 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
24 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
25 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
26 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
27 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
28 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
29 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
30 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
31 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
32 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
33 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
34 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
35 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
36 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
37 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
38 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
39 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
40 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
41 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
42 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
43 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
44 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
45 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
46 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
47 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
48 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
49 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
50 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
51 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
52 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
53 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
54 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
55 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
56 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
57 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
58 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
59 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
60 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
61 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
62 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
63 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
64 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
65 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
66 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
67 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
68 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
69 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
70 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
71 B5568277 นางสาวปรมี ท่าตะเคียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
72 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
73 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
74 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
75 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
76 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
77 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
78 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
79 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
80 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
81 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
82 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
83 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
84 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
85 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
86 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
87 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
88 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
89 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
90 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
91 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
92 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
93 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
94 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
95 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
96 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
97 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
98 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
99 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
100 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
101 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
102 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
103 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
104 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
105 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
106 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
107 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
108 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
109 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
110 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
111 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
112 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
113 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
114 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
115 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
116 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
117 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
118 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
119 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
120 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
121 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
122 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
123 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
124 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
125 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
126 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
127 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
128 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
129 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
130 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
131 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
132 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
133 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
134 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
135 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
136 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
137 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
138 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ