ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5463084 นางสาวจิราภา ธรรมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
2 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
3 B5660056 นางสาวศิวพร พรสมบัติไพบูลย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
4 B5660063 นางสาวภัทราพร มงคลมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
5 B5660070 นางสาวพรสวรรค์ สุขประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
6 B5660087 นางสาวปวีณาภา อุ่นสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
7 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
8 B5660117 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
9 B5660193 นางสาวปัทมวรรณ พุ่มเทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
10 B5660230 นายชัยวิชิต ศรีชมชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
11 B5660308 นางสาวพรนภา ปัญจมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
12 B5660360 นางสาวสุทิศา พินวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
13 B5660438 นางสาวมัลริกา ปะนาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
14 B5660513 นางสาวปาณิสรา พูลคล้าย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
15 B5660551 นางสาวธัญญลักษณ์ หนุนเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
16 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
17 B5660735 นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
18 B5660773 นางสาวพิมชนิดา ศรีอภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
19 B5660780 นางสาวสุพัตรา มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
20 B5660834 นางสาวอรสา สีเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
21 B5660858 นางสาวศศิธร แก้วทา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
22 B5660902 นางสาวนฤมล เพ็ชรจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
23 B5660940 นางสาวอมรวรรณ เพ็ชรอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
24 B5661008 นางสาวอินธุอร รินลือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
25 B5661022 นางสาวจิราพร พันแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
26 B5661046 นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
27 B5661077 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
28 B5661091 นายวราธร วัฒนการุณวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
29 B5661190 นายณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
30 B5661312 นางสาววลัยลักษณ์ ปัจฉิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
31 B5661480 นางสาววรรณิดา สมใจหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
32 B5661510 นางสาวศิริลักษณ์ แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
33 B5661527 นางสาวปิยพร สุกอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
34 B5661602 นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
35 B5661626 นางสาวน้ำผึ้ง รอบรู้เจน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
36 B5661640 นางสาวลินดา คันทา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
37 B5661718 นางสาวเครือวรรณ คำมุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
38 B5661725 นายธีรภาพ วิจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
39 B5661893 นางสาวน้ำค้าง มัทวะรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
40 B5661909 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
41 B5661930 นางสาวศุภนิดา คำภูมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
42 B5661947 นางสาววนัสนันท์ ดวงพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
43 B5662487 นางสาววิชชุดา ธงกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
44 B5662500 นางสาวธิดารัตน์ ทองจำรูญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
45 B5663323 นางสาวภาวิณี สุวรรณนารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
46 B5663385 นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
47 B5663422 นางสาวกนกพร เพ็ชรภักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
48 B5561155 นางสาวอังคณา เบญจศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
49 B5660186 นางสาวศศิธร เกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
50 B5660261 นางสาวจุฑามาศ บุญช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
51 B5660315 นางสาวอมรรัตน์ พรมคำบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
52 B5660339 นางสาวจิราพร ทองพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
53 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
54 B5660353 นางสาวหัทยา พวงผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
55 B5660377 นางสาวสุจิตรา แสนชมภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
56 B5660407 นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
57 B5660476 นายปฐมยศ พงษ์ศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
58 B5660568 นางสาวจุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
59 B5660575 นางสาวดวงพร พวงธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
60 B5660612 นางสาวกรณีญา หอมดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
61 B5660667 นางสาวมาริสา ดิษกิ่งสะแกราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
62 B5660766 นางสาวอมรรัตน์ บุตรเพ็ชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
63 B5660803 นางสาวเนตรนภา ทองสดเจริญดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
64 B5661015 นางสาวพรพิศ พันธะมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
65 B5661169 นางสาวกนกพร โสงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
66 B5661213 นายกฤษณะ โนนโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
67 B5661244 นางสาววิภาวรรณ เทศหนองขุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
68 B5661336 นางสาวชนาภา จำรัสแนว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
69 B5661367 นางสาวอนงค์นาถ โยธานันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
70 B5661466 นางสาวนลินี สงวนจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
71 B5661473 นางสาวสาวิตรี กาญจนโชติดำรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
72 B5661503 นางสาวรุจิรา ชัยบิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
73 B5661633 นางสาวพชรมน สุทนต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
74 B5661701 นางสาวนิภาพร โมธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
75 B5661732 นางสาวยุพาพร ปานสีสอาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
76 B5661923 นายศักดิ์ดา แก้วทราย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
77 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
78 B5663057 นางสาวเกศกนก ถนอมศักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
79 B5663125 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
80 B5663132 นางสาววิจิตรา นาแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
81 B5663156 นางสาวนัสวิณี เดชาภานุเดช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
82 B5663163 นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
83 B5663231 นางสาวขนิษฐา ตุ่มศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
84 B5663293 นางสาวอนัญพร สีตามา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
85 B5663354 นางสาวฐิติชญา น่านโพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
86 B5663378 นางสาววันวิสาข์ มากกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
87 B5663392 นางสาวชิตวรี แดงสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
88 B5663439 นางสาวอารยา เรืองสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
89 B5663453 นางสาววราภรณ์ ปันคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
90 B5663507 นางสาวพัชราภรณ์ ใจเมตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
91 B5663620 นางสาวอิสราภรณ์ มิฆเนตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ