ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
2 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
3 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
4 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
5 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
6 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
7 B5761050 นางสาวเนตรนภา โพธิ์พันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
8 B5761128 นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
9 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
10 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
11 B5761319 นางสาวพรทิพย์ ดีดสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
12 B5761340 นางสาวปนัดดา นกพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
13 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
14 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
15 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
16 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
17 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
18 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
19 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
20 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
21 B5761753 นางสาวอนันธิญา ดีพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
22 B5761814 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
23 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
24 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
25 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
26 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
27 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
28 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
29 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
30 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
31 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
32 B5762217 นางสาวทวีพร ต่อโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
33 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
34 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
35 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
36 B5762415 นางสาวอภิชญา เกตุค้างพลู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
37 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
38 B5762644 นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
39 B5762712 นางสาวกนกพร เจียรอัศววงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
40 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
41 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
42 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
43 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
44 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
45 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
46 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
47 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
48 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
49 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
50 B5763115 นางสาวอรนุช บุญศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
51 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
52 B5763184 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
53 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
54 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
55 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
56 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
57 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
58 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
59 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
60 B5663576 นางสาวกานต์ เขียวอ่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
61 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
62 B5760916 นางสาวสุภัทรา จดแตง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
63 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
64 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
65 B5761005 นางสาวพรชิตา ย่านงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
66 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
67 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
68 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
69 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
70 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
71 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
72 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
73 B5761531 นางสาวโชติกา พัฒน์ขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
74 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
75 B5761609 นางสาวอรอุมา ชายู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
76 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
77 B5761623 นางสาวกวิณณา แสงธะนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
78 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
79 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
80 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
81 B5761739 นางสาวรัตนา แมงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
82 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
83 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
84 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
85 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
86 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
87 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
88 B5762040 นางสาวจุฬารัตน์ หาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
89 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
90 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
91 B5762392 นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
92 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
93 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
94 B5762545 นางสาววาสนา หาสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
95 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
96 B5762569 นายศรายุทธ งามคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
97 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
98 B5762590 นางสาวเมธีรัตน์ สินธุเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
99 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
100 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
101 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
102 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
103 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
104 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
105 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
106 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
107 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
108 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
109 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
110 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
111 B5763153 นางสาวสุกัญญา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
112 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
113 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
114 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
115 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ