ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5561285 นางสาวเจนจิรา มะลาสินธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
2 B5566044 นางสาวดาริษา อ่อนละออ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
3 B5566938 นางสาววราลักษณ์ เวียงดอนก่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
4 B5660032 นางสาวสุภชา สีหาบุตร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
5 B5660100 นางสาวนุชรี วิธีเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
6 B5660155 นางสาวอภัสรา กระแสร์สัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
7 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
8 B5660209 นางสาวธนิตา รินทราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
9 B5660216 นางสาวอรอุมา ภูสนิท ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
10 B5660285 นางสาวสายธาร พะกาแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
11 B5660322 นางสาวกุลดา สุวรรณศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
12 B5660391 นางสาวณิชากร พรหนองแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
13 B5660414 นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
14 B5660520 นางสาววัชราภรณ์ พูลผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
15 B5660537 นางสาวกัลยารัตน์ ช่วยนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
16 B5660582 นางสาวนิลุบล ดีโคตร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
17 B5660629 นางสาวลีลาวดี มากบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
18 B5660643 นางสาวขวัญฤดี มีผิว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
19 B5660681 นายชัชวาลย์ โคตรเสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
20 B5661084 นางสาวศิริรัตน์ แนบทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
21 B5661114 นางสาวสุกัญญา จำปาหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
22 B5661183 นางสาวรุ่งทิพย์ จันทะเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
23 B5661299 นางสาวสุวนันท์ ศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
24 B5661404 นางสาวเนตรชนก แก้วกำกง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
25 B5661497 นางสาวพรชนก รูปคุ้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
26 B5661541 นายปรีชา พันธ์มูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
27 B5661558 นางสาวนันท์นภัส เจริญสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
28 B5661749 นางสาวจิรนันท์ จันทร์ฝาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
29 B5661756 นายพงศธร ศรีพลแท่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
30 B5661787 นางสาวชนิดา นิลผาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
31 B5661916 นางสาวนริศรา เสริมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
32 B5662463 นางสาวศรัณยพร ด่านกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
33 B5663491 นางสาวประภาพร เถาจำปา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
34 B5663569 นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS