ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5560615 นางสาวสุณิษา ประกอบดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
2 B5560639 นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นเกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
3 B5560943 นางสาววิไลวรรณ วรดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
4 B5561179 นางสาวณัชชาพร อึ้งอารุณยะวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
5 B5561254 นางสาวสุวรรณา เศษวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
6 B5561858 นางสาวขนิษฐา กุ่มเทียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
7 B5561865 นายกฤษณพงษ์ โนรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
8 B5562138 นางสาวขวัญสุดา แสนโน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
9 B5562206 นายวรกานต์ กงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
10 B5562237 นางสาววรวลัญช์ คำปันแปง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
11 B5562312 นางสาวขวัญฤดี สุตะพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
12 B5562442 นางสาววิสา กรอบพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
13 B5562565 นางสาวสิริวิภา ขันธุแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
14 B5562749 นางสาวจงรักษ์ พิมพ์ใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
15 B5562923 นางสาวณัฐชา นิตย์ผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
16 B5563333 นางสาวหยกมณี คำสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
17 B5563340 นายพรชัย ศรเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
18 B5563517 นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
19 B5563883 นางสาวปาริชาต กุลสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
20 B5563906 นางสาวศิรินภา ศิรินอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
21 B5564101 นางสาวสุพิชชา ยศพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
22 B5564194 นางสาวทัศนีย์ เจนบ้านผือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
23 B5564330 นางสาวพรรณนิภา แคนสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
24 B5564354 นายปิยะภูมิ คุณอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
25 B5564446 นางสาวยุภาวิณี ทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
26 B5564781 นายณัฐพงศ์ เครือเครา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
27 B5564880 นางสาวจริญญา อร่ามวงศ์ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
28 B5565535 นางสาวนุสบา โถงโฉม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
29 B5566310 นางสาวสุภาพร ยอดเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
30 B5567157 นางสาวจีราวรรณ สาโท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
31 B5567386 นางสาววิรัญญา ขุมมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
32 B5568031 นางสาวปิยนุช สวดสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
33 B5568161 นางสาวชฎาภรณ์ เพ็ชรศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
34 B5568314 นางสาวณัฐธิดา สืบตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
35 B5568734 นางสาวรัชนีกร อ่อนศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
36 B5568840 นางสาวดอกเตย จันทร์เพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
37 B5568871 นางสาวจีรภา แก้วดวงตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
38 B5569038 นางสาววริศรา เสนาะเสียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
39 B5569045 นางสาวขนิษฐา อรุณพาส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
40 B5569052 นางสาวณัฐกุล ยอดยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
41 B5569410 นางสาววัชราภรณ์ ธรรมนิทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
42 B5569519 นางสาวพิมลรัตน์ คีรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
43 B5569663 นางสาวศรันญา ใจงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
44 B5569717 นางสาวปลื้มฤทัย ฉ่ำสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
45 B5462476 นางสาวชลนิภา สิงห์ลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
46 B5462797 นางสาวณัฏฐา ไสกระจ่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
47 B5560820 นางสาวอัญชลี เอื้อพงษ์พันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
48 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
49 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
50 B5561643 นางสาววาสนา สามารถกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
51 B5561766 นางสาวจินตหรา สมพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
52 B5562053 นางสาวมาริษา เดิมทำรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
53 B5562060 นางสาวเปรมชนก ปริทารัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
54 B5562077 นางสาวปัทมา ประโลมรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
55 B5562343 นางสาววิภาพร เด็จใจทัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
56 B5563838 นางสาวกาญจนา นาคดวงเกษมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
57 B5563890 นางสาวกิตติยา สุริยวงษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
58 B5564033 นางสาววริศรา ศรีวรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
59 B5564224 นายยุทธการ คำเเก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
60 B5564712 นางสาวสมฤดี สอนสะอาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
61 B5565467 นางสาวธรัญญา ทองคลี่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
62 B5565627 นางสาววิภารัตน์ ถนนทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
63 B5565702 นางสาวมาลัย เหมือนชอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
64 B5565948 นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
65 B5566587 นางสาวชลธิชา เรืองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
66 B5566853 นางสาวศิริขวัญ กรอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
67 B5566907 นางสาววรรณภา เสาร์ศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
68 B5566990 นางสาวกิตติมาภรณ์ ธงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
69 B5567669 นางสาวจุฑามาศ บุญชะโด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
70 B5567683 นางสาวภักฑิชา ปลัดคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
71 B5567942 นางสาวสุณิสา กระแจะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
72 B5568048 นางสาวกนกพร ชุมภูธิมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
73 B5568109 นางสาวเพ็ญนภา บุตะเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
74 B5568116 นางสาวลัดดาวัลย์ อันทะราสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
75 B5568154 นางสาววชิราภรณ์ ตรีพิทักษ์สกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
76 B5568451 นางสาวอารีรัตน์ ตรองจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
77 B5568512 นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
78 B5568574 นางสาวนภาพร คมขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
79 B5568642 นางสาวนราธร คำสิงห์บับภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
80 B5568703 นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
81 B5569380 นายจักรกฤษณ์ คำวงศา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
82 B5569830 นางสาวต่วนรอสเมาะ นิบันดัร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT