ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
2 B5566310 นางสาวสุภาพร ยอดเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
3 B5568109 นางสาวเพ็ญนภา บุตะเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
4 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
5 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
6 B5660308 นางสาวพรนภา ปัญจมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
7 B5660315 นางสาวอมรรัตน์ พรมคำบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
8 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
9 B5660377 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
10 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
11 B5660513 นางสาวปาณิสรา พูลคล้าย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
12 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
13 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
14 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15 B5661367 นางสาวอนงค์นาถ โยธานันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
16 B5661466 นางสาวนลินี สงวนจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
17 B5661480 นางสาววรรณิดา สมใจหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
18 B5661626 นางสาวน้ำผึ้ง รอบรู้เจน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
19 B5661640 นางสาวลินดา คันทา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
20 B5661923 นายศักดิ์ดา แก้วทราย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
21 B5662500 นางสาวธิดารัตน์ ทองจำรูญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
22 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
23 B5663057 นางสาวเกศกนก ถนอมศักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
24 B5663132 นางสาววิจิตรา นาแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
25 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
26 B5663163 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
27 B5663231 นางสาวขนิษฐา ตุ่มศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
28 B5663293 นางสาวอนัญพร สีตามา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
29 B5663323 นางสาวภาวิณี สุวรรณนารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
30 B5663378 นางสาววันวิสาข์ มากกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
31 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
32 B5663439 นางสาวอารยา เรืองสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
33 B5663453 นางสาววราภรณ์ ปันคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
34 B5663507 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเมตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
35 B5663620 นางสาวอิสราภรณ์ มิฆเนตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
36 B5560615 นางสาวสุณิษา ประกอบดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
37 B5561155 นางสาวอังคณา เบญจศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
38 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
39 B5660063 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
40 B5660070 นางสาวพรสวรรค์ สุขประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
41 B5660087 นางสาวปวีณาภา อุ่นสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
42 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
43 B5660117 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
44 B5660193 นางสาวปัทมวรรณ พุ่มเทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
45 B5660230 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
46 B5660261 นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
47 B5660339 นางสาวจิราพร ทองพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
48 B5660353 นางสาวหัทยา พวงผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
49 B5660360 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
50 B5660407 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
51 B5660476 นายปฐมยศ พงษ์ศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
52 B5660551 นางสาวธัญญลักษณ์ หนุนเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
53 B5660568 นางสาวจุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
54 B5660612 นางสาวกรณีญา หอมดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
55 B5660667 นางสาวมาริสา ดิษกิ่งสะแกราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
56 B5660735 นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
57 B5660766 นางสาวอมรรัตน์ บุตรเพ็ชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
58 B5660773 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
59 B5660780 นางสาวสุพัตรา มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
60 B5660803 นางสาวเนตรนภา ทองสดเจริญดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
61 B5660834 นางสาวอรสา สีเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
62 B5660858 นางสาวศศิธร แก้วทา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
63 B5660902 นางสาวนฤมล เพ็ชรจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
64 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
65 B5661008 นางสาวอินธุอร รินลือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
66 B5661015 นางสาวพรพิศ พันธะมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
67 B5661022 นางสาวจิราพร พันแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
68 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
69 B5661077 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
70 B5661091 นายวราธร วัฒนการุณวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
71 B5661190 นายณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
72 B5661213 นายกฤษณะ โนนโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
73 B5661244 นางสาววิภาวรรณ เทศหนองขุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
74 B5661312 นางสาววลัยลักษณ์ ปัจฉิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
75 B5661336 นางสาวชนาภา จำรัสแนว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
76 B5661473 นางสาวสาวิตรี กาญจนโชติดำรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
77 B5661503 นางสาวรุจิรา ชัยบิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
78 B5661510 นางสาวศิริลักษณ์ แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
79 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
80 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
81 B5661633 นางสาวพชรมน สุทนต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
82 B5661701 นางสาวนิภาพร โมธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
83 B5661718 นางสาวเครือวรรณ คำมุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
84 B5661725 นายธีรภาพ วิจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
85 B5661732 นางสาวยุพาพร ปานสีสอาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
86 B5661893 นางสาวน้ำค้าง มัทวะรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
87 B5661909 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
88 B5661930 นางสาวศุภนิดา คำภูมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
89 B5661947 นางสาววนัสนันท์ ดวงพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
90 B5662487 นางสาววิชชุดา ธงกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
91 B5663125 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
92 B5663354 นางสาวฐิติชญา น่านโพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
93 B5663385 นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
94 B5663392 นางสาวชิตวรี แดงสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ